Ljurafältet, tomt F

Flygfoto över Ljurafältet. 

På Ljurafältet bygger HSB och Riksbyggen. I området kvarstår en tomt om 2 100 m2 BTA närmast Söderleden, kallad tomt F.

Vinnare

Tävlingen är nu avslutad. Företaget Conlega har utsetts till vinnare och marköverlåtelseavtal kommer att tecknas.

Förnyad konkurrensutsättning

Om förnyad konkurrensutsättning

På grund av mycket stort intresse för tomten inom kort tid har beslut fattats om att förnyad konkurrens ska ske mellan de företag som lämnat in intresseanmälan. Följande företag inbjuds till att lämna anbud i enlighet med framtaget anbudsprogram:

  • Botrygg
  • Byggtom
  • Conlega
  • Cervosta Fastigheter
  • ED Bygger Drömmar
  • JWL Fastigheter
  • KA-projekt
  • Vikens Plåt & Tegel
  • Slättö förvaltning

Vänligen observera att endast anbud från dessa företag accepteras. Kommunen tar i dagsläget inte emot nya intresseanmälningar.

Anbudsförfarande

Norrköpings kommun inbjuder att lämna anbud för marktilldelning i form av köp inom del av fastigheten Ljura 1:1 (tomten F). Formkrav för anbud presenteras i framtaget program i listan nedan.

Under förutsättning att anbud innehåller komplett information kommer kommunen att utse vinnande byggherre baserat på högst offererat totalpris för fastigheten.

Sista dag för inlämning är den 1 oktober klockan 12.00. Vänligen notera att anbud som lämnas via post måste ha ankommit till kommunen inom utsatt tid.

Anbudsprogram och underlag

Program för anbudslämningPDF (pdf, 263.9 kB)

Detaljplan - plankartaPDF (pdf, 1.1 MB)

Detaljplan - planbeskrivningPDF (pdf, 812.3 kB)

Detaljplan - genomförandebeskrivningPDF (pdf, 78.5 kB)

Geoteknisk utredningPDF (pdf, 1.1 MB)

Miljöundersokningar för Ljurafältet - sammanstallningPDF (pdf, 444.2 kB)

Miljöundersökning för LjurafältetPDF (pdf, 413.8 kB)

Ledningar - samtliga ledningar, buffertzon, byggrätt och prickmarkPDF (pdf, 75.4 kB)

Ledningar - EONPDF (pdf, 235.9 kB)

Ledningar - NOVA-VAPDF (pdf, 379.2 kB)

Ledningar - SkanovaPDF (pdf, 481 kB)

Ledningar - Tele2PDF (pdf, 339.9 kB)

Ekvivalent ljudnivå vid vägPDF (pdf, 699.8 kB)

Frågor och svar

Frågor och svar ska skickas in till marktilldelning@norrkoping.se. Svar på frågor kommer att publiceras anonymt här nedan. Sista dag för inlämning av frågor är 17 september. Sista dag för publicering av svar på denna sida är 25 september.

Fråga inkommen 2015-09-17
Fråga: Finns det underlag för buller vid tomten?
Svar: Bullerkartläggningen framgår av bilagan (Ekvivalent ljudnivå vid väg) som nu finns bland dokumenten under "Anbudsprogram och underlag". Beräkningen är gjord från 2 m i marknivå.

Fråga inkommen 2015-09-17
Fråga: Kommer det endast vara möjligt att angöra tomt F med motorfordon från norra sidan, eller kan man tänka sig angöring från västra eller östra sidan med?
Svar: Angöring till tomt F kommer endast att vara tillåtet från norra sidan i direkt anslutning till Ljuragatan. Ett servitut bildas i samband med fastighetsbildning för att säkra rätten till utfart eftersom en del av markremsan mellan tomt F och Ljuragatan är angiven som parkmark i detaljplan.

Fråga inkommen 2015-09-09
Fråga: Kommer det vägas annorlunda om man avser bygga hyresrätter eller bostadsrätter?
Svar: De kriterier som kommunen bedömer anbuden efter finns angivna i tävlingsprogrammet. I det här fallet är kriteriet markpris som avgör vinnande aktör. Information om upplåtelseform ska finnas angiven i anbudet som man lämnar in. För projektet tillämpar inte kommunen upplåtelse med tomträtt.

Kontakt