Förorenade områden

Översikt - Steg 2 av 5

2. Kort om föroreningar

Områden klassas som förorenade när halten av ett ämne, en förorening, är så hög att den riskerar att skada människors hälsa eller vår miljö.

Föroreningen kan finnas i mark, grundvatten, ytvatten, sediment, byggnad, anläggning eller deponi.

Ett förorenat område kan ofta utgöra ett större hot för omgivningen än vad pågående miljöfarliga verksamheter gör. Föroreningarna är ofta lämningar efter gamla industrier, verksamheter och deponier.

Kontakt