Försäljning av tobak och elektroniska cigaretter

Översikt - Steg 5 av 5

5. Sanktioner vid överträdelse

Meddela varning
Om kommunen uppmärksammar att en verksamhetsutövare inte följer sitt tillstånd eller inte längre uppfyller kraven för sitt tillstånd, kan kommunen meddela en varning. Vid en eller flera varningar kan kommunen också välja att återkalla tillståndet.

Återkallelse av tillståndet
Kommunen har möjlighet att återkalla ett tillstånd om:

  • Tillståndet inte längre nyttjas.
  • Den som har fått tillstånd inte längre uppfyller kraven för tillstånd.
  • Det inom den tillståndspliktiga verksamheten har förekommit brottslig verksamhet som tillståndsinnehavaren känt till men inte ingripit mot.
  • Tillståndsinnehavaren har fått en eller flera varningar men inte har rättat till det som låg till grund för varningen eller varningarna.

Överklagande
Kommunens beslut kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol (förvaltningsrätt, kammarrätt, Högsta förvaltningsdomstolen). I beslutet framgår hur du ska göra om du vill överklaga beslutet. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen.

Kontakt