Livsmedelsföretagare

Livsmedelslagstiftningen gäller alla som regelbundet och organiserat hanterar eller säljer livsmedel. Alla livsmedelsverksamheter ska vara registrerade hos kommunen eller i vissa fall hos Livsmedelsverket. Byggnads- och miljöskyddsnämnden har ansvaret för kommunens livsmedelskontroll

Registrera livsmedelsverksamhet

Du ska registrera din livsmedelsverksamhet hos samhällsbyggnadskontoret.

  • Innan du startar en ny verksamhet
  • Innan du tar över en befintlig verksamhet

När du gör en väsentlig ändring i verksamheten ska du informera oss om det.

Om du startat, startar eller tar över en livsmedelsverksamhet utan att först registrera den får du betala en sanktionsavgift.

Registrera livsmedelsverksamhet

Avsluta livsmedelsverksamhet

Livsmedelskontroll

Samhällsbyggnadskontoret kontrollerar att företagen följer livsmedelslagstiftningen. Vi genomför till exempel tillsynsbesök hos företagen, kontrollerar företagens egenkontroll, märkning av olika livsmedel och spårbarhet. Ibland tar vi också livsmedelsprover som vi lämnar för analys hos laboratorier.

Syftet med kontrollen är att se till att företagen arbetar på ett sätt så att konsumenterna får säkra livsmedel. Konsumenterna ska inte riskera att bli sjuka av maten eller bli lurade. Med korrekt märkta livsmedel ska konsumenterna kunna göra medvetna val.

Så går kontrollen till

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet PDF (pdf, 269.4 kB)

Avgift

Livsmedelskontrollen är delvis finansierad med avgifter som fastställts av kommunfullmäktige. Avgiften betalas efter varje kontrolltillfälle av den som driver verksamheten.

Företagets egenkontroll

Du som har en livsmedelsanläggning ska själv kontrollera och ha rutiner som gör att alla livsmedel du producerar, hanterar och säljer är säkra. De får heller inte lura konsumenten genom vilseledande märkning.

Nationella branschriktlinjer är branschens egna beskrivningar av hur företag kan göra för att klara lagstiftningens krav. Som företagare måste du följa bestämmelserna i lagar, förordningar och föreskrifter. Men nationella branschriktlinjer är frivilliga att följa.

Dricksvatten

Den som förser andra med dricksvatten ansvarar för att vattnet är bra.

Om ett vattenverk förser allmänheten med dricksvatten ska vattenanläggningen vara registrerad hos kommunens kontrollmyndighet. Krav på registrering gäller exempelvis också om vattnet används vid en livsmedelsanläggning, av en skola eller av flera hushåll.

Mer information om när en vattenanläggning ska registrerasPDF (pdf, 377.8 kB)

Kontakt
Miljö och hälsa, livsmedelsenheten
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Aktuellt

Starta livsmedelsföretag