Bekämpningsmedel

Översikt - Steg 4 av 10

4. Spridning av bekämpningsmedel

På åkermark

På åkermark krävs tillstånd för spridning av bekämpningsmedel och växtskyddsmedel ifall åkermarken ligger inom ett skyddsområde för vattentäkt.

 

Utanför åkermark

Det krävs även tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel på mark som inte är åkermark. Spridning på följande platser kräver att du har tillstånd:

  • Inom skyddsområde för vattentäkt.
  • På tomtmark för flerfamiljshus.
  • På gårdar till förskolor eller allmänna lekplatser.
  • Vid planerings- och anläggningsarbeten.
  • På lekplatser som allmänheten har tillträde till.
  • I parker och trädgårdear dit allmänheten har tillträde.
  • Inom idrotts-, och fritidsanläggningar.
  • På vägområden samt på grusytor och ytor som är väldränerade.
  • På ytor av asfalt, betong eller liknande, hårda material.

Tillstånd ska sökas i god tid av den som ska utföra spridningen eller efter skriftlig överenskommelse, av den som nyttjar marken. Ansökan skickas till byggnads- och miljöskyddsnämnden.