Garvaren (fd kv Laxen)

Marktilldelning genom arkitekttävling

Ett flygfoto över området runt Garvaren.

Här publiceras information om pågående arktiekttävling för kvarteret Garvaren.

Inkomna tävlingsförslag

De fem tävlingsförslagen som lämnats in finns nu för påsyn. Förslagen är anonyma. Juryns arbete avslutas i och med stadsplaneringsnämndens beslut om vinnande förslag den 23 maj.

Vänligen observera att PDF-filerna är mycket stora filer.

Tävlingsförslag CASTRUMPDF (pdf, 18.5 MB)

Tävlingsförslag SAMKLANGPDF (pdf, 31.5 MB)

Tävlingsförslag DAGEN SOM BORJARPDF (pdf, 33.4 MB)

Tävlingsförslag TRIOPDF (pdf, 13.9 MB)

Tävlingsförslag KAMELPDF (pdf, 15.1 MB)

Val av tävlanden

Utvärderingen av intresseanmälningar som kom in avslutades 2017-01-12. Av de 16 intresseanmälningar som lämnades in har följande fem byggherrar med arkitekter har inbjudits att delta i den fortsatta arkitekttävlingen:

  • Botrygg Bygg/Arkitektur + Development
  • Byggfast/Krook & Tjäder
  • Conlega/Marge Arkitekter
  • Mannerssons Fastighets/Tham & Videgård Arkitekter
  • Slättö Förvaltning AB/C.F Möller

Intresseanmälan

Norrköpings kommun har inbjudit till deltagande i arkitettävling inom kvarteret Garvaren (Nordantill 1:5 med flera). Garvaren är den tredje arkitekttävlingen om bostäder i Industrilandskapet som Norrköpings kommun genomför. Norrköpings kommun avser teckna marköverlåtelseavtal med vinnande bolag.

Arkitekttävlingen kommer att föregås av utvärdering av inkomna intresseanmälningar. Genom utvärdering av intresseanmälan har fem byggherrar utsets för deltagande i fortsatt arkitekttävling.

Sista dag för inlämning var den 8 december klockan 12.00.

För mer information om inlämning av intresseanmälan samt efterföljande arkitekttävling, vänligen se tävlingsprogram nedan.

Frågor om intresseanmälan ska skickas till marktilldelning@norrkoping.se. Se mer nedan.

Program för intresseanmälan och tävling


Tävlingsprogram för kvarteret GarvarenPDF (pdf, 1.3 MB)


Övrigt underlag

Plankarta för kvarteret Garvaren (f.d. kv Laxen)PDF (pdf, 1 MB)

Planbeskrivning för kvarteret Garvaren (f.d. kv Laxen)PDF (pdf, 1.2 MB)

Ortofoto med baskarta över kv Garvaren (A4 1:500)PDF (pdf, 4.3 MB)

Fastighetskarta (A4 1:1000)PDF (pdf, 13.8 MB)

Ortofoto, översikt (A4 1:2500)PDF (pdf, 7.2 MB)

Fastighetskarta (A4 1:1000)PDF (pdf, 1 MB)

Gatubilder på kvarteret GarvarenPDF (pdf, 26.1 MB)

Planförberedande trafikbullerutredningPDF (pdf, 2.9 MB)

DWG-fil med detaljplan och grundkarta (zip-fil)
Detaljplan i DWG och tillhörande handlingar. Mapp med flera filer.

DWG-fil med höjder projekterad gata (zip-fil)
Projekteringshandlingar med projekterade gatuhöjder. DWG-filer (mapp)

Förslag på ny riktlinje parkeringPDF (pdf, 1.3 MB) (pdf)
Utställningshandling på ny riktlinje.

Information om intilliggande projekt
Pdf:er med skisser, information och illustrationer på de projekt som byggs och planeras i kv Garvarens närhet.

Bullerutredning kvarteret MjölnarenPDF (pdf, 2.7 MB)

Presentation från startmöte 170116PDF (pdf, 10.7 MB)

Baskarta kvarteret Garvaren

Illustration över parken, arbetsmaterialPDF (pdf, 321.8 kB)
Utredningsskiss för intilliggande park som nu genomgår projektering. Skissen är arbetsmaterial och kan komma att förändras.

Omkringliggande befintliga byggnader

Kroken 1, fasad norrPDF (pdf, 1.6 MB)

Kroken 1, fasad västerPDF (pdf, 1.7 MB)

Krukan 18, fasad BredgatanPDF (pdf, 806.5 kB)

Krukan 18, fasad GarvaregatanPDF (pdf, 730.8 kB)

Mjölnaren 17, förslag ombyggnation och nybyggnadPDF (pdf, 726.4 kB)

Vårdtornet 13, fasad ombyggnad 1967PDF (pdf, 139.4 kB)

Vårdtornet 13, fasad ombyggnad 1975PDF (pdf, 332.3 kB)

Vårdtornet 13, fasader 1916PDF (pdf, 460.4 kB)

Frågor och svar under arkitekttävlingen

Här publiceras frågor och svar som inkommit under arkitekttävlingen.

Fråga 18, inkommen 2017-03-10
Fråga: Får tävlingsförslaget redovisas på fler än två kapaskivor i A1-format?
Svar: Nej, tävlingsprogrammet uttrycker tydligt formen för inlämning. Denna form gäller. Förslag som inte följer denna form kommer att uteslutas från tävlingen.

Fråga 17, inkommen 2017-03-10
Fråga: Avser inlämningsdatumet den 22/3 att det ska vara poststämplat eller inkommet till kommunen senast det datumet?
Svar: Vanligtvis avser vi att det ska vara oss tillhanda, men då tävlingsprogrammet är otydlig i frågan accepterar vi för Garvaren även förslag som är poststämplade 22/3 men inkomna efter det.

Fråga 16, Förtydligande av svar på frågor 1-15 nedan, besvarat 2017-03-09:
Fråga: Vi anser att det går att göra andra tolkningar av detaljplanens bestämmelser än de svar som lämnats, b.la. avseende tolkning av byggnadshöjder. Kommer förslag som bygger på andra tolkningar att värderas sämre eller uteslutas från tävlingen (diskas)?
Svar: Det står i tävlingsprogrammet att detaljplanen ska följas. I planen finns dock vissa bestämmelser som kan tolkas på olika sätt. Tidigare svar är en preliminär bedömning i diskussion med bygglovskontoret av hur planens bestämmelser ska tolkas. Juryn kommer ej att misskreditera andra tolkningar så länge som de anses kunna rymmas inom detaljplanen och innebär ett bättre förslag i linje med tävlingsprogrammets syfte. Slutlig tolkning av detaljplanen görs som alltid i bygglovsprövningen.

Fråga 1, inkommen 2017-02-27
Fråga: Vi tolkar planbestämmelsen om högsta byggnadshöjd som att högsta byggnadshöjd är +29 mot Garvaregatan och Bredgatan. Mot gården står att fullhöjd får utföras. Betyder det att fullhöjd kan vara högre än +29 mot gård? Vi önskar tydligare definition av begreppet fullhöjd. Vad menas med fullhöjd respektive förhöjt fasadliv?
Svar: Byggnadshöjden kan vara högre än +29 mot gården. Full höjd avser rumshöjd från 2,4 meter och uppåt. Förhöjt fasadliv avser rumshöjd mellan 0,7 och 2,4 meter. Avsikten är att vid förhöjt fasadliv ska en brytpunkt ligga kring 1,5 meter, men dess exakta placering är en bedömningsfråga.

Fråga 2, inkommen 2017-02-27
Fråga: Enligt Plan- och bygglagen är definition ”byggnadshöjd” där fasad övergår till tak med maximalt 45 graders lutning. Vi utgår från att den regeln ej gäller när planen tillåter 30-60 grader?
Svar: Byggnadshöjden + 29 meter gäller, men som sägs får 60 graders lutning utföras utöver detta.

Fråga 3, inkommen 2017-02-27
Fråga: Vid sektionen mot Bredgatan så är takfot mot gata (+29) mitt i ytterväggen för plan 5. Ovanpå plan 5 tillåts inredd vind, kan taket med 60 graders lutning fortsätta på plan för inredd vind (plan 6)?
Svar: Ja

Fråga 4, inkommen 2017-02-27
Fråga: Kan fasaden mot gården vara rak (vertikal) på upp till och med våningsplanet för inredd vind?
Svar: Nej, den kan inte vara rak då det skulle innebära att det är en våning och inte en vind.

Fråga 5, inkommen 2017-02-27
Fråga: Hur hög kan våningsplanet för inredd vind vara, och kan man ha entresol/mezzanin inom Fråga: våningsplanet för inredd vind?
Svar:Ja

Fråga 6, inkommen 20170227
Fråga: Betyder planbestämmelsen "”Översta våningen utformas med frontespis, takfönster, takkupor och eller förhöjt fasadliv” att tex en takkupa kan börja på plan 5 och gå vidare till våningsplan för inredd vind?
Svar: Ja

Fråga 7, inkommen 2017-02-27
Fråga: Hur stor del av fasadlivet mot Bredgatan och Garvaregatan kan utgöras av frontespis, takkupor etcetera?
Svar: Detaljplanen definierar inte någon gräns för hur stor del som kan utgöras av frontespis eller takkupor.

Fråga 8, inkommen 2017-02-27
Fråga: Kan burspråk utföras mot gårdssidan över prickad mark, och cirka hur djupt och hur mycket sidledes? Är det bara ouppvärmda/oisolerade byggnadsdelar man får utföra på prickmark? Eller är de bara boyta som inte ingår i definitionen ”mindre byggnadsdelar, entrépartier, trapphus, etcetera?
Svar: På nedre våning mot innergård får uppföras mindre entrépartier och liknande enligt planens föreskrifter. Mindre burspråk med boendeyta bedöms kunna accepteras på övre plan.

Fråga 9, inkommen 2017-02-27
Fråga: Är takterrass ok överallt så länge man respekterar BH +29.?
Svar: Ja, men v1 gäller.

Fråga 10, inkommen 2017-02-27
Fråga: Det finns en egenskapsgräns som binder samma gårdshuset och det L formade kvartershuset. Har den någon betydelse? Det vill säga kan man till exempel bygga ihop byggnaderna högre upp?
Svar: Nej. Sträcket markerar endast avgränsningen för n1, n2, och n3. Dessa gäller inte mot Mäster Påvels gränd. Det bedöms dock som olämpligt med avseende på planintentionen att bygga samman huskropparna.

Fråga 11, inkommen 2017-02-27
Fråga: Har den samlade volymen (Ljus BTA) någon betydelse i juryns bedömning?
Svar: Nej, inte som eget kriterium. Den samlade volymen ju kommer vägas in på så vis att vi efterfrågar ett effektivt, lämpligt och ändamålsenligt nyttjande av tomten. Det kan sägas inrymmas i flera av de uppställda kriterierna.

Fråga 12, inkommen 2017-02-27
Fråga: Avsteg för buller vid lägenhet i hörnet Bredgatan/Garvaregatan, gäller det endast en lägenhet eller kan det vara två eller tre närmast hörnet?
Svar: Det gäller en lägenhet per våningsplan

Fråga 13, inkommen 2017-02-27
Fråga: Enligt DP och beteckning ”n2” ska gården ramas in med 1m. högt ”plank, häck eller dylikt”. Är det en meter över marknivå i parken / Mäster Påvels gränd eller är det mot gårdens höjd? Om gården är upphöjd mot parken, kan plank ersättas med trapp som kopplar de två nivåerna?
Svar: Ja

Fråga 14, inkommen 2017-03-01
Fråga: Hur högt får man dra fasaden mot gården? Vi tolkar att planen tillåter att fasaden kan dras lika högt som inredd vind, vad är det i planen som säger att det inte är möjligt?
Svar: Bedömning är att för att våningen ska räknas som vind, så krävs att taket är sluttande även mot gården.

Fråga 15, inkommen 2017-03-01
Fråga: Betyder ”förhöjt fasadliv” att man kan lägga takfot högre än +29, eller vad menas med den definitionen?
Svar: Nej, takfot får inte läggas högre än +29 meter.

Frågor och svar från startmöte 2017-01-16

Startmöte frågor och svarPDF (pdf, 19.2 kB)
Summering av de frågor och svar som kom upp på startmöte 16 januari för arkitekttävlingen.

Frågor och svar under intresseanmälan

Frågor under tiden för intresseanmälan ska skickas till epost marktilldelning@norrkoping.se. Sista dag för inlämning av frågor avseende intresseanmälan är 2016-11-29.

Frågor och svar kommer anonymt att publiceras här nedan. Sista dag för publicering av kompletterande information i form av svar på frågor är 2016-12-02

Fråga 1, inkommen 2016-11-15
Fråga: Hur många referenser krävs för företag respektive berörda arkitekter. Är det två totalt?
Svar: Avtalstecknande bolag ska påvisa deltagande i två tidigare referensprojekt (varav minst ett genomfört) och arkitekt ska påvisa deltagande i två referenser (varav minst ett genomfört). Totalt fyra referensprojekt, varav minst två genomförda. Om bolag och arkitekt arbetat tillsammans i samma projekt får man visa gemensamma referenser, vilket innebär att det totala anatalet referensprojekt kan vara färre än fyra. Projektens status kommer att vägas in i bedömningen.

Fråga 2, inkommen 2016-11-16
Fråga: Vad menas med "Ratingintyg (högst tre månader gammalt) enligt liditetsbedömning eller liknande" Vi skulle behöva utförligare beskrivning. Vad kan man ersätta ratinintyget med om man inte har ett sådant?
Svar: Det har blivit fel i tävlingsprogrammet. Följande ska stå om ratingintyg: "Raitingintyg (högst 3 månader gammalt) enligt upplysningscentralens soliditets-/likviditetsbedömning eller motsvarande."
Ratingintyget används tillsammans med övrig inlämnad information för att avgöra om bolaget har tillräcklig organisatorisk och ekonomisk för måga samt stabilitet nog att genomföra projektet. Även andra företag utfärdar motsvarande typ av rating, till exempel Soliditet och Creditsafe. Om inlämnade bolag av något skäl saknar möjlighet att få ratingintyg ska skäl anges i intresseanmälan tillsammans med annan information som styrker soliditet och likviditet. Kommunen avgör vid utvärdering om framställda skäl och ersättande information är tillräckliga.

Fråga 3, inkommen 2016-11-17 (även 2016-11-22)
Fråga: Ska ratingintyg, skatteverkets blankett SKV 4820 och senaste bokslut även sändas in för deltagande arkitektföretag?
Svar: Nej, det behöver bara skickas in för det bolag som avser teckna marköverlåtelseavtalet.

Fråga 4, inkommen 2016-11-24
Fråga: Måste referensprojekt vara just bostäder eller går det bra med andra fastigheter i liknande miljöer med liknande utmaningar? Exempelvis skolor, kontor och dylikt?
Svar: Det är inget skallkrav att referensprojekten avser bostadsbyggnation. Projektens betydelse kommer dock att vägas in i urvalet av företag, liksom hur väl de påvisar förmågan att uppnå kommunens redovisade ambition med projektet.

Fråga 5, inkommen 2016-11-24
Fråga: Avses det med "genomförda projekt” vara slutbesiktigade/inflyttade projekt, eller går det bra med projekt som är färdigprojekterade för arkitekten?
Svar: Såsom anges i svaret till fråga 1 måste minst ett av projekten från byggherre respektive arkitekt vara genomförda. Med genomförda avses att byggnader ska vara färdigställda. I bedömningen tas hänsyn till om projekten är färdigställda men till exempel inte inflyttade eller slutbesiktigade.

Fråga 6, inkommen 2016-11-25
Fråga: Utgår det ersättning till de utvalda teamen?
Svar: Nej, kommunen kommer inte att betala ersättning för deltagande i någon del av tävlingen.

Fråga 7, inkommen 2016-11-29:
Fråga: I tävlingsprogrammet står det att "priset är satt till tre tusen sex hundra (3 600) svenska kronor per kvadratmeter bruttoarea". Ska BTA i källarutrymmen såsom garage, teknik, förråd med mera vara grundande i beräkning av köpeskilling?
Svar: Nej, källarutrymmen kommer ej att räknas in i köpeskillingen.