Bekämpningsmedel

Översikt - Steg 2 av 10

2. Regler om bekämpningsmedel

På Kemikalieinspektionens webbplats, www.kemi.se, finns en sammanställning över samtliga regler på området. Där hittar du också bekämpningsmedelsregistret med aktuell information om vilka bekämpningsmedel som är godkända samt ämnesblad med miljö- och hälsoaspekter på de aktiva ämnena i medlen.

På Naturvårdsverkets webbplats, www.naturvardsverket.se, finns föreskrifter (NFS 2015:20) om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel. Här finns också förordningen om kemiska bekämpningsmedel (2014:425). De reglerar sådant som gäller:

  • tillstånd
  • spridning
  • skyddsavstånd
  • information

Försiktighetsprincipen

Försiktighetsprincipen är ett begrepp i miljöbalken. Det betyder i korthet att du i första hand ska välja den minst skadliga produkt du kan, för att få önskad effekt (§4 i 2 kapitlet i miljöbalken). Miljöbalken gäller för alla som har en verksamhet som kan påverka miljön eller människors hälsa och för alla som ska göra något som kan påverka hälsan eller miljön.