Köldmedia

Översikt - Steg 2 av 4

2. Kontroll

Den som har det tekniska ansvaret för ett aggregat kallas operatör. Operatören har ansvar för att läckagekontroller och underhåll av utrustningen genomförs enligt gällande lagstiftning. Alla former av ingrepp och kontroller ska utföras av företag med giltigt företagscertifikat samt personal med giltigt personcertifikat. Certifiering utförs i Sverige av INCERT. Kontroll av giltiga företags- och personcertifikat kan göras genom att följa länken nedan.

I och med den nya EU-förordningen kan intervallen för läckagekontroll ha ändrats för vissa aggregat, eftersom de numer är baserade på koldioxidekvivalenter.

Minst var 12:e månad om utrustningen /anläggningen innehåller 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer

Minst var 6:e månad om utrustningen /anläggningen innehåller 50 ton koldioxidekvivalenter eller mer

Minst var 3:e månad om utrustningen/anläggningen innehåller 500 ton koldioxidekvivalenter eller mer

Antal kontroller per år halveras om det finns ett väl fungerande automatiskt läckagevarningssystem, observera att detta ska framgå i årsrapporten till tillsynsmyndigheten. Läckagevarningssystemets funktion ska dock kontrolleras minst var 12:e månad.

På Allt om f-gas webbplats kan du bland annat kontrollera om det skett några förändringar för just din anläggning.

Tips

Tänk på att ett köldmedium med stor klimatpåverkan innebär tätare kontroller. Det kan vara ett skäl till att byta till ett alternativ med lägre klimatpåverkan redan nu och att välja andra alternativ när det blir aktuellt att nyinstallera eller konvertera.

Kontakt