Lantbruk - Lagring och hantering av gödsel och slam

För att klara miljöbalkens krav på skydd av människors hälsa och miljön finns regler och riktlinjer för lagring och hantering av gödselmedel.

Lagring av fast stallgödsel

Lagring ska ske så att inget läckage kan ske till omgivningen.

Mottagande och spridning av annat än stallgödsel

Det krävs inte längre en anmälan om du tar emot avloppsslam eller andra organiska restprodukter för spridning på åkermark. Till exempel agrodrank, foderrester eller biogödsel. Anledningen är att lagstiftningen har ändrats

Ansvar för spridningen

Det är du som tar emot gödselmedel som har ansvar för att spridningen sker enligt gällande regler.

Läs mer i "Information om mottagande av slam".

Kontakt
Miljö och hälsa
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping