Tillfälligt boende

Hälsorisker kan finnas i alla miljöer, även i miljöer där man vistas tillfälligt. Verksamheter som erbjuder tillfälligt boende är inte anmälningspliktiga enligt miljöbalken, men ska ändå följa miljöbalkens bestämmelser.

Det här säger lagen

Miljöbalken ska tillämpas så att människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter. Och kommunen ska ägna särskild uppmärksamhet åt lokaler och byggnader där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad.

Den som erbjuder tillfälligt boende är skyldig att ha kunskap om hur verksamheten påverkar miljön och människors hälsa. Och ska arbeta förebyggande med anpassade rutiner för uppföljning och kontroll, vilket kallas egenkontroll.

Risker och olägenheter

  • Risk för smitta finns till exempel när städningen är dålig, när bäddutrustning och handdukar är smutsiga och när möjligheterna att sköta hygienen är bristfälliga.
  • Andra olägenheter för hälsan som kan uppkomma vid tillfälligt boende är allergier och ohyra.
  • Miljön kan påverkas indirekt genom ovarsam hantering av avfall och kemikalier eller direkt via utsläpp av bristfälligt renat avloppsvatten.

Kontakt