Ansök om lantmäteriförrättning

Översikt - Steg 4 av 9

4. Fastighetstekniska uppdrag

Vi kan göra olika typer av uppdrag som har anknytning till fastigheter. Dessa uppdrag kan i första hand utföras i anslutning till en lantmäteriförrättning men i vissa fall också som fristående åtgärder.

Gränsutvisning: Du kan få hjälp med en tillfällig markering av en befintlig fastighetsgräns. Denna markering är inte juridiskt bindande. Detta kan du göra till exempel när du bygger en ny byggnad eller sätter upp staket. Om det råder oenighet om var gränsen går krävs det en fastighetsbestämning.

Fastighetsutredningar: Du kan få hjälp med att utreda vilka rättsförhållanden som gäller för en eller flera fastigheter. Det kan till exempel gälla att ta reda på vilka olika rättigheter som berör en fastighet, vem eller vilka som har rätt att fiska i en sjö eller vilka fastigheter som är delägare i ett markområde som tillhör flera fastigheter gemensamt (samfällighet).

Överlåtelsehandlingar: Du kan få hjälp med att upprätta köpe- och gåvohandlingar vid en överlåtelse av en fastighet som sker i samband med en lantmäteriförrättning.

Värdeintyg och lagfartsansökan: Du kan få hjälp med att upprätta värdeintyg som du oftast behöver när du ansöker om lagfart för att bli registrerad som ny ägare till en nybildad fastighet. Ansöker om lagfart gör du hos fastighetsinskrivningen på Lantmäteriet.

Bildande av samfällighetsförening: En samfällighetsförening bildas för att ordna förvaltningen av en gemensamhetsanläggning. Föreningen bildas på ett sammanträde som leds av lantmäterimyndigheten där de fastighetsägare som ska delta i föreningen antar stadgar och utser en styrelse för föreningen.

Kontakt