Buller - lämna klagomål och få mer information

Ljud som vi känner oss störda av och som vi helst vill slippa kallas för buller.

Det vi uppfattar som buller varierar från person till person och kan bero på typen av buller och individens käns­lighet.

Alltför höga ljudnivåer ger ett buller som kan skada vår hörsel. Även annat buller påverkar oss och kan ge upphov till stress, trötthet och allmän olust.

Om du störs av buller

Tala först med den som orsakar störningen om du tror att du vet var bullret kommer ifrån. Om störningen trots det fortsätter och du hyr din bostad, bör du kontakta din fastighetsägare eller föreningens styrelse. De flesta större fastighetsägare har någon typ av störningsjour.

Ibland kan det vara svårt att veta vem eller vad som orsakar bullret. Får du inte hjälp av din fastighetsägare kan du kontakta samhällsbyggnadskontoret avdelning miljö och hälsa. Vi gör en bedömning av vilka utredningar och åtgärder som är ekonomiskt och tekniskt rimligt att kräva.

Här kan du lämna klagomål på buller och få mer information om hur vi handlägger klagomålsärenden

Nedan kan du läsa mer om olika typer av buller och vad som gäller vid störningar:

Musikbuller

Musik är ofta trevligt, men ibland är det inte lika behagligt när tonerna kommer från närliggande restauranger och evenemangsplatser och stör dig i din bostad. Musik innehåller ofta basljud, som lätt sprider sig långa sträckor i en fastighet och kan upplevas som störande av många. Musik är dessutom tonalt av karaktären, det vill säga enskilda toner och frekvenser kan lätt urskiljas. Boende som utsätts för musikbuller uppger ofta att de är störda redan vid låga ljudnivåer.

För att bedöma om musikbuller innebär en olägenhet för människors hälsa används Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus. Då ljud från musikanläggningar upplevs mer störande än annat buller är folkhälsomyndighetens riktvärden för bedömning av musikbuller satta på en relativt låg nivå, 25 dBA i ekvivalent nivå. Riktvärdena ska användas i bostadsrum (sovrum och vardagsrum) i bostäder.

Verksamhetsutövaren har ansvaret för att de boende inte störs av musikbuller och kan bli tvungen att utreda den egna påverkan på omgivningen. Det kan vara i form av bullermätningar i eller utanför en boendes bostad. Visar utredningarna att riktvärden överskrids kan nästa steg bli att verksamhetsutövaren tvingas vidta åtgärder för att sänka bullernivåerna. Allt på verksamhetens bekostnad.

Även om fastighetsägaren har ett ansvar att se till att bostaden är i ett sådant skick att den uppfyller gällande normer och standarder för boendemiljö så är det ändå verksamhetsutövaren som alstrar bullret som har det primära ansvaret för att störningarna upphör.

Störs du av musik ska du i första hand prata med den verksamhet som spelar eller ansvarar för den störande musiken. Då har du informerat om problemet och ger den ansvarige en chans till att sänka ljudnivån och åtgärda störningen. Det kan vara så att verksamheten inte uppmärksammat att deras musik uppfattas som störande av närboende. Om du inte får något gehör för dina synpunkter efter en tid, så kan du vända dig till samhällsbyggnadskontoret avdelning miljö och hälsa.

Information om höga ljudnivåerPDF (pdf, 190.8 kB)

Buller från byggarbetsplatser

Arbeten på en byggarbetsplats kan ibland orsaka störande buller. Ta i första hand kontakt med företaget som utför arbetet om du störs av buller från en byggarbetsplats. Information om vem som är ansvarig för ett bygge (byggherre) kan du få från enheten bygglov på telefon 011-15 00 00. Om du inte får gehör för dina synpunkter hos byggherren kan du vända dig till samhällsbyggnadskontoret.

Normal arbetstid för störande arbete utomhus är mellan 07.00 och 19.00 på vardagar. Övriga tider och på helger ska ljudnivån vara lägre. Byggnads- och miljöskyddsnämnden kan även tillåta mer störande arbeten om det finns särskilda skäl. Byggherren bör då informera de som bor i närheten om när extra störande arbete kommer utföras, och även lämna ut sina kontaktuppgifter så att de som eventuellt störs lätt kan ta kontakt.

Information om buller från byggarbetsplatserPDF (pdf, 1.3 MB)

Trafikbuller

Trafikbuller påverkar vår hälsa, vårt välbefinnande och livskvaliteten. Trafikbuller kan störa eller hindra vardagliga aktiviteter som sömn, vila, återhämtning och utevistelse. Detta kan skapa irritation och stress.

Vid klagomål på buller från spårväg eller gatutrafik vänder du dig till samhällsbyggnadskontoret. När det gäller statliga vägar eller järnvägar vänder du dig till Trafikverket.

Här kan du lämna ditt klagomål till samhällsbyggnadskontoret

Bullerkartläggning

Norrköpings kommun har gjort en kartläggning av omgivningsbuller. Kartläggningen har bland annat resulterat i kartor med den beräknade bullernivån utifrån 2011 års trafiksiffror för väg- och spårtrafik.

Kartorna visar ljudnivåer i genomsnitt per dygn (ekvivalent ljudnivå) samt maximala ljudnivåer.

Det finns riktvärden för trafikbuller vid bostadsbyggnader. Utomhus är riktvärdena 55 dBA för ekvivalent ljudnivå vid byggnadens fasad, och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats. Inomhus gäller 30 dBA och 45 dBA för ekvivalent respektive maximal ljudnivå.

Här kan du ta del av bullerkartläggningen

Vad säger lagen om buller?

Kraven på ljudmiljön i och kring bostäder regleras i Folkhälsomyndighetens Allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13), Naturvårdsverkets riktvärden för buller och förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Riktvärden finns också för ljudnivåer inomhus samt utomhus på uteplatser eller balkonger.

Bygglagstiftningen ställer krav på byggnadens konstruktion och utformning. En fastighet är godkänd enligt den byggnorm som gällde vid uppförandet eller ombyggnaden. Man kan inte ställa högre krav på ljudisolering i efterhand, även om kraven på isolering har ökat för byggnader som byggts senare. Även Boverket har information om buller på sin webbplats.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping