Björkalund (Tidigare Södra Vrinnevi)

Efterlängtade tomter i Björkalund

En karta över Björkalund.

Första etappen med cirka 63 tomter inom röd cirkel

Planerna för en ny, barnvänlig stadsdel växer fram ur landskapet söder om Vrinnevisjukhuset. Ett boende nära city men ändå med skogen på nära håll. Successivt kommer området att utvecklas till att bli en helt ny stadsdel med över 400 nya bostäder i form av villor, parhus, kedjehus, radhus och lägenheter i flerbostadshus. Här finns också möjlighet att bygga en skola, affärer och annan service.

Björkalund, eller Södra Vrinnevi som området kallades tidigare, har under många år stått högst upp på önskelistan för många som vill bygga sitt eget hus. Tyvärr har det uppstått problem med hur dagvattnet ska hanteras i området som försenat bygget.

19 tomter tillgängliga under 2019

En mindre del av området, cirka 63 tomter, kommer att bli tillgängliga under senare delen av 2017 och våren 2018. Av dessa tomter kommer i dagsläget 19 tomter att gå till den kommunala tomtkön (dessa tomter kommer ej att vara bundna till någon husleverantör). Dessa 19 tomter kommer komma till försäljning under våren 2019. Resterande del av tomterna ägs av Fastighetsbolaget Strömstaden AB, helägt av Fastighets AB L E Lundberg. Under hösten 2016 kommer byggnation av gata och infrastruktur till det första småhusområdet att påbörjas.

Varför har tomterna försenats?

Detaljplanen för Södra Vrinnevi antogs 2012. Så snart detaljplanen var färdig började arbetet med att planlägga för utbyggnad av gator och infrastruktur. Södra Vrinnevi är ett av de första områdena i Norrköping där dagvattnet (regnvatten), av miljöskäl, ska ledas via bäckar och dammar istället för i traditionellt ledningssystem.

När en ny stadsdel byggs är det viktigt att den nya bebyggelsen anpassas för att klara av framtida klimatanpassningar. Under arbetets gång med Björkalund har kunskapen om framtida kraftigare regnmängder ökat. Dagvattnet i Björkalund leds bort till Ensjön som i sin tur avvattnas till Ljura bäck. Extra utredningar har utförts för Björkalund i syftet att ta höjd för ökade flöden till Ljura bäck.(Bland annat har en datamodell gjorts för att simulera vilka delar av området som riskerar att översvämmas vid stora regnmängder.) Utredningen används för att dimensionera de nya dikena och dammarna.

Idag finns ett dike som går genom hela området. För att bygga ut hela området med bostäder och gator måste diket flyttas, vilket ska förankras juridiskt. Klicka på denna text för att se befintligt dike samt ny dragning. Det juridiska arbetet sköts av domstol och kan ta upp till tre år, därefter kan projektering utföras och utbyggnad ske.

Genom att kulvertera del av befintligt dike kan en första etapp om cirka 63 tomter, som ägs av Lundbergs, skapas innan den juridiska processen är genomförd. Av dessa kommer i dagsläget 19 tomter att gå till den kommunala tomtkön. Tidsplanen är att kunna släppa tomterna till tomtkön under våren 2019.

Vi har full förståelse för att förseningarna kan upplevas som både frustrerande och svårförståeliga. Från kommunens håll vill vi kunna tillmötesgå detta så snart som möjligt, men ett långsiktigt hållbart närområde och säkrad boendemiljö för alla blivande Björkalundbor måste stå högst upp på agendan.

Seniorboende och äldreboende färdigbyggt

De första bostäderna i det nya området färdigställdes vintern 2015 av Bovieran som uppförde 48 bostadsrätter för seniorboende. Under sommaren 2016 uppförde kommunen i egen regi ett äldreboende om 60 platser. I samband med detta färdigställdes en ny infartsgata till Bovieran, en cirkulationsplats på Gamla Övägen och nya gång- och cykelvägar mot sjukhusområdet.

Björkalund nytt namn för Södra Vrinnevi

Björkalund benämndes tidigare som Södra Vrinnevi och därför förekommer det namnet i planhandlingarna. Eftersom handlingarna är antagna kan ändringar inte göras i dem. I januari 2016 beslutade namnberedningen att områdesnamnet skulle vara Björkalund som är taget från ett jordtorp som tidigare legat i anslutning till planområdet men som idag är rivet.

Strömstaden AB äger 72 procent av området

Björkalund ägs till 72 procent av Fastighetsbolaget Strömstaden AB, helägt av Fastighets AB L E Lundberg, och Norrköpings kommun som äger resterande 28 procent. Läs mer om projektet på Björkalund.nu

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret

Exploatering

Förvaltningshuset Rosen Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Kontaktcenter 011-15 00 00


Karta