Smedby 6:1 (Smedby Idrottsplats)

Flygfoto över Smedby.

Norrköpings kommun planlägger del av Smedby 6:1, tidigare Smedby Idrottsplats för att inrymma småhus (till exempel radhus, kedjehus, parhus), flerbostadshus och förskola. Syftet är att binda ihop stadsdelen och de olika bebyggelsegrupperna i stadsdelen.

Norrköpings kommun söker samarbetspartner som vill vara med i
framtagandet och genomförandet av detaljplanen för området. Därför inbjuder Norrköpings kommun till parallella marktilldelningstävlingar avseende småhus (område A) och flerbostadshus (område B). Vinnare av respektive område erbjuds markanvisningsavtal om framtida förvärv av områdena.

Sista dag för inlämning av anbud är 21 mars klockan 13.00. Observera att de ska ha anlänt till kommunen senast denna tid. Endast anbud via post eller inlämning i reception godtas.

Tävlingsprogram och bilagor

Marktilldelningsprogram_SMEDBY_rev_160212.pdfPDF (pdf, 644.3 kB)

Bilaga-01-Detaljplaneprogram.pdfPDF (pdf, 1.3 MB)

Bilaga-02-Strukturbild.pdfPDF (pdf, 3.9 MB)

Bilaga-03-Naturinventering.pdfPDF (pdf, 2 MB)

Bilaga-04-Geoteknik.pdfPDF (pdf, 362.5 kB)

Bilaga-05-Bullerkartering.pdfPDF (pdf, 791.5 kB)

Bilaga-06-Flygbullerstudie.pdfPDF (pdf, 7.2 MB)

Bilaga-07-Parkeringsriktlinjer.pdfPDF (pdf, 2.1 MB)

Bilaga-08-Grundkarta-dwgformat.dwg

Bilaga-09-Kompletternade-underlag-sketchup.skp

Bilaga-10-Referensbilder-omrade-A.pdfPDF (pdf, 314.3 kB)

Bilaga-11-Referensbilder-omrade-B.pdfPDF (pdf, 573.7 kB)

Bilaga-12-Bild-over-omraden-skala-1_1500.pdfPDF (pdf, 1 MB)

Angivelse-BTA-berakning.pdfPDF (pdf, 21.9 kB)

Frågor och svar

Här nedan kommer inkomna frågor att besvaras under tävlingen. Sista dag för frågor är 11 mars.

Frågan inkom 2016-02- 29: Är kantstensparkering på egen mark längs med Lidavägen en möjlighet?
Svar 2016-02-29: Krav på att all parkering ska lösas på kvartersmark finns. Hur den ska samordnas och lösas är upp till anbudslämnande företag att redogöra för. Man bör beakta den målbild som finns presenterad i programmet och urvalskriterierna i samband med att man anger förslag på parkeringslösningar.

Fråga inkom 2016-02-29: Ska slutpresentationen ske i A1- eller A3-format (eller både och)?
Svar 2016-02-26: Ställs inga krav på i vilket format det ska lämnas in. Anbudslämnande företag lämnar in det format som anses lämpligast. Kraven på viss skala i ritningarna finns redogjorda under punkten 3.2 B.

Fråga inkom 2016-02-26: Finns något underlag på den förskola som planeras? Finns en förstudie?
Svar 2016-02-29: En typförskola med sex avdelningar är tänkt på tomten i sydöst. Finns inga ritningar framtagna men tanken är att fasadliv ska vändas mot gångstigen och mot ny lokalgata och att hämtning/lämning samt personalparkeringen ska lösas med angöring från Storängsgatan.

Fråga inkom 2016-02-18: Är kravet på lekplats borta enligt aktuell marktilldelning? Lekplats finns med i programmet.
Svar 2016-02-29: Kommunen har gjort bedömningen att det inte finns behov av en allmän lekpark inom området. Anbudslämnande företag bör redogöra för hur den funktionen ska lösas på kvartersmark.

Fråga inkom 2016-02-29: Hur kommer beräkning av ljus-BTA göras?
Svar 2016-02-29: Se bilaga med definition på ljus-BTA.

Fråga inkom 2016-02-26: När ska anbudet senast vara inlämnat till kommunen?
Svar 2016-02-26: Anbudet ska vara inlämnat senast 21 mars klockan 13:00. På sidan 7 i programmet står det den 18 mars, detta gäller inte.

Fråga inkom 2016-02-26: på sidan 8 i programmet står det att översiktliga planlösningar, bottenplan, normalplan och gårdsmiljöer ska inlämnas i skala 1:400. Går det bra om man lämnar in referensmaterial från liknande projekt som man tror kan vara tillämpliga i det här projektet?
Svar 2016-02-26: Ja det går bra med referensmaterial för denna punkt.

Fråga inkom 2016-02-26: Under punkten 4.3 står det beskrivet vad som ingår i köpeskillingen där det inte står något omnämnt om eventuella kostnader för arkeologi. Ingår kostnader för arkeologiska utredningar i priset?
Svar inkom 2016-02-26: Ja eventuella kostnader för arkeologiska utredningar ingår i angivet pris under punkten 4.3 i programmet.

Fråga inkom 2016-03-07: I programmet finns skrivningen ”Genom området kommer en ny lokalgata att dras i öst-västlig riktning, vilken ska utgöra huvudsaklig angöring för planområdet. Angöring mot Lidagatan kommer inte att tillåtas.”. Avses här med ordet ’angöring’ tillfart till eventuellt övriga gator inom markanvisningsområdet? Om inte, vad avses?
Svar 2016-03-10: Med angöring menad att man angör bostadsområdena med bil. Det innebär alltså att all trafik ska angöra till bostadskvarteren från ny lokalgata till respektive markområde. Vi har även flaggat för att behov av nya lokal- och kvartersgator kan tillkomma. Vi utreder det efter hand som projektet fortskrider och beroende på hur man vill använda markområdena för bostadskvarteren.

Fråga inkom 2016-03-07: Jag har en fråga om referensprojektet från arkitekten om Smedby IP. Är det ett krav att även detta projekt är uppfört eller gäller det endast byggföretagets referensprojekt?
Svar 2016-03-10: Det är endast krav på att byggföretagets referensprojekt har genomförts.

Fråga inkom 2016-03-04: Enligt punkt 8 i tävlingsprogrammet står det att marktilldelning ej får överlåtas utan kommunens skriftliga medgivande. Detta gäller även överlåtelse till närstående företag. Får mark överlåtas inom bolaget och/eller till bostadsrättsförening?
Svar 2016-03-10: kommunens syfte är att hitta samarbetspartners som vill fullfölja hela processen från planering till genomförande. Skrivelsen syftar till att man från kommunens sida inte vill att marktilldelningen och köpeavtalet överlåts till ett annat bolag utan kommunens kännedom. Det framgår av punkten 3.2 A att kommunen vill ha information om anbudslämnande företag avser bilda nytt bolag för projektet och vilken koppling det då har till bolaget som inlämnar anbud. Denna information ska inlämnas för att underlätta den interna processen i samband med att beslut tas i stadsplaneringsnämnden samt för avtalsskrivandet.

Fråga inkom 2016-03-10: Kan ni specificera kraven på volymmodellen som ska lämnas in i 3d. Det är ju ganska tidskrävande att modellera landskap i sluttande terräng. Exempelvis sluttande vägar och så vidare.
Svar 2016-03-10: Modellen ska innehålla volymerna på byggnaderna men inte modellering av kringliggande mark. Tillhörande ytor och funktioner framgår av situationsplanen som ska inlämnas enligt punkten 3.2 B.