Tomträtt

Tomträtt innebär rätt att nyttja, använda, ett markområde utan att äga det. Norrköpings kommun är lagfaren ägare och den som har nyttjanderätten kallas tomträttshavare.

Tomträtten är näst intill jämförbar med äganderätt. Det innebär bland annat att tomträttshavaren har obegränsad rätt att överlåta (till exempel sälja) tomträtten eller att pantsätta den. Regler för tomträtt finns i lagboken 13:e kapitlet i jordabalken.

Samhällsbyggnadskontorets enhet expolatering ansvarar för tomträtterna i Norrköpings kommun. 


Kontakt