Krusenhof

Ett stort vitt stenhus står vid en grön gräsmatta med gröna träd runt omkring. 

Försäljningen av Krusenhofs gård har tillsvidare dragits tillbaka.

Norrköpings kommun bjöd under perioden 2016-01-15 – 2016-02-15 in företag att lämna intresseanmälningar inför en eventuell försäljning av Krusenhofs gård. Ett förslag kom in. Stadsplaneringsnämnden beslutade att förkasta förslaget och tillsvidare dra tillbaka försäljningen av gården.

Anledningen till att försäljningen dragits tillbaka är att gården ligger på Malmölandet som är utpekat utvecklingsområde för industri- och logistikföretag. Det finns risk för att en ny verksamhet i gården skulle kunna skapa konflikter med nuvarande och tillkommande verksamheter i området.

När områdena kring Krusenhof byggts ut och etablerade verksamheter tydliggjorts skulle eventuellt ny försäljning kunna aktualiseras.

Underlag och program

ProgramPDF (pdf, 2.1 MB)

Bilaga 1 - karta översiktPDF (pdf, 623.5 kB)

Bilaga 2 - karta försäljningsområdePDF (pdf, 1.8 MB)

Bilaga 3 - detaljplanekartaPDF (pdf, 6.5 MB)

Bilaga 4 - planbeskrivningPDF (pdf, 11.9 MB)

Bilaga 5 - bilder

Bilaga 6 - interiörbilder Gula huset

Frågor och svar

F1: Hur mycket får man göra med området och husen med tanke på Q (q) märkningen?
S1: I detta sammanhang, som tävlingsarrangör och eventuellt säljare, uppträder kommunen som vilken fastighetsägare som helst. För definitiva och bindande löften om åtgärder (”Hur mycket får man göra med området och husen”), krävs bygglov. Sådant lov söks hos kommunens myndighet, genom bygg och miljökontoret (BMK), där tjänsteman antingen beslutar på delegation eller tar upp frågan i bygg och miljönämnden för beslut. Även kommunen som fastighetsägare måste söka sådant lov för att vara säker på vad man får göra med området och husen med tanke på Q och q-märkningarna.
Viss vägledning ger detaljplanen och dess beskrivning som finns som bilagor i underlaget, se bl.a. sidan 12 och framåt i planbeskrivningen

F2: Är avloppet godkänt?
S2: Frågan är ej utredd, varvid besked om detta ej kan lämnas. De uppgifter vi har i dag är att avloppet går till en trekammarbrunn utan markinfiltration. Denna anläggning är inte registrerad hos bygg och miljökontoret och är därmed, enligt deras utsaga, inte godkänd.

F3: Hur är dricksvattenkvalitén?
S3: Dricksvattnet är enskilt. Det har inte tappats/använts regelbundet sedan förre ägaren flyttade ut 2013. Kvalitén kan därför vara misstänkt otjänligt. Om detta är tillfälligt eller går att avhjälpa genom att spola igenom systemet kan kommunen ej besvara i dagsläget. Kommunalt vatten kan troligen anslutas genom överenskommelse med Norrköpings vatten och avlopp AB (Nova).

F4: Kan det finnas krav på att ansluta sig till Nodras vatten och avloppsnät?
S4: Krusenhof ingår inte i något verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA-verksamhetsområde enligt vattentjänstlagen). Då området ligger utanför verksamhetsområdet finns inga skyldigheter eller rättigheter för varken VA-huvudmannen eller fastighetsägaren att ansluta till allmänt VA-nät. Däremot finns möjlighet att ansluta ca 500-600 m från området (se programmets punkt 4). Om en VA-servis ansluts till den allmänna VA-anläggningen, ska detta regleras genom avtal mellan NOVA och fastighetsägaren.

F5: Har någon besiktning gjorts?
S5: Nej. Efter att rangordning skett kommer en teknisk beskrivning att upprättas. Den kommer ange de faktiska förhållandena som vi känner till om byggnader och anläggningar samt eventuella fel vi har vetskap om.

F6: Vilket är priset?
S6: Försäljningspriset är inte bestämt. Det kommer att göras en opartisk värdering av kommunens ramavtalsupphandlade konsult/er/ med den tekniska beskrivningen som grund. Värderingsnivån skall ligga som grund för prissättning vid en försäljning.

F7: Hur bokar man tid för presentation av sin inlämnade idé?
S7: Intressenter som lämnar in kompletta intresseanmälningar, enligt programmets punkt 1.3, kommer att kontaktas efter den 15 februari för att erbjudas möjlighet träffa kommunen. Tiderna för presentation kommer att vara på eftermiddagarna den 18 eller 19 februari. Varje intressent har max 30 minuter för sin presentation.

Kontakt