Söderport - Hageby

Ett flygfoto över Söderport - Hageby.

Flygbild över Söderport med tomt A och B utmärkta

Till följd av spårvägsutbyggnaden planeras en förtätning av bebyggelsen längs Hagebygatan och kring spårsträckningen. Söderport gränsar i norr till Söderleden, i öster till befintligt bostadsområde, i söder Hageby vårdcentral och i väster till befintliga flerbostadshus och egnahemsområdet.

Vinnare

Tre företag lämnade in anbud inom ramen för tävlingen. Av dessa utsågs Concent AB som vinnare av stadsplaneringsnämnden 20151120.

Förnyad konkurrensutsättning av tomterna A och B

På grund av mycket stort intresse för Söderport inom kort tid har beslut fattats om att förnyad konkurrens ska ske för tomt A och B mellan de företag som lämnat in intresseanmälan. Övriga tomter undantas helt från marktilldelning tills vidare på grund av svårigheter att tillgängliggöra marken.

Följande företag är berättigade att delta i anbudsförfarandet:

  • Concent
  • Helix
  • NCC
  • Jägnefält Milton
  • Slättö
  • ED Bygg
  • Fojab Arkitekter
  • Hökerum
  • Boet Bostad
  • Hyresbostäder

Vänligen observera att endast anbud från dessa företag accepteras. Kommunen tar i dagsläget inte emot nya intresseanmälningar.

Anbudsförfarande

Norrköpings kommun inbjuder att lämna anbud för marktilldelning i form av köp av Hageby 4:2 (tomten A) och fastigheten Balkongen 1 (tomten B). Formkrav för anbud presenteras i framtaget program i listan nedan.

Under förutsättning att anbud innehåller komplett information kommer kommunen att utse vinnande byggherre baserat på högst offererat totalpris för fastigheterna. Fastigheterna säljs tillsammans till företag som lämnar högst anbud.

Sista dag för inlämning är den 30 oktober klockan 16.00. Vänligen notera att anbud som lämnas via post måste ha ankommit till kommunen inom utsatt tid.

Anbudsprogram och underlag

Program för anbudslämning, rev 20150923PDF (pdf, 238.5 kB)

Detaljplan - plankartaPDF (pdf, 2.6 MB)

Detaljplan - planbeskrivningPDF (pdf, 1.7 MB)

Detaljplan - genomförandebeskrivningPDF (pdf, 65.1 kB)

Detaljplan - miljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 4.5 MB)

Geotekniska utredningar

Ledningar

Markmiljöutredning gamla Statoil (Circle K)

SkyfallskarteringPDF (pdf, 903.9 kB)

Buller från spårvagPDF (pdf, 787.3 kB)

Bullerkartlaggning spårvagPDF (pdf, 892.7 kB)

Bullerkartlaggning vägPDF (pdf, 504.4 kB)

Frågor och svar

Frågor och svar ska skickas in till marktilldelning@norrkoping.se. Svar på frågor kommer att publiceras anonymt här nedan. Sista dag för inlämning av frågor är 16 oktober. Sista dag för publicering av svar på denna sida är 22 oktober.

Fråga inkommen 2015-10-13
Fråga: I pkt 6.9 i tävlingsförutsättningarna skriver ni att generösa glaspartier är ett krav. Gäller det entréplanet eller hela fasaden?
Svar: Det handlar främst om att vi vill ha en sockelvåning som är öppen och inbjudande och som har ett annat utrryck/gestaltning än ovanliggande våningar.

Fråga inkommen 2015-09-29
Fråga: Vilket parkeringstal ska man använda sig av? Ser på er hemsida att ny håller på att ta fram nya riktlinjer för parkering. Eller ska man rätta sig efter det som står i planhandlingarna trots att dom är gamla?
Svar: Arbete pågår för ny norm och den ska inom kort ut på samråd. Bygglovskontoret har meddelat att man kommer att göra en bedömning utifrån den nya normen även om den nya normen inte träder i kraft innan bygglov söks. Man ska börja med utgå ifrån det p-tal som finns angivet i planbeskrivningen men med beaktande av följande: kravet från kommunens sida kommer att basera sig på storleken på lägenheterna (lägre krav ju mindre lägenheterna är). Man kan dock argumentera för att sänka p-talet ännu mer i det här läget p.g.a. närheten till hållplats för spårväg, bra cykelförbindelser in till centrum (måste finnas ytor för cykelparkeringar) och om intressenten vidtar andra åtgärder där det finns skäl för att sänka p-tal. Viktigt att beakta är dock att all parkering ska lösas inom kvartersmark.

Kontakt