Marktilldelning

Här finner du som är byggherre eller investerare information om aktuella och planerade marktilldelningar för bostäder inom Norrköpings kommun. Kontaktuppgifter finns under respektive objekt.

Få senaste nytt via e-post

Vill du ha senaste nytt om aktuella marktilldelningar? Anmäl dig i så fall till vår sändlista för utskick. Skicka en e-post med företagets uppgifter till epost:

marktilldelning@norrkoping.se

Aktuella marktilldelningar

Här presenteras våra aktuella marktilldelningar.

Billigt boende, Sandtorp

Radhus/parhus/kedjehus Fyrby

Radhus/parhus/kedjehus Tråbrunna

Intresseanmälan för drivmedelstation vid E4:an

Byggdialog - prata om dina byggplaner med kommunen

Byggdialogen är ett samtalsforum för dig som arbetar med bostadsproduktion i Norrköping. Träffa stadsarkitekten, enhetschefen exploatering, detaljplanering och bygglov.

Läs mer och anmäl ditt företag till byggdialogen 

Kommande marktilldelningar

Norrköpings kommun arbetar fortlöpande med att planlägga och förbereda nya bostadsobjekt. Nedan följer information om kommande marktilldelning.

Sandtorp 2, etapp 3
Sandtorp etapp 3


 • Detaljplanen för Sandtorp vann laga kraft den 10 januari 2019.
 • Marktilldelningstävling på en tomt gällande flerbostadshus pågår under hösten/vintern 2020
 • Ytterligare en tomt för flerbostadshus kommer att marktilldelas under år 2021.
 • Två (2) byggrätter för radhus kommer att marktilldelas under år 2021/2022, markerat med rött.
 • 5 stycken småhustomter kommer att tilldelas 2022.
Svärtinge Skogsbacke
En karta över Svärtinge skogsbacke.
 • Detaljplan har vunnit laga kraft, och kan inte längre överklagas
 • Marktilldelningstävling preliminärt våren 2021 för område C, flerbostadhus.
 • Område A - markområdet är tilldelat
 • Område B - radhus, parhus, kedjehus och friliggande villor i enhetligt koncept.
Inre hamnen, etapp 1
Kvarter A
 • Marktilldelning till nio (9) byggherrar har genomförts.
 • Kvarter A återstår att marktilldela. Tidpunkt för marktilldelningen sätts när förutsättningar för flytt av hetvattencentralen är fastställda.

Inre hamnen

Inre hamnen, etapp 2

 • Inom etapp 2 finns både privatägd och kommunägd mark. Kommunen äger cirka hälften av området.
 • Marktilldelning av kommunens mark påbörjas omkring år 2023

Inre hamnen

Fyrby
Plankarta Fyrby
 • Detaljplanen vann laga kraft våren 2018.
 • Innehåller byggrätter för flerbostadshus, rad-/kedjehus/parhus och cirka 30 småhustomter.
 • Utbyggnad av allmän plats pågår, klart under vintern 2020. Läs mer här.
 • Tilldelning av första byggrätterna längst med Finspångsvägen är klar.
 • Marktilldelningstävling pågår av radhus/parhus/kedjehus med slutdatum 20 oktober 2020.
 • Planerade markanvisningar inom området är 3 tomter för radhus/parhus/kedjehus.
 • Resterande två marktilldelningar kommer ske sent 2021.
 • Försäljning småhustomter kommer ske våren 2021.
Tråbrunna
Plankarta Tråbrunna
 • Detaljplanen vann laga kraft i sommaren 2018, och kan inte längre överklagas
 • Utbyggnad av allmän plats pågår, klart under våren 2021, läs mer här
 • Byggrätt för friliggande hus, parhus, radhus eller kedjehus
 • Marktilldelningstävling pågår av radhus/parhus/kedjehus med slutdatum 20 oktober 2020
 • Försäljning småhustomter kommer ske våren 2021
Kajbyggnad, Inre hamnen
 • Bild från Nyréns Arkitektkontor
 • Byggnaden ligger mitt i Inre hamnens hjärta där stråken som löper längs kajen, mot Johannisborg och mot stadens södra stadsdelar korsas. Byggnaden ska innehålla restaurang och vara ett besöksmål och en orienteringspunkt. Byggnaden är placerad vid kajkanten, intill en ny gång- och cykelbro och bryggar vackert ut över Motala ström. Året runt erbjuder tomten fantastiska vyer. Stadsbilden mot innerstaden avtecknar sig med rådhuset och stadens historiska siluett med sitt industrilandskap. Mot land finns en ny fin park med badplats. Nedströms Motala ström präglas vyerna av stadens gamla hamnmiljöer med sitt alltid rinnande vatten, också detta så typiskt för staden Norrköping.
 • Direktilldelning möjlig
 • Tidigare tävlingsprogramPDF (pdf, 19.1 MB)
 • Kontakta Ola Brånäs eller Daniella Aman för mer information om direkttilldelning

Riktlinjer för marktilldelning bostäder

Stadsplaneringsnämnden har tagit fram riktlinjer för hur tilldelning av kommunägd mark avsedd för bostäder ska fördelas till marknaden. Syftet är att tilldelning av mark för bostäder ska vara förutsägbar, transparent och tydlig för marknaden.

Ladda ner Handlingsplan för marktilldelning vid bostadsbyggandePDF (pdf, 2.4 MB)

Sedan 31 augusti 2015 finns även kommunövergripande antagna riktlinjer för markanvisningsavtal och exploateringsavtal. Riktlinjerna finns i två dokument och kan laddas ner här:

Kommunövergripande riktlinje för tecknande av markanvisningsavtalPDF (pdf, 39.6 kB)
Antagen av kommunfullmäktige 2015-08-31

Kommunövergripande riktlinje för tecknande av exploateringsavtalPDF (pdf, 37 kB)
Antagen av kommunfullmäktige 2015-08-31


Genomförda marktilldelningar under 2019 och 2020

Här kan ni hitta tidigare marktilldelningar (ej aktuella längre)

Kajbyggnad, restaurang, Inre hamnen
Tävlingen är avslutad, inga anbud inkom.

Flerfamiljshus, Fyrby, Norrköping
Anbudtävling Beslut om vinnare är taget. Vinnaren är Livi Fastigheter AB och Collins Properties Sweden AB 

Svanen 5 inom Inre Hamnen
Arkitekttävling. Beslut om vinnare fattades 12 februari.


Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Exploatering

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping