Sök resultat från livsmedelskontroll

Inspektörerna på bygg- och miljökontoret kontrollerar regelbundet hur livsmedelsföretagen i kommunen klarar gällande lagars och förordningars krav. Det kallas offentlig livsmedelskontroll. Kontrollen omfattar besök på plats samt provtagningar och kontroll samt genomgång av företagens egenkontroll.

Här kan du söka efter resultat från kontrollen av livsmedelsföretag i Norrköping. Antingen via sökfunktionen eller visa verksamheter sorterat efter namn.

Kontakt

...eller visa verksamhet efter namn

Senaste kontrollerna

Sök en verksamhet på två sätt

Skriv in en del av namn eller adress i sökfältet. Du kan också söka på första bokstaven i anläggningens namn i ABC-förteckningen. Sökningen ger en lista med anläggningar som kontrollerats. Välj en och du kommer till första sidan med utförda kontroller på den anläggningen.

Hur har verksamheten klarat kontrollen?

På första sidan visas kontrollens diarienummer, vilket datum den utfördes och resultatet. Alla kontroller vi har utfört i ett ärende (ett diarienummer) redovisas samlat. Välj en kontroll och du får veta mer om kontrollen och resultatet. Välj sen en avvikelse och se en kort förklaring till den kontrollpunktens alla avvikelser.

Förhållandena kan ha ändrats

Tänk på att det är resultatet från de senaste kontrollerna som visas. Resultaten visas så länge verksamheten har samma ägare. Och de raderas när ägarbytet är klart och registrerat hos oss.

Offentlig livsmedelskontroll

Inspektörerna på bygg- och miljökontoret i Norrköping kontrollerar regelbundet hur företagen i kommunen klarar lagens krav. Det kallas offentlig kontroll. Den omfattar besök på plats samt provtagningar och kontroll samt genomgång av företagens egenkontroll.

Syftet med kontrollen är att du som konsument ska få säkra livsmedel. Det innebär att maten är märkt på rätt sätt och att du inte riskerar att bli sjuk av den. Du ska inte heller bli lurad av felaktig marknadsföring eller märkning.

Kontrollen är riskbaserad

Det betyder att verksamheter som hanterar känsliga livsmedel eller har stor produktion kontrolleras oftare än små verksamheter med mindre riskfylld hantering.

Företaget får en rapport efter kontrollen

Efter kontrollen skickas en rapport till företaget. I den står vilka kontrollområden vi har gått igenom och vilka avvikelser vi noterat. Resultatet från kontrollen publiceras på Norrköpings webbplats.

Uppföljning av kontrollen

Om verksamheten fått avvikelser gör vi uppföljande kontroller tills avvikelserna är åtgärdade.

Kontrollområden

1. Infrastruktur, lokaler, utrustning, även fordon

Lokalen ska vara utformad så att den följer kraven i lagstiftningen.

Smutsig hantering (som att ta bort emballage) ska vara skild från hantering som ska vara ren (beredning till exempel).

Inredningen ska vara av material som gör det möjligt att rengöra effektivt.

Ventilationen ska vara tillräcklig.

Lokaler och utrustning ska vara i gott skick.

2. Råvaror och förpackningsmaterial

Företaget ska ha rutiner som medför att alla livsmedel som tas in i verksamheten uppfyller de krav som lagstiftningen ställer.

Förpackningsmaterial som företaget använder ska vara godkända och lämpliga för de livsmedel som hanteras.

3. Säker hantering, lagring och transport

Företaget ska ha rutiner för att hålla isär livsmedel från andra varor som kan förorena dem. De ska separeras både vid transport, förvaring och all övrig hantering.
​​Exempel

  • kemiska produkter ska vara åtskilda från livsmedel
  • råvaror ska separeras från färdiglagad mat
  • livsmedel som innehåller allergiframkallande ämnen ska inte komma i kontakt med livsmedel som är fria från det

Utrustningen ska vara ren

Utrustning som används för olika varugrupper ska rengöras mellan olika moment.

4. Hantering och förvaring av avfall

Avfall får inte förvaras i utrymme där livsmedel förvaras. Det ska heller inte förvaras så att det riskerar att förorena livsmedel.

Särskilda regler finns för hantering av vissa typer av avfall, till exempel från styckning.

Rengör behållare för avfall

Behållare för avfall ska kunna göras rena.

5. Skadedjursbekämpning

Lokalen ska vara tät så att skadedjur inte kan komma in. Dörrar ska hållas stängda.

Företaget ska själva kontrollera om det finns skadedjur i anläggningen. Och ha rutiner för lämpliga åtgärder när man hittar skadedjur.

6. Rengörning och desinfektion

Lokaler och utrustning ska hållas tillräckligt rena för den verksamhet som bedrivs.

Företaget ska ha rutiner för rengörning och desinfektion av alla ytor som kommer i kontakt med oförpackade livsmedel.

7. Vattenkvalitet

Vatten som används till dryck, vid beredning av livsmedel eller som kan komma i kontakt med livsmedel ska vara av tjänlig kvalitet.

Företaget ska ha rutiner för rengöring av kransilar, munstycken och eventuella behållare för vatten.

Har anläggningen vatten från en egen vattentäkt ska denna vara registrerad hos oss. Företaget ska då också ha rutiner för att undersöka vattnets kvalitet.

8. Temperatur

Kylda, frysta eller varma livsmedel ska hållas vid rätt temperatur. Det vill säga där mikroorganismer inte växer till eller bildar toxiner.

Företaget ska ha rutiner för att kontrollera och hålla rätt temperatur. Och ha rutiner för lämpliga åtgärder om temperaturen inte hålls.

9. Personlig hygien

Företaget ska ha rutiner som ser till att personalen inte överför smitta till livsmedel.

Personal som hanterar oförpackade livsmedel ska använda rena skyddskläder. Och för känsliga livsmedel ska hårskydd användas och smycken och armbandsur ska inte bäras.

Det ska finnas handtvättställ med tvål och pappershanddukar, eller annat som gör det möjligt att torka händerna utan risk för att överföra smitta.

10. Utbildning

Personal ska ha tillräckliga kunskaper för de arbetsmoment de utför.

Företaget ska ha rutiner för att kontrollera personalens kunskapsnivå. Och ska instruera och utbilda personal efter behov.

11. HACCP - baserade förfaranden

HACCP är en förkortning av "Hazard Analysis Critical Control Points", företagets kritiska kontrollpunkter. Det innebär att företaget ska hitta och identifiera de faror och risker som finns i verksamheten för att kunna förebygga och kontrollera dem.

Den vanligaste kritiska kontrollpunkten är nedkylning av varm mat.

För att minska riskerna ska företaget veta vilken temperatur maten ska kylas ned till och vilken tid det får ta. De ska själva kontrollera att de klarar detta och ha lämpliga rutiner.

Andra vanliga kritiska kontrollpunkter

  • upphettning av råvaror som kan innehålla bakterier som gör människor sjuka (t.ex. kyckling)
  • att livsmedel innehåller allergiframkallande ämnen som inte står angivna i innehållsförteckningen.

12. Information

Förpackade livsmedel ska vara märkta med alla obligatoriska uppgifter. Ingrediensförteckning, nettokvantitet och hållbarhetsdatum. De ska vara märkta med uppgifter som är sanna och får inte vara vilseledande för konsumenten.

För oförpackade livsmedel som säljs eller serveras, ska alla uppgifter som anges på matsedel eller i annan information vara sanningsenlig och får inte vilseleda konsumenten.

Därutöver finns det en mängd specialregler för olika varor, till exempel ursprungsmärkning av fisk och nötkött .

13. Spårbarhet

Företaget ska veta varifrån de har köpt varje vara. De ska ha rutiner för att kunna spåra alla livsmedel ett steg bakåt.

Företag som säljer sina varor vidare till andra företag, grossister eller tillverkare, ska också kunna spårar varorna ett steg framåt. De ska veta till vem de har sålt sina varor.

Anledningen är att man snabbt ska kunna spåra livsmedel som kan vara farliga och stoppa fortsatt spridning av dem.

14. Mikrobiologiska kriterier enligt förordning (EG) nr 2073/2005

Krav på provtagning

För vissa verksamheter finns krav på att företaget regelbundet ska ta prover på sina produkter.

Till exempel ska butiker som mal köttfärs ta ut prover som visar att köttfärsen inte innehåller oönskade bakterier.

15. Övrigt

Här noterar vi avvikelser som inte passar in i något av de andra kontrollområdena. Det kan till exempel vara att företagaren inte har uppfyllt sin skyldighet att anmäla verksamheten till oss.