Marktilldelning

Här finner du som är byggherre eller investerare information om aktuella och planerade marktilldelningar för bostäder inom Norrköpings kommun. Kontaktuppgifter finns under respektive objekt.

Få senaste nytt via e-post

Vill du ha senaste nytt om aktuella marktilldelningar? Anmäl dig i så fall till vår sändlista för utskick. Skicka en e-post med företagets uppgifter till epost:

marktilldelning@norrkoping.se


Aktuella marktilldelningar

Här presenteras våra aktuella marktilldeningar.

Flerfamiljshus, Nordanskog Arkösund

Flerfamiljshus, Fyrby, Norrköping

Byggdialog - prata om dina byggplaner med kommunen

Byggdialogen är ett samtalsforum för dig som arbetar med bostadsproduktion i Norrköping. Träffa stadsarkitekten, enhetschefen exploatering, detaljplanering och bygglov.

Läs mer och anmäl ditt företag till byggdialogen 


Kommande marktilldelningar

Norrköpings kommun arbetar fortlöpande med att planlägga och förbereda nya bostadsobjekt. Nedan följer information om kommande marktilldelning.

Sandtorp 2, etapp 3
Sandtorp etapp 3


 • Detaljplanen för Sandtorp vann laga kraft den 10 januari 2019. Sandtorp 2 detaljplan
 • Två (2) byggrätter för radhus kommer att marktilldelas under år 2020/2021
 • Marktilldelningstävling på en tomt gällande flerbostadshus planeras under våren 2020
 • Eventuellt ytterligare en tomt för flerbostadshus kommer att marktilldelas under år 2021/2022


Svärtinge Skogsbacke
En karta över Svärtinge skogsbacke.
 • Detaljplan har vunnit laga kraft, och kan inte längre överklagas
 • Marktilldelningstävling preliminärt våren 2020 för område C.
 • Allmän platsmark för etappen klar hösten 2017
 • Område A - markområdet är tilldelat
 • Område B - radhus, parhus, kedjehus och friliggande villor i enhetligt koncept
 • Område C - byggrätt för flerbostadshus

Svärtinge Skogsbacke detaljplan

Inre hamnen, etapp 1
Kvarter A
 • Marktilldelning till nio (9) byggherrar har genomförts.
 • Kvarter A återstår att marktilldela. Tidpunkt för marktilldelningen sätts när förutsättningar för flytt av hetvattencentralen är fastställda.

Inre hamnen

Inre hamnen, etapp 2
 • Nuvarande markinnehav har större mix mellan privatägt och kommunägt
 • Marktilldelning av kommunens mark påbörjas omkring år 2020-2022

Inre hamnen

Fyrby
Karta över Fyrby. 
 • Detaljplanen har vunnit laga kraft våren 2018, och kan inte längre överklagas
 • Innehåller byggrätter för flerbostadshus, rad-/kedjehus/parhus och cirka 30 småhustomter. Småhustomterna kommer att fördelas via kommunens tomtkö eller via mäklare under år 2020. Övriga byggrätter kommer att tilldelas marknaden i konkurrens.
 • Projektering av området påbörjades sommaren 2018. Väg- och vattennät i området behöver byggas ut. Utbyggnad planeras starta i slutet av oktober.
 • Preliminär tilldelning av första byggrätterna kring hösten 2019, beroende på projekteringstakt.

Fyrby detaljplan

Tråbrunna
Karta över Tråbrunna. 
 • Detaljplanen vann laga kraft i sommaren 2018, och kan inte längre överklagas
 • Byggrätt för friliggande hus, parhus, radhus eller kedjehus
 • Marktilldelningstävling med preliminär start våren 2020

Tråbrunna detaljplan

Riktlinjer för marktilldelning bostäder

Stadsplaneringsnämnden har tagit fram riktlinjer för hur tilldelning av kommunägd mark avsedd för bostäder ska fördelas till marknaden. Syftet är att tilldelning av mark för bostäder ska vara förutsägbar, transparent och tydlig för marknaden.

Ladda ner "Riktlinjer för marktilldelning vid bostadsbyggande"PDF (pdf, 404.1 kB)

Ladda ner Handlingsplan för marktilldelning vid bostadsbyggandePDF (pdf, 5.1 MB)

Sedan 31 augusti 2015 finns även kommunövergripande antagna riktlinjer för markanvisningsavtal och exploateringsavtal. Riktlinjerna finns i två dokument och kan laddas ner här:

Kommunövergripande riktlinje för tecknande av markanvisningsavtalPDF (pdf, 39.6 kB)
Antagen av kommunfullmäktige 2015-08-31

Kommunövergripande riktlinje för tecknande av exploateringsavtalPDF (pdf, 37 kB)
Antagen av kommunfullmäktige 2015-08-31

 

Genomförda marktilldelningar under 2019

Här kan ni hitta tidigare marktilldelningar (ej aktuella längre)

Svanen 5 inom Inre Hamnen
Arkitekttävling. Beslut om vinnare fattades 12 februari. Vinnare blev Castellum Mitt ABKontakt