Tomträtt

Tomträtt innebär rätt att nyttja ett markområde utan att äga det. Norrköpings kommun är lagfaren ägare och den som har nyttjanderätten kallas tomträttshavare.

Tomträtten är näst intill jämförbar med äganderätt. Det innebär bland annat att tomträttshavaren har obegränsad rätt att överlåta (till exempel sälja) tomträtten till någon annan eller att pantsätta den. Regler för tomträtt finns i lagboken 13:e kapitlet i jordabalken.

Stadsbyggnadskontorets verksamhet Mark och exploatering ansvarar för tomträtterna i Norrköpings kommun. 

Kontakt