Bekämpningsmedel

Översikt - Steg 6 av 10

6. Skydda dig själv och omgivningen

Använd alltid den skyddsutrustning som står angiven på förpackningens etikett.

Tänk på att du som använder bekämpningsmedel har ansvar för att det inte skadar dig,eller andra i din närhet, liksom husdjur och vilt. Du är skyldig att följa de krav på skyddsavstånd som finns för att vattentäkter, sjöar, vattendrag, omgivande mark och annans egendom ska skyddas.

Skyddsavstånd vid utspädning, blandning och påfyllning.

Utspädning, blandning och påfyllning av växtskyddsmedel eller utvändig rengöring av utrustning ska ske på lämplig plats. Var noga med val av plats för rengöring och uppställning av traktor och all annan utrustning som kommit i kontakt med bekämpningsmedel.

Följande fasta skyddsavstånd gäller:

 • 30 meter till öppna diken samt till dagvatten-, och dräneringsbrunnar
 • 30 meter till sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta eller strandbrinkens överkant.
 • 30 meter till dricksvattenbrunnar.

Vid hantering som sker på yta där det finns möjlighet att samla upp växtskyddsmedlet (på biobädd eller liknande) gäller istället följande fasta skyddsavstånd:

 • 15 meter till öppna diken samt till dagvatten-, och dräneringsbrunnar
 • 15 meter till sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta eller strandbrinkens överkant.
 • 15 meter till dricksvattenbrunnar.

Använd någon av följande metoder och platser när du fyller sprutan:

 • Tät yta eller betongplatta med uppsamling.
 • Biobädd.
 • Gräsbevuxen yta som är plan och odränerad, med ett rejält matjordslager.
 • Använd separat tankvagn för både påfyllning och tillredning av sprutvätskan ute i fält.

Skyddsavstånd vid spridning

Ta hänsyn till väder och vind

Skyddsavståndet ska anpassas efter vindstyrka och vindriktning. Ta också hänsyn till temperatur, bomhöjd, körhastighet, dos och omgivningens känslighet för medlet. Växtskyddsmedlet ska bara hamna på åkern. Du ska använda nödvändig mätutrustning när du använder lantbruksspruta för att bestämma vindhastighet, vindriktning och temperatur.

Marken avgör skyddsavståndet

Skyddsavståndet ska också anpassas till jordart, marklutning, medlets egenskaper och omgivningens känslighet. Växtskyddsmedel får inte spridas så det kan följa vattenrörelser i marken eller utmed markytan. Extra försiktighet krävs därför på lutande mark och på lätta jordar.

De fasta skyddsavstånden är:

 • 2 meter till öppna diken, dagvatten-, och dräneringsbrunnar
 • 6 meter till sjöar och vattendrag
 • 12 meter till dricksvattenbrunnar.