Björkalund (tidigare Södra Vrinnevi)

Karta över Björkalund.

Planerna för en ny, barnvänlig stadsdel växer fram ur landskapet söder om Vrinnevisjukhuset. Ett boende nära city men ändå med skogen på nära håll. Successivt kommer området att utvecklas till att bli en helt ny stadsdel med över 400 nya bostäder i form av villor, parhus, kedjehus, radhus och lägenheter i flerbostadshus.

Marktilldelningstävling har ägt rum för tre fastigheter i Björkalund. Marktilldelningen avser fastigheten Foajén 1 (område A), fastigheten Salongen 1 (område B) och fastigheten Pjäsen 1 (område C) som är planlagda för bostadsbebyggelse. Detaljplanen tillåter parhus, radhus, kjedjehus och flerbostadshus.

Den 13 december 2016 fattade stadsplaneringsnämnden beslut om vinnare:

  • HSB Östra vinnare inom område A och B
  • Hökerum Bygg vinnare i område C

Björkalund benämndes tidigare som Södra Vrinnevi

Björkalund benämndes tidigare som Södra Vrinnevi och därför förekommer namnet i planhandlingarna. Eftersom handlingarna är antagna kan ändringar inte göras i dem. I januari 2016 beslutade namnberedningen att områdesnamnet skulle vara Björkalund som är taget från ett jordtorp som tidigare legat i anslutning till planområdet men som idag är rivet.

Marktilldelningsprogram samt bilagor

Marktilldelningsprogram Björkalund område A, B och C

Bilaga 1 - PlankartaPDF (pdf, 8.4 MB)

Bilaga 2 - PlanbeskrivningPDF (pdf, 3.2 MB)

Bilaga 3 - GenomforandebeskrivningPDF (pdf, 677.2 kB)

Bilaga 4 - Grundkarta (dwg)

Bilaga 5 - Parkeringsriktlinjer (samrådforslag)PDF (pdf, 12.8 MB)

Bilaga 6 - Geoteknisk undersökning 2008-01-16PDF (pdf, 1.7 MB)

Bilaga 7 - Geoteknisk undersökning 2016-06-01PDF (pdf, 584.3 kB)

Bilaga 8 - AvstyckningskartaPDF (pdf, 1.4 MB)

 

Frågor och svar

Fråga
Fjärrvärme planeras inte att byggas ut till området inom ramarna för projektet, enligt handlingar. Befintlig byggnation vilken uppvärmningslösningar har dom? (Bovieran, Äldreboendet)

Svar
Äldreboendet och Bovieran har fjärrvärme. Fjärrvärmeledningen går i Pimpstensgatan och norr om den tidigare byggvägen som anordnades till Bovieran (som nu är riven). Bovieran har således sin anslutningspunkt i norr.

Eon fjärrvärme har valt att inte bygga ut sitt ledningsnät i området varför sektionerna för huvudgata och lokalgata inte innehåller ledningar för fjärrvärme.

Fråga
Måste bolag som lämnar anbud avse att utnyttja hela byggrätten? Det vill säga, hur ser kommunen på att man inte väljer att bygga i till exempel tre våningar som detaljplanen tillåter?

Svar
Kommunen tilldelar respektive område efter offererat markpris (bolag som avser att bygga i trä premieras), det vill säga enligt tävlingsvillkoren som framgår i marktilldelningsprogrammet. Vid utvärderingen beaktas inte om bolaget avser att utnyttja hela eller del av byggrätten.

Fråga
Är det huvudgatan som är utbyggd?

Svar
Ja, huvudgatan är utbyggd fram till Bovieran. De tre områden som är aktuella i tilldelningen ligger utmed denna. Dock kommer huvudgatan att kompletteras med gc-väg från till den nya lokalgatan, detta planeras färdigställas sommaren 2017. Först då kan områdena i denna tilldelning påbörjas byggas.

Fråga
Vill ni ha anbud endast eller ska vi rita upp detta? Flera kommuner släpper i första omgången uppritningen, för att i steg 2 samköra ritning/projektering med dem som är aktuella. Spar tid, blir mer koordinerat mellan aktörerna samt sparar också pengar för alla inblandade.

Svar
Kommunen kommer att utse vinnande byggherre för respektive fastighet baserat på offererat pris.

Anbudet ska innehålla översiktlig information i text över det byggprojekt och de hus som bolaget avser uppföra. Redovisningen ska i övergripande drag kunna styrka att förslaget följer detaljplanen och övriga förutsättningar som preciseras i marktilldelningsprogrammet. Bilder får skickas med, men är ej obligatoriskt.

Vad som ska ingå i anbudet framgår alltså av marktilldelningsprogrammet, (under punkt 3).

Fråga
Finns det skisser på förslag på byggnation för respektive område?

Svar
Nej, en enda skissen som finns är illustrationskartan på detaljplankartan.

Fråga
Kommer gatukostnadsersättning tas ut?

Svar
Ingen gatukostnadsersättning kommer att tas ut för allmän platsmark (då detta inkluderas i köpeskillingen). (Avgifter tillkommer för anslutningspunkter för VA, el- tele och bredband (för samtliga områden)).

Fråga:
I marktilldelningsprogrammet framgår följande arealer:

Preliminärt uppskattas de respektive område till:
- Område A: Cirka: 3 279 m².
- Område B: Cirka: 3 422 m².
- Område C: Cirka: 3 962 m².

I dwg-filen är området för område C - 3 692 m².
Vad gäller?

Svar:
Tyvärr har arealangivelserna för område C blivit felaktigt, vilket vi ber om ursäkt för. Lantmäteriförrättningen har nu vunnit laga kraft, se bifogad avstyckningskarta.
De rätta arealerna för respektive område/ fastighet är:

- Område A (Foajén 1) - 3 279 m².
- Område B (Salongen 1) - 3 422 m².
- Område C (Pjäsen 1) - 3 692 m².