Kvarteret Rodga (gamla busstationen)

Flygfoto över Rodga, gamla busstationen. 

Kvarteret Rodga från ovan. Kvarteret Mässingen som är aktuellt för marktilldelning är markerat med rosa.

Mitt emot Norrköpings resecentrum ligger kvarteret Rodga som i många år tjänat som busstation. Nu står området inför en stor omvandling. Här ska det bli en välkomnande entré till staden med ny bebyggelse och ett torg.

Sista datum för att lämna in intresseanmälan för kvarteret Mässingen var 24 januari 2014. Två intresseanmälaningar inkom. Efter utvärdering har stadsplaneringsnämnden beslutat att ge marktilldelning till Botrygg fastighetsförvaltning AB.

Förutsättningar för marktilldelning

Kvarteret Mässingen är markerat med rosa fyrkant på detaljplanen för Kvarteret Rodga, gamla busstationen. 

Kvarteret Mässingen markerat med rosa fyrkant på detaljplanen.

  • Detaljplan för del av Saltängen 1:1 med närområde (hotell, kontor, butik, bostäder) inom Saltängen i Norrköping vann laga kraft 2012-06-11. Ändringar i detaljplanen kommer inte att göras.
  • Till detaljplanen finns illustrationskarta med gestaltningsprinciperPDF (pdf, 1 MB) som ska tas hänsyn till i inkommande förslag.
  • Området ska vara levande under en stor del av dygnet. Bebyggelsen ska präglas av variation med bostäder, kommersiell verksamhet, kontor, servicefunktioner mm.
  • Detaljplanen tillåter bostads-, centrum-, kontor- gruppboende och skoländamål.
  • Byggrätt enligt gällande detaljplan: Bostäder/Kontor/Centrumverksamhet/Gruppboende/Skola ca 5 000 kvm BTA
  • Start av byggnation senast inom 1 år
  • Pris: Totalpris 3200 kr/kvm BTA för bostäder, kontor, gruppboende, centrumverksamhet, gruppboende. 500 kr/kvm parkeringsanläggning. Inkl. gatukostnad, marksanering, planavgift, arkeologiska undersökningar.
  • Tillkommer: Kostnad för utbyggnad av kvartersgata.
  • En markmiljöundersökning har genomförts för området.
  • Arkeologisk förundersökning del 1 och 2 har genomförts under 2013. Slutundersökning kommer att krävas för vissa mindre delar.

Kontakt

Mer information