Energiplan för Norrköpings kommun

Kommunfullmäktige i antog i mars 2009 Energiplan för Norrköpings kommun 2009-2030. Varje mandatperiod ska Energiplanen aktualiseras. En sådan aktualisering genomfördes under hösten 2016 - våren 2017 och den 28 augusti 2017 antogs den aktualiserade Energiplanen. Planen som gäller för det geografiska området Norrköpings kommuns innehåller långsiktiga mål som säger att

  • vi ska energieffektivisera med 30 procent till 2030 jämfört med år 2005
  • vi år 2030 endast använder förnybara energislag och bränslen

Energiplan för Norrköpings kommunPDF (pdf, 805.1 kB)

Bilaga 1 - Nuläge, energistatistik och hållbarhetsbedömning 2015PDF (pdf, 1.1 MB)

Handlingsplan till energiplanen

För att nå energimålen har den kommunala verksamheten i uppdrag att ta fram handlingsplaner. Den senaste handlingsplanen omfattar 2015-2018 och beskriver hur förvaltningar och bolag arbetar för att nå energimålen.

Handlingsplan 2015-2018PDF (pdf, 768.9 kB)

Uppföljning av energiplanen 2016

I kommunens fastigheter ser vi en positiv utveckling kring energieffektivisering framförallt vad gäller uppvärmningen av fastigheter. Norrevo fastigheter har energieffektiviserat uppvärmningen i sina fastigheter med 23 procent jämfört med 2005 och för Hyresbostäder är motsvarande siffra 19,5 procent. Andelen förnybara energikällor i kommunens fastigheter har varit ganska jämn under åren och ligger för 2016 på 76 procent. Drivmedelsanvändningen fortsätter att öka i kommunen och andelen förnybart bränsle har minskat rejält sedan 2015 och är nu nere på 22 procent jämfört med 35 procent 2015. Gatubelysning har dock energieffektiviserats med nära 60 procent jämfört med 2005 tack vare att armaturen har bytts ut till LED-belysning samtidigt som antalet ljuspunkter ökat.

Uppföljning av Norrköping kommuns Energiplan 2016PDF (pdf, 239.7 kB)

Kontakt