Marktilldelning

Här finner du som är byggherre eller investerare information om aktuella och planerade marktilldelningar för bostäder inom Norrköpings kommun. Kontaktuppgifter finns under respektive objekt.

Få senaste nytt via e-post

Vill du ha senaste nytt om aktuella marktilldelningar? Anmäl dig i så fall till vår sändlista för utskick. Skicka en e-post med företagets uppgifter till epost:

marktilldelning@norrkoping.se

Aktuella marktilldelningar

Här presenteras våra aktuella marktilldelningar.


Husvagnen 1

Trähus, Sandtorp

Byggdialog - prata om dina byggplaner med kommunen

Byggdialogen är ett samtalsforum för dig som arbetar med bostadsproduktion i Norrköping. Träffa stadsarkitekten, enhetschefen exploatering, detaljplanering och bygglov.

Läs mer och anmäl ditt företag till byggdialogen 

Kommande marktilldelningar

Norrköpings kommun arbetar fortlöpande med att planlägga och förbereda nya bostadsobjekt. Nedan följer information om kommande marktilldelning.

Sandtorp 2, etapp 3
Sandtorp etapp 3


 • Detaljplanen för Sandtorp vann laga kraft den 10 januari 2019.
 • Marktilldelningstävling på en tomt gällande flerbostadshus är klar.
 • Ytterligare en tomt för flerbostadshus kommer att marktilldelas under år 2021.
 • Två (2) byggrätter för radhus kommer att marktilldelas under år 2021/2022, markerat med rött.
 • 5 stycken småhustomter kommer att tilldelas 2022.
Svärtinge Skogsbacke
En karta över Svärtinge skogsbacke.
 • Detaljplan har vunnit laga kraft, och kan inte längre överklagas
 • Marktilldelningstävling preliminärt våren 2021 för område C, flerbostadhus.
 • Område A - markområdet är tilldelat
 • Område B - radhus, parhus, kedjehus och friliggande villor i enhetligt koncept.
Inre hamnen, etapp 1
Kvarter A
 • Marktilldelning till nio (9) byggherrar har genomförts.
 • Kvarter A återstår att marktilldela. Tidpunkt för marktilldelningen sätts när förutsättningar för flytt av hetvattencentralen är fastställda.

Inre hamnen

Inre hamnen, etapp 2

 • Inom etapp 2 finns både privatägd och kommunägd mark. Kommunen äger cirka hälften av området.
 • Marktilldelning av kommunens mark påbörjas omkring år 2023

Inre hamnen

Fyrby
Plankarta Fyrby
 • Detaljplanen vann laga kraft våren 2018.
 • Innehåller byggrätter för flerbostadshus, rad-/kedjehus/parhus och cirka 30 småhustomter.
 • Utbyggnad av allmän plats är klar.
 • Tilldelning av första byggrätterna längst med Finspångsvägen är klar.
 • Marktilldelningstävling av radhus/parhus/kedjehus är klar.
 • Planerade markanvisningar inom området är 2 tomter för radhus/parhus/kedjehus.
 • Resterande två marktilldelningar kommer ske sent 2021.
 • Försäljning småhustomter kommer ske våren 2021.
Tråbrunna
Plankarta Tråbrunna
 • Detaljplanen vann laga kraft i sommaren 2018, och kan inte längre överklagas
 • Utbyggnad av allmän plats pågår, klart under våren 2021.
  Lokalgata, belysning och park i Tråbrunna
 • Byggrätt för friliggande hus, parhus, radhus eller kedjehus
 • Marktilldelningstävling av radhus/parhus/kedjehusär klar.
 • Försäljning småhustomter kommer ske hösten 2021

Riktlinjer för marktilldelning bostäder

Stadsplaneringsnämnden har tagit fram riktlinjer för hur tilldelning av kommunägd mark avsedd för bostäder ska fördelas till marknaden. Syftet är att tilldelning av mark för bostäder ska vara förutsägbar, transparent och tydlig för marknaden.

Ladda ner Handlingsplan för marktilldelning vid bostadsbyggandePDF (pdf, 2.4 MB)

Sedan 31 augusti 2015 finns även kommunövergripande antagna riktlinjer för markanvisningsavtal och exploateringsavtal. Riktlinjerna finns i två dokument och kan laddas ner här:

Kommunövergripande riktlinje för tecknande av markanvisningsavtalPDF (pdf, 39.6 kB)
Antagen av kommunfullmäktige 2015-08-31

Kommunövergripande riktlinje för tecknande av exploateringsavtalPDF (pdf, 37 kB)
Antagen av kommunfullmäktige 2015-08-31


Genomförda marktilldelningar under 2019 till 2021

Här kan ni hitta tidigare marktilldelningar (ej aktuella längre)

Triangelfastigheterna

Kajbyggnad, Inre hamnen
Tilldelats Ostia AB.

Billigt boende, Sandtorp
Sista dag för tävlingen har passerat. Utvärdering pågår

Intresseanmälan för drivmedelstation vid E4:an
Sista dag för att anmäla intresse var den 30 oktober 2020.

Radhus/parhus/kedjehus Fyrby
Tävling avslutad, vinnare Svenskhusproduktion.

Radhus/parhus/kedjehus Tråbrunna
Tävling avslutad, vinnare Nock.

Kajbyggnad, restaurang, Inre hamnen
Tävlingen är avslutad, inga anbud inkom.

Flerfamiljshus, Fyrby, Norrköping
Anbudtävling Beslut om vinnare är taget. Vinnaren är Livi Fastigheter AB och Collins Properties Sweden AB 

Svanen 5 inom Inre Hamnen
Arkitekttävling. Beslut om vinnare fattades 12 februari.


Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Exploatering

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Relaterade länkar