Köldmedia

Översikt - Steg 3 av 4

3. Rapportering

Anläggningar för yrkesmässigt bruk med ett eller flera aggregat som har en total mängd köldmedia på 10 kg eller mer ska varje år (senast den 31 mars) lämna in en årsrapport till samhällsbyggnadskontoret. (Aggregat under 3 kg räknas inte in i den totala mängden). Det är anläggningens operatör som är skyldig att lämna in årsrapporten.

För rapporteringsskyldiga anläggningar gäller att

  • Installation av nya aggregat ska anmälas till samhällsbyggnadskontoret innan de installeras.
  • Skrotningsrapport ska lämnas till samhällsbyggnadskontoret när aggregat skrotas.
  • En årsrapport, som bland annat redovisar era återkommande läckagekontroller under föregående kalenderår, ska skickas in till samhällsbyggnadskontoret senast den 31 mars följande år.

De certifierade företagen lämnar vanligen ut blanketter för rapportering.

Kontakt