Sandtorp 2, etapp 1

Ett flygfoto över Sandtorp 2.

Klockaretorpet utökas med ett helt nytt område, som fått namnet Sandtorp. Området ligger cirka två kilometer sydväst om Norrköpings centrum. Här utvecklas en ny attraktiv del av staden med traditionell stadskaraktär och en bra blandning av bostäder och verksamheter.

Norrköpings kommun söker härmed samarbetspartner som vill vara med i framtagandet och genomförandet av detaljplanen för området.

Tidplan

Följande tider gäller för marktilldelningen:

  • 2016-04-01 Publicering av tävlingsförfrågan
  • 2016-05-09 Sista dag för inlämning av frågor
  • 2016-05-12 Sista dag för publicering av svar
  • 2016-05-19 Tävlingsbidrag ska vara inlämnade till kommunen senast klockan 13.00
  • 2016-05-20 Utvärdering påbörjas
  • 2016-06-14 Beslut om vinnare i stadsplaneringsnämnden (preliminär tid)

Inlämning av anbud

Tävlingsbidrag ska vara Norrköpings kommun tillhanda senast den 19 maj 2016 klockan 13.00. De kan lämnas i Rosens reception på Trädgårdsgatan 21 eller skickas via post till:

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret
Mark och exploatering
ATT: Therese Nordgren
601 81 Norrköping

Tävlingsbidrag ska lämnas i förseglat kuvert och märkas med “Marktilldelning ”Sandtorp 2”. Öppning av kuvert med tävlingsbidrag kommer att ske den 19 maj 2016.

Observera! Tävlingsbidraget ska lämnas både i digitalt format på USB-minne samt som papperskopia.

Marktilldelningsprogram och bilagor

MarktilldelningsprogramPDF (pdf, 1.3 MB)

Bilaga 1 - Program för Kneippen Syd, del av fastigheten Borg 11.2 med flera inom KlockaretorpetPDF (pdf, 1.4 MB)

Bilaga 2 - Plankarta för detaljplan för del av fastigheten Klockaretorpet 1.1 med närområde (Sandtorp) inom KlockaretorpetPDF (pdf, 2.8 MB)

Bilaga 3 - Planbeskrivning för detaljplan för del av fastigheten Klockaretorpet 1.1 med närområde (Sandtorp) inom KlockaretorpetPDF (pdf, 2.3 MB)

Bilaga 4 - Grundkarta i dwg-format

Bilaga 5 - Exempel på situationsplanPDF (pdf, 86.4 MB)

Bilaga 6 - Exempel på illustrationsplanPDF (pdf, 763.9 kB)

Bilaga 7 - Exempel på volymodell i 3D

Bilaga 8 - Angivelse BTA-beräkningPDF (pdf, 26 kB)

Bilaga 9 - Strategier för arkitekturPDF (pdf, 22.8 kB)

Bilaga 10 - Studie av KneippenPDF (pdf, 10.4 MB)

Bilaga 11 - Bullerutredning Sandtorp 1PDF (pdf, 1.1 MB)

Bilaga 12 - Parkeringsriktlinjer - samrådshandlingPDF (pdf, 12.8 MB)

Klockaretorpet 1-1 (västra del) - fotoPDF (pdf, 565.1 kB)

Frågor och svar

Här nedan kommer inkomna frågor att besvaras under tävlingen. Sista dag för frågor är 9 maj 2016.


Fråga

Är 4,5 m från gata (p1) tvingande om vi har hittat ett annat läge, längre in på fastigheten som vi tror är bättre?

Svar
Ja planbestämmelsen är tvingande. Syftet är att man vill bilda en enhetlig fasadlinje mot gatan.

Fråga
Är det korrekt uppfattat att priset på byggrätterna baseras på den byggrätt som detaljplanen medger och inte den faktiskt utnyttjade BTA för bebyggelsen?
Svar
Det stämmer, priset är utifrån den byggrätt som detaljplanen medger.

Fråga
Hur stor är byggrätten för område D?
Svar
Område D är cirka 5 850 kvm BTA. (Områdets areal är cirka 6 500 kvm. 0,9 är den högsta exploateringsgrad i bruttoarea per fastighetsarea ovan mark).

Fråga
Sker prissättningen efter detaljplanens maximala byggrätt eller den byggrätt som bolaget faktiskt kommer att använda?
Svar
Prissättningen sker enligt den maximala byggrätt som detaljplanen tillåter uttryckt i kvadratmeter BTA (bruttoarea) byggrätt. Även om bolaget inte planerar att utnyttja hela byggrätten så kommer kommunen ändå att ta betalt för maximal byggrätt. Markpriset för respektive område kommer således vara fast.

Fråga
Vilka BTA-ytor ska räknas med? Hur ser det ut för garage?
Svar
Av marktilldelningsprogrammets bilaga 8 framgår vilka BTA-ytor som ska räknas med och inte.

Garage i källarplan ska ej räknas med.

Fråga
I planbeskrivningen punkt 4.5.6 parkering (sid28) står att det är rimligt att avvika från den gällande parkeringsnormen och istället tillämpa normer som gäller för innerstaden(innerzonen). Kan man göra det inom området?

Är buss- och spårvagnslinjer i området av "stomlinjekaraktär"?
Svar
Planbeskrivningen togs fram under 2012 och hänvisar till den aktuella parkeringsnormen. Vi utgår från att de nya parkeringsriktlinjerna (samrådsförslaget till riktlinjerna finns som bilaga till marktilldelningsprogrammet) tas under året och utgår således efter ”mellanzon” som framgår av marktilldelningsprogrammet.

Området är välförsett med kollektivtrafik men vad gäller ”stomlinjekaraktär” och dess definition i samrådsförslaget så kommer det avsnittet troligtvis att arbetas om. Det är mellanzonenens värden som ska appliceras på området.

Fråga
I planbeskrivningen punkt 4.5.6 parkering (sid28) står att det är rimligt att avvika från den gällande parkeringsnormen och istället tillämpa normer som gäller för innerstaden(innerzonen).

Är det mellanzon eller innerzon som gäller?
Svar
Det är mellanzonen som gäller, se ovan.

Fråga
P-norm i Marktilldelning pm, är mellanzon.
I planbeskrivning anges innerzon som norm för parkering, på grund av intention om området är väl försörjt med kollektivtrafik samt gång/cykelvägar.
Är det mark-PM som är gällande?
Svar
Ja det är samrådsförslaget till parkeringsriktlinjer som vi arbetar efter. Då dokumentet är ett samrådsförslag kan vissa delar komma att förändras.

Planbeskrivningen togs fram under 2012 och hänvisar till den aktuella parkeringsnormen. Vi utgår från att de nya riktlinjerna tas under året och utgår således efter mellanzon.

Fråga
I planbeskrivningen står det att parkeringsbehovet kan tillgodo ses inom ett närbeläget parkeringshus, övrigt samverkan av samnyttjande av parkering inom närliggande, är det ett alternativ gällande parkeringsnormen?
Svar
Parkeringshus finns inte med i denna etapp. I samrådsförslaget fanns det en idé om detta i den senare efterföljande etappen.

Parkering inom denna etapp ska lösas inom kvartersmark och parkeringsbehovet bör helst tillgodoses genom underjordiskt garage. Markparkering bör helst förekomma i så liten omfattning som möjligt. Detta för att nå upp till hållbarhetsperspektiven.

Fråga
Ritningar/skisser som gäller föreslaget projekt som ska lämnas in enligt marktilldelningsprogrammet punkt 3.2 ”Inlämningskrav”

Minst en illustration/skiss på föreslagen byggnation och utformning för området som helhet.
Innebär det att man ändå måste lämna in en ritning/ skiss för alla områden eller bara illustration/ skiss för det (eller de två) områden som bolaget lämnar in tävlingsbidrag för
Svar
Inlämnade ritningar/skisser behöver endast lämnas på föreslaget projekt, det vill säga på det eller de två områden som bolaget lämnar bidrag för. Med andra ord behöver inte illustrationen/skisssen inte redovisa hela totalområdet/alla de sex tävlingsområdena (A, B, C, D, E och F).

Fråga
Under punkt 1.3 Allmänt om detaljplanen, marktilldelningsprogrammet, står följande ” Parkering ska lösas inom kvartersmark vilket kommer ställa krav på underjordiskt garage för att uppnå riktlinjerna för parkering”. Betyder det att förslag med markparkering (trots att p-normen hålls) kommer att sorteras bort? Är det krav på underjordiskt garage i denna etapp?
Svar
Parkering ska lösas inom kvartersmark. Det är inte krav på underjordiskt garage men kommunen bedömer att det är svårt att uppnå p-normen genom markparkering och samtidigt nå upp till hållbarhetsperspektiven. Detta eftersom bolag som redovisar åtgärder för att skapa den moderna, hållbara och attraktiva staden som både tät och grön kommer att premieras vid utvärderingen.

Fråga
Om ej krav på underjordiskt garage, se förra frågan, kan kantstensparkering längs med Gustaf Janzéns gata accepteras? Kopplat till att det även står ”In-och utfartsförbud kommer att skapas mot Gustav Janzéns gata” i ovan nämnd punkt.
Svar
In-och utfartsförbud mot Gustav Janzéns gata är en fast förutsättning. In- och utfart ska således ske via de tillkommande lokalgatorna. Se den första utbyggda etappen i Sandtorp.

Fråga
Hur stor andel av ytan får hårdgöras? Vad avses med hårdgjord yta?

Svar
Med hårdgjorda ytor avses tak, asfalt med mera. Sandtorp ska vara en grön stadsdel. Stadsbebyggelsen ska vara tät, men grönytor ska finnas i tillräcklig storlek och mängd för att skapa goda boende miljöer, gynna infiltrering och hantering av dagvatten samt bidrar till en god utomhus luftkvalitet. Hur stor andel av ytan som får hårdgöras är inte bestämd och bestämmelsen kommer att arbetas fram i det fortsatta detaljplanearbetet. Syftet med bestämmelsen är att uppnå en hållbar stadsmiljö. Bolag som arbetar med vegetation för att skapa en attraktiv och ekologiskt hållbar stadsmiljö, det vill säga redovisar en hög grad av grön- och vistelseytor kommer att premieras.

Fråga

Är detta en felskrivning, ska det vara A och E på båda ställen?
Svar
Vi ber om ursäkt, det är en ren felskrivning. Det ska alltså stå område A och E på båda ställen. Tack för att ni uppmärksammat detta.

Fråga
Kommer alla miljöcertifieringssystem att värderas lika, eller bedömer ni olika system ha olika värde i utvärderingsperspektiv?
Svar
Alla miljöcertifieringssystem som visar att byggnaden uppnår en viss nivå inom viktiga prioriterade områden, såsom energiförbrukning, innemiljö och materialval kommer att värderas lika. Syftet med certifieringen är att visa hur bolaget tar ansvar för en hållbar utveckling.

Fråga
Att klassificera husen med miljöbyggnad brons eller till exempel Svanen kommer alltså att värderas lika?
Svar
Vi jämför med Boverkets byggregler, BBR:s, energikrav på specifik energianvändning. Desto lägre energikrav i procent desto bättre. Klassificeringen Miljöbyggnad brons är lika med BBR:s energikrav medan klassificeringen Svanen är lika med 85% (flerbostadshus) av BBR. I det fallet värderas således Svanen klassificeringen högre än Miljöbyggnad Brons klassificeringen. (Jämför man däremot klassificeringen Miljöbyggnad silver eller guld blir det ett annat utfall).

Fråga
Efterfrågar kommunen äldrebostäder i aktuell marktilldelning?
Svar
Nej, i denna markanvisningstävling söker inte kommunen bolag som avser uppföra äldrebostäder.

Fråga
Referensprojekt arkitekt – är det bundet till person eller arkitektkontor?
Svar
Referensprojektet är bundet till arkitektkontor.

Fråga
Referensprojekt arkitekt – måste projektet vara färdigställt/färdigbyggt?
Svar
Ja, projektet måste vara färdigställt.

Fråga
Efterfrågar kommunen trygghetsbostäder i aktuell marktilldelning?
Svar
Nej, kommunen efterfrågar inte trygghetsbostäder eftersom kommunen inte står för kostnaderna för den gemensamma personalresursen som i så fall är en förutsättning.

Fråga
Kan man som bolag lämna anbud på alla sex områden?
Svar
Varje medverkande bolag kan tävla på två områden men maximalt tilldelas ett av områdena B, C, D och F. Område A och E är mindre områden och antingen kan områdena tilldelas till varsitt bolag eller så är det möjligt att kommunen tilldelar A och E till något av bolagen som har blivit tilldelade ett av de större områdena. I så fall måste bolaget ha lämnat tävlingsbidrag på A eller E, det vill säga vara ett av de två områden som bolaget lämnar tävlingsbidrag för.

Fråga
Likställer ni erfarenhet av att bygga vårdbostäder med ordinära bostäder (med tanke på referensobjekt)?
Svar
Referensprojekt kan vara vårdbostäder (dock måste projektet vara färdigställt). Syftet med referensprojektet är att visa bolagets förmåga att driva och slutföra bostadsprojekt.

Kontakt