Attefallsåtgärder

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får genomföra vissa byggprojekt utan bygglov. Däremot måste du göra en anmälan och invänta startbesked innan du börjar bygga. Byggprojekten brukar kallas attefallsåtgärder.

För attefallsåtgärder gäller att de får utföras oavsett vad som står i detaljplanen om till exempel hur stor area som får bebyggas på tomten. Ett attefallsbygge får genomföras även om det finns en friggebod på tomten.

Observera att det finns områden i Norrköping där attefallsåtgärder inte får utföras. Det handlar om kulturhistoriskt värdefulla miljöer exempelvis i Röda stan.

Om strandskydd finns på platsen, kan strandskyddsdispens krävas.

Vilka attefallsåtgärder får jag göra?

Attefallshus om högst 30 kvadratmeter

I bostadshusets omedelbara närhet får du bygga en eller flera fristående attefallshus. Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga, växthus eller garage (komplementbyggnad).

Du kan bygga flera attefallshus, men alla attefallshus som du har byggt på tomten får vara högst 30 kvadratmeter tillsammans. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter.

Avståndet till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter. Om du vill placera byggnaden närmare tomtgräns än 4,5 meter ska du även bifoga ett skriftligt godkännande från berörd granne till din anmälan.

Om angränsade fastighet är detaljplanelagd som allmän platsmark, till exempel en gata, park eller naturområde får du inte bygga närmare än 4,5 meter.

Reglerna är olika beroende på vad ett attefallshus ska användas till. Högst krav ställs om attefallshuset ska användas som en komplementbostad för permanentboende. Då ska alla funktioner som hör till en bostad finnas, exempelvis inredning och utrustning för matlagning och personlig hygien. Ett attefallshus för permanentboende ska även vara tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Tillbyggnad om högst 15 kvadratmeter

Du får göra en tillbyggnad på bostadshuset om högst 15 kvadratmeter bruttoarea.

Tillbyggnaden får inte vara högre än höjden på det befintliga husets taknock det vill säga takkonstruktionens högsta del.

Avståndet till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter. Om du vill placera byggnaden närmare tomtgräns än 4,5 meter ska du även bifoga ett skriftligt godkännande från berörd granne till din anmälan.

Om grannen är detaljplanelagd allmän platsmark, till exempel en gata, park eller naturområde får du inte bygga närmare än 4,5 meter.

Högst två takkupor

Du får bygga högst två takkupor på ett en– eller tvåbostadshus som inte redan har takkupor. Om det redan finns en takkupa får du bygga en till. Den sammanlagda bredden på takkuporna på huset får vara högst hälften av längden på taket, mätt från gavel till gavel.

Om ingrepp görs i den bärande konstruktionen exempelvis takstolar och balkar behöver du även söka bygglov. Det betyder att de flesta takkupor behöver både anmälan och bygglov.

Du ansvarar själv för att kontrollera att takkuporna uppfyller samtliga krav oavsett om åtgärden behöver anmälan och eller bygglov.

Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus

Du får inreda ytterligare en bostad i ditt enbostadshus. Plan– och bygglagens krav på tillgänglighet ska uppfyllas.

Du behöver göra anmälan. Om du vill göra yttre ändringar, till exempel sätta in ett nytt fönster eller en ny dörr, behöver du söka bygglov för fasadändringen.

Gör en anmälan

Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan och invänta startbesked från samhällsbyggnadskontoret.

Gör en anmälan

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Bygglov

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Boka möte med en bygglovshandläggare

Med anledning av corona-viruset har vi tillfälligt stängt möjligheten att boka tid med bygglovshandläggare. Vi planerar att öppna denna tjänst igen så snart som möjligt.