Bekämpningsmedel

Översikt - Steg 7 av 10

7. Krav på dokumentation

Spridning av växtskyddsmedel klass 1L eller 2L ska dokumenteras av den som utför bekämpningen (läs mer om detta på Jordbruksverkets hemsida, www.jordbruksverket.se, SJVFS 2015:49) . Anteckningarna ska visa:

  • syfte med spridningen
  • namn på utförare
  • uppgifter om blommande växter vid spridning av växtskyddsmedel som är skadliga för pollinerande insekter
  • vilket medel och dos som har använts
  • tidpunkt och plats för spridningen
  • skyddsavstånd till omgivningen
  • övriga försiktighetsåtgärder till skydd mot miljöpåverkan som vidtagits vid spridning
  • vilka försiktighetsmått som iakttagits vid påfyllning och rengöring av utrustningen.

Kontakt