Lantbruk - Miljötillsyn

Översikt - Steg 2 av 5

2. Vad behöver förberedas?

För att underlätta besöket så är det bra om du i förekommande fall, har följande tillgängligt:

 • Tillstånd och kunskapsbevis för spridning av bekämpningsmedel.
 • Sprutjournal för de tre senaste åren (gäller även om någon annan sprider åt dig).
 • Förteckning över lagrade kemiska bekämpningsmedel.
 • Säkerhetsdatablad för de bekämpningsmedel som lagras.
 • Sammanställning av spridningsareal.
 • Växtodlingsplan.
 • Markkartering.
 • Beräkning av lagringsbehov av stallgödsel.
 • Stallgödselanalys och växtnäringsbalans.
 • Anteckningar om levererad och mottagen stallgödsel.
 • Redovisning av antal djur.
 • Övriga relevanta dokument.