Transport och förvaring av avfall från yrkesmässig verksamhet

Översikt - Steg 6 av 6

6. Förvaring av farligt avfall

Den som bedriver yrkesmässig verksamhet där farligt avfall uppkommer ska föra anteckningar om den mängd som uppkommer årligen och vart avfallet transporteras.

Säker förvaring

Farligt avfall ska förvaras så att förorening av luft, mark och vatten inte riskeras.

Tydlig märkning

Behållare för farligt avfall ska vara tydligt märkta med vad de innehåller t.ex. ”Farligt avfall” och avfallskod samt avfallets typ t.ex. ”Spillolja”, ”Lösningsmedelsavfall” mm.

Förvara åtskilt

Olika typer av farligt avfall får inte blandas med varandra

Farligt avfall får heller inte blandas med avfall som inte klassas som farligt.

Invallning

Flytande farligt avfall ska förvaras inom en invallning, dvs. ett sekundärt skydd som är ogenomsläpplig för den aktuella avfallstypen.

Kontakt