Transport och förvaring av avfall från yrkesmässig verksamhet

Översikt - Steg 2 av 6

2. Transport

Det är mängd och typ av avfall som avgör när den som transporterar avfall som uppkommit i yrkesmässig verksamhet måste anmäla eller söka tillstånd för transporten.

Transport av farligt avfall är alltid tillstånds- eller anmälningspliktigt. Ansökan eller anmälan görs till Länsstyrelsen.

Tillstånd krävs för

  • Transport av sammanlagt mer än 100 kg eller 100 liter farligt avfall per kalenderår, med undantag för nedan angivna ämnen.
  • Transport av avfall som innehåller cyanid, kadmium eller PCB-produkt oavsett mängd.
  • Transport av sammanlagt mer än 10 ton eller 50 kubikmeter övrigt avfall per kalenderår.
  • Transport av avfall som innehåller kvicksilver, om avfallet utgörs av annat än hela lysrör eller andra ljuskällor.

Anmälan krävs för

Transport av högst 100 kg eller 100 liter farligt avfall per kalenderår. Och transport av avfall som innehåller:

  • farliga jordbrukskemikalier
  • flygaska och pannaska från oljeförbränning
  • smittförande avfall
  • asbestinnehållande avfall
  • avfall från förbränning eller pyrolys av hushållsavfall och liknade handels-,industri-, och institutionsavfall.

Kontakt