Luftkvalitet

Du kan följa halten av partiklar i luften timme för timme på tre fasta mätsationer i Norrköping via Naturvårdsverket.

Luftmätning på Naturvårdsverket webbplats

 

Partiklar

Norrköping har tidigare haft problem med att högsta tillåtna halt (miljökvalitetsnormen) ibland överskridits på Östra Promenaden, Kungsgatan och Packhusgatan. Det har lett till att Norrköpings kommun har tagit fram ett åtgärdsprogram för att komma till rätta med de höga partikelhalterna.
Det finns ett mycket stort antal partiklar av varierad storlek i luften. De som går att andas in är mindre än 10 µm (µm = tusendels millimeter) och kan skada människors hälsa.

Partiklar mindre än 10 µm (PM10) kommer till största delen från vägslitage (framförallt från dubbdäck), uppvirvlat vägdamm, bromsar och avgaser. Småskalig vedeldning, industri och naturligt damm är andra källor till partiklar. Partiklarna kan bidra till hjärt- och kärlsjukdomar och förändringar i lungorna.

Ett diagram som visar fördelning av partikelhalterna i gatunivå.

Diagrammet visar exempel på fördelning av partikelhalterna i gatunivå under ett kalenderår. Av diagrammet framgår att vi har höga halter av partiklar under perioden februari till maj.

Kvävedioxid

Halterna av kvävedioxid har under de senaste 20 åren minskat med ca 50% i omgivningsluften. Ibland kan halterna vid de mest trafikerade gatorna bli relativt höga.

Kvävedioxid bildas när kvävemonoxid (som bildas vid förbränning) reagerar med syre vid hög temperatur. Kvävedioxid kan ge astmabesvär, nedsättning av lungfunktionen och en allmän försämring av kroppens försvar mot infektioner hos känsliga personer. Kvävedioxid har också flera negativa effekter på miljön: övergödning (bland annat i form av igenväxta sjöar), algblomning, försurning och bildande av marknära ozon.

Diagrammet visar halterna av kväveoxid i luften mellan 1985-2005 och hur den minskat under åren. 

Svaveldioxid

Halterna av svaveldioxid är mycket låga i dagens Norrköping. Under 2000-talet har årsmedelhalterna legat mellan 1,7 – 2,7 µg/m3 att jämföra med slutet av 1960-talet då halterna var 126 – 140 µg/m3 luft.

Svaveldioxid bildas vid förbränning av fossila bränslen, främst kol och olja. Svaveldioxid kan ge effekter på hälsan med astmabesvär, nedsättning av lungfunktionen och en allmänt ökad frekvens av luftvägsinfektioner. Negativa miljöeffekter är svaveldioxidens bidrag till försurningen.

Diagrammet visar halterna av svaveloxid i luften mellan 1970-200 och hur den minskat under åren.

Ozon

Halterna av ozon i omgivningsluften är ganska höga i Norrköping och visar inga tecken på att minska. Halterna ligger under de gränsvärden (miljökvalitetsnormer) som finns.

Ozon (marknära) bildas genom en serie reaktioner mellan kolväten och kvävedioxid under inverkan av solljus (uv-ljus). Det marknära ozonets kan ge irritation på ögon och slemhinnor, huvudvärk och astmabesvär. Marknära ozon kan också ge miljöskador på vegetationen. Marknära ozon är helt skilt från de högt liggande ozonlagret (i stratosfären) som skyddar jordklotet från solens skadliga uv-strålar.

Diagrammet visar halterna av ozon i luften mellan 1995-2005 och hur det ändrats under åren.

Bensen

Bensen är ett kolväte som förekommer i bensin. Bensen är liksom många andra kolväten fettlösligt och kan därför påverka nervsystemet. Det är också kraftigt cancerogent vid hög exponering. Bensen bidrar även till bildningen av marknära ozon.

Utsläpp av bensen har stadigt minskat efter införandet av miljöklassning på bensin, vilket innebär lägre bensenhalt i bränslet. De senaste årens mätningar i Norrköping har visat på låga värden.

Diagrammet visar halterna av bensen i luften mellan 1994-2011 och hur det ändrats under åren.

Kontakt

Åtgärdsprogram med bilagor

Åtgärdsprogram PM10PDF (pdf, 954.6 kB)

Bilaga 1PDF (pdf, 729.9 kB)

Bilaga 2PDF (pdf, 236.9 kB)

Bilaga 3 kartorPDF (pdf, 10 MB)

Bilaga 4PDF (pdf, 11.7 kB)

SamrådPDF (pdf, 107.7 kB)