Östantill 1:3 (Strömsholmen)

En illustration visar en byggnad som ska byggad längs med vattnet där en restaurang och boutiquehotell kommer finnas.

Illustration på restaurang och boutiquehotell som ska byggas.

Norrköpings kommun inbjuder till intresseanmälan för marktilldelning inom Östantill 1:3 (Strömsholmen). Mitt i Motala ström, mellan södra kajen intill Fleminggatan och norra kajen intill Saltängsgatan.

Strömsholmen står inför en stor omvandling. Det offentliga rummet ska bli en välkomnande oas för Norrköpingsborna och stadens många besökare.

Den vinnare som utses av stadsplaneringsnämnden skall delta i arbetet med att väcka Strömsholmen till liv igen. Här planeras för parkmark och en byggrätt, i max tre våningar, för centrumändamål (ej bostäder).

Bottenvåningen ska rymma funktioner som riktas till allmänheten som till exempel restaurang, café, friskvård, spa eller kultur. Verksamheten ska tillföra Norrköping "det där extra" och ska vara levande under en stor del av dygnet.

Fyra intressenter har nu gått vidare i processen och har nu möjlighet att komplettera sina intresseanmälningar. Sista dag för inlämning var 11 januari 2016.

Vinnare utsedd
I april 2016 utsåg stadsplaneringsnämnden Tjuren projektpartner AB som vinnare. De kommer att bygga en restaurang och ett boutiquehotell. På illustrationen ovan syns det vinnande förslaget.

Programmet för marktilldelningen

ProgramPDF (pdf, 5.9 MB)

Underlag

Detaljplan Strömsholmen

GestaltningsprogramPDF (pdf, 6.6 MB)

Förstudie arkeologiPDF (pdf, 1.4 MB)

Tidplan

2015-06-24 Publicering underlag för intresseanmälan.

2015-08-19 Sista dag för inlämning av frågor.

2015-08-26 Sista dag för publicering av svar.

2015-09-11 Intresseanmälan ska vara inlämnad till kommunen.

2015-10-02 Utvärdering av inkomna intresseanmälningar klar.

2015-11-12 Stadsplaneringsnämnden beslutar att låta de inkomna intressenterna komplettera sina intresseanmälningar. Nämnden beslutade även att låta Mikael Ståhls intresseanmälan ingå i marktilldelningstävlingen som en fjärde intressent.

2016-01-11 Slutdatum för kompletteringar.

2016-04-19 Beslut om vinnare tas i stadsplaneringsnämnden.

Kontakt