Uteservering

Översikt - Steg 5 av 5

5. Hur går ärendegången till?

Din ansökan skickas till polisen som skickar ärendet på remiss till tekniska kontoret. Tekniska kontoret lämnar sedan ett yttrande till polisen och utifrån det fattar polisen det slutgiltiga beslutet.

Kontakt