Fastighetsägares egenkontroll

Egenkontroll är fastighetsägarens eget kvalitetssystem. Det ska hjälpa fastighetsägaren att förebygga och åtgärda det som kan ha negativ påverkan på miljön eller människors hälsa. Samtidigt är det ett sätt att säkra att verksamheten bedrivs enligt de lagkrav som finns.

Lagen ställer krav på egenkontroll

Den som äger en fastighet är skyldig att bedriva egenkontroll. Kravet finns i miljöbalken (26 kap. 19 §). Där finns också de allmänna hänsynsregler som ligger till grund för egenkontrollen (2 kap.).

Folkhälsomyndigheten har mer information - Fastighetsägares egenkontroll.

Vad ska ingå i egenkontrollen?

Det ska finnas klara rutiner för:

  • hur man upptäcker och åtgärdar fel och brister i byggnaden
  • hur man hanterar felanmälningar och klagomål
  • vem som har ansvaret för inomhusmiljön
  • vem som har ansvaret för tomtmarken runt byggnaden

Tillsyn av fastighetens egenkontroll

Samhällsbyggnadskontoret har ansvar för att kontrollera hur fastighetsägaren uppfyller de krav som ställs på verksamheten. Om det uppkommer brister eller klagomål är fastighetsägaren skyldig att visa oss att det finns en fungerande egenkontroll i fastigheten.

Kontakt