När behöver du inte lov?

Du behöver inte lov om du till exempel ska:

 • Bygga altandäck direkt på marken.
 • Bygga ett staket. Ett staket får vara max 1,1 meter högt. Är det högre räknas det som plank och kräver då bygglov.
 • Bygga en mur eller stödmur som är lägre än 0,5 meter.
 • Anlägga en brygga. (Observera att du här kan behöva strandskyddsdispens.)
 • Anlägga en pool.

Till ditt en- och tvåbostadshus behöver du inte heller lov eller anmälan för att:

 • Uppföra så kallade friggebodar. De här villkoren gäller dock: - Friggebodarna får tillsammans inte ha en byggnadsarea som är större än 15 m².
  - Friggebodens taknockshöjd får inte överstiga 3 meter från markens medelnivå.
  - Att du uppför friggeboden i omedelbar närhet till bostadshuset.
 • Bygga skärmtak över altaner, balkonger eller entréer om skärmtaken tillsammans med andra skärmtak som finns på tomten inte täcker en större area än 15 m². Vill man ha mer skärmtak än sammanlagt 15 m² måste man söka bygglov.
 • Uppföra plank eller mur för att anordna skyddade uteplatser inom 3,6 meter från bostadshuset, om muren eller planket inte är högre än 1,8 meter.
 • Färga om, byta taktäckningsmaterial eller fasadbeklädnad om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Observera att åtgärden i ovanstående fall ska placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen, om berörda grannar inte medgivit att åtgärden placeras närmare deras tomtgräns. Medgivandet bör vara skriftligt.

Placering närmare tomtgräns mot gata/väg eller parkmark (allmän plats) än 4,5 meter kräver alltid bygglov och då gäller bestämmelserna i detaljplanen.
------------

Till ditt en- och tvåbostadshus behöver du inte bygglov men däremot måste du göra en anmälan till kommunen för att:

 • Uppföra såkallat "Attefallhus". Följande villkor gäller:
  - Attefallhusen får sammanlagt inte ha en byggnadsarea som är större än 25 m².
  - Nockhöjden får inte överstiga 4 meter från markens medelnivå.
  - Byggnaden/erna ska placeras i omedelbar närhet till bostadshuset.
  - Attefallhuset får innehålla bostad (komplementbostadshus), garage, förråd etc.
 • Göra en tillbyggnad på din huvudbyggnad med max 15 m² bruttoarea. (Om du vill bygga i två våningar får varje våning inte vara större än 7,5 m².) Tillbyggnaden får inte vara högre än den befintliga byggnaden.
 • Bygga upp till två takkupor på din huvudbyggnad. Om du redan har en takkupa får du bara bygga en till utan bygglov.
  - Den sammanlagda bredden av takkuporna får inte vara mer än hälften av längden på taket mätt från gavel till gavel.
  - Kuporna får inte påverka byggnadens bärande konstruktion.

Observera att åtgärden i ovanstående fall ska placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen, om berörda grannar inte medgivit att åtgärden placeras närmare deras tomtgräns. Medgivandet bör vara skriftligt.

Placering närmare tomtgräns mot gata/väg eller parkmark (allmän plats) än 4,5 meter kräver alltid bygglov och då gäller bestämmelserna i detaljplanen.
------------

I ditt enbostadshus behövs inte bygglov men en anmälan för att inreda ytterligare en bostad

 • Bygglov kan dock krävas om man behöver ändra fasaden (till exempel sätta in fler fönster).

------------

Tänk på

En karta som visar placeringen av bygglovfria åtgärder tillhörande en- och tvåbostadshus; T.ex. friggebodar, attefallshus och 15 kvm tillbyggnad.

Om din fastighet ligger nära ett vattendrag kan dessa åtgärder kräva dispens från strandskyddet. Läs mer under Strandskyddsdispens.

Om din fastighet ligger inom ett kulturhistoriskt område, anses vara av kulturhistoriskt intresse eller om detaljplanen anger en utökad bygglovplikt krävs bygglov. Ta kontakt med kommunen för att få mer information.

Vad innebär en anmälan?

En anmälan innebär att du ska redovisa hur kraven som finns i plan- och bygglagen med följdförfattningar på byggnaders utformning och konstruktion kommer att uppfyllas.

Läs mer under Anmälan.

Kontakt