Marby 6:4 (Marbystrand) - Norrköpings kommun

Ett flygfoto över Marbystrand.

Norrköpings kommun planlägger Marbystrand för bostadsbebyggelse och det centrala markområdet (område A och B) är idag obebyggt. Norrköpings kommun söker samarbetspartners som vill vara med i framtagande och genomförande av detaljplanen för området.

Nu bjuder Norrköpings kommun in till parallella marktilldelningstävlingar för radhus och kedjehus för området i Marbystrand. Vinnare av respektive område erbjuds markanvisningsavtal för framtida förvärv av områdena.

Om området

Tävlingsområdena ligger mitt i området Marbystrand inom stadsdelen Dagsberg.

Tävlingsområde A omfattar totalt cirka 7257 kvadratmeter och tävlingsområde B omfattar cirka 13 760 kvadratmeter.

Marbystrand ligger cirka 7 kilometer öster om Norrköpings centrum. I norr gränsar planområdet till Bråviken och i söder mot det öppna jordbrukslandskapet. Väster om planområdet ligger skogen Abborreberg och vidare västerut bostadsområdena Lindö och Långtorp. Öster om Marbystrand sträcker sig en större dalgång innan Unnerstad tar vid. Infart till Marbystrand är via Arkösundsvägen, Djurövägen och Marbyvägen. Närheten till Bråviken och Abborrebergskogen gör planområdet till ett attraktivt och lugnt boendeområde. Inom planområdet kommer det att finnas gång- och cykelvägar längst med huvudgatorna.

Sammanlagt möjliggör planen för totalt cirka 340 permanentbebodda hushåll. Av dessa är cirka 260 nya permanentbebodda hushåll då cirka 80 hushåll redan bor permanent i Marbystrand. Bråviksstaden AB är nuvarande ägare av markområdet men kommunen har tecknat avtal med Bråviksstaden om markförvärv och tillträde vid laga kraftvunnen detaljplan. Fastighetsbildning kan ske först när detaljplanen har vunnit laga kraft.

Tidplan

  • 19 februari 2016 publicering av anbudsförfrågan
  • 23 mars 2016 sista dag för inlämning av frågor
  • 30 mars 2016 sista dag för publicering av svar
  • 6 april 2016 anbud ska vara inlämnade till kommunen senast klockan 13:00
  • 7 april 2016 utvärdering av inkomna anbud klar
  • 17 maj 2016 beslut om vinnare i stadsplaneringsnämnden (preliminär tid)

Inlämning av anbud

Anbud ska vara Norrköpings kommun tillhanda senast onsdagen den 6 april klockan 13.00. Anbud kan lämnas i Rosens reception på Trädgårdsgatan 21 eller skickas via post till:

ATT: Malin Cuclair
Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret
Mark och exploatering
601 81 Norrköping

Anbud ska lämnas i förseglat kuvert och märkas med “Marktilldelning Marby”.

Tävlingsprogram och bilagor

TävlingsprogramPDF (pdf, 323.9 kB)

Bilaga 1 PlankartaPDF (pdf, 2.5 MB)

Bilaga 2 PlanbeskrivningPDF (pdf, 3.5 MB)

Bilaga 3 GatukostnadsutredningPDF (pdf, 300.8 kB)

Bilaga 4 PM Geotekniska förhållandePDF (pdf, 18.6 kB)

Bilaga 5 Rapport arkeologi förundersökningPDF (pdf, 2.8 MB)

Bilaga 6 Ortofoto med användningsgränserPDF (pdf, 1.6 MB)

Underlag i dwg-format i koordinatsystem Sweref99 16.30

Frågor och svar

Här nedan kommer inkomna frågor att besvaras under tävlingen. Sista dag för frågor är 23 mars.

Fråga: Kan kommunen tänka sig att ändra planbestämmelserna om minsta tomtstorlek för radhus och kedjehus? I tävlingsprogrammet står det att minsta fastighet/tomt 400 kvm för radhus och 600 kvm för kedjehus. Det är inte möjligt i praktiken att bygga radhus på A-området då markområdet är för smalt och det blir väldigt långa tomter med ovanstående planbestämmelser.
Svar: Ja, kommunen kommer att se över planbestämmelserna om minsta fastighet/tomt i det fortsätta planarbetet. Dock kommer kommunen inte godta mindre fastigheter/tomter än 250 kvm för radhus. För kedjehus har kommunen ännu inte bestämt minsta fastighet/tomt men kommer att se över planbestämmelsen i det fortsatta planarbetet.

Fråga: Kan kommunen tillhandahålla detaljplanen i dwg-format?
Svar: Ja, ett utsnitt av detaljplanen (förslag till granskningshandling) är upplagd på marktilldelningssidan.

Kontakt