Ansök om lantmäteriförrättning

Översikt - Steg 3 av 9

3. Olika typer av lantmäteriförrättningar

Avstyckning: Ett visst område skiljs av från en fastighet för att skapa en ny fastighet. Om det markområde som ska avskiljas inte är bebyggt och ligger utanför planlagt område behöver du ett positivt förhandsbesked från bygglov.

Fastighetsreglering: Mark överförs från en fastighet till en annan. Det kan till exempel ske för att utöka en befintlig bostadstomt med mer mark. Genom fastighetsreglering kan också olika typer av rättigheter mellan fastigheter, till exempel rätt att använda en väg, bildas, ändras eller upphävas.

Klyvning: En fastighet som ägs gemensamt av två eller flera personer delas upp så att var och en får en egen fastighet.

Sammanläggning: Två eller flera fastigheter som ägs av samma ägare slås ihop till en fastighet.

3D-fastigheter och ägarlägenheter: Delar av en byggnad kan avskiljas och bilda en egen fastighet. Det innebär att lägenheter, våningsplan eller anläggningar inom samma byggnad kan bli olika fastigheter och då ha olika ägare.

Gemensamhetsanläggning: Kan bildas för att reglera samverkan mellan fastighetsägare kring byggande och drift av anläggningar som till exempel enskilda vägar eller avloppsanläggningar, som används gemensamt av flera fastigheter.

Fastighetsbestämning: Vid en fastighetsbestämning utreds och beslutas hur befintliga, men oklara, gränser går mellan olika fastigheter. Man kan också få avgjort om en servitutsrättighet överhuvudtaget gäller och i så fall i vilken omfattning. Det som beslutas genom fastighetsbestämningen blir rättsligt bindande för framtiden.

Särskild gränsutmärkning: När fastighetsägare behöver få befintliga gränser, där det inte finns några juridiska tveksamheter om var gränsen går, markerade kan särskild gränsutmärkning utföras. Det kan gälla om till exempel ett gränsmärke rubbats eller förstörts i samband med något markarbete. Om det är tvekan om gränsens rätta läge krävs det en fastighets­bestämning.

Ledningsrätt: Ägare av allmännyttiga ledningar kan få rätt att anlägga ledningar på någon annans mark.

Kontakt