Använda stadens mark

För att få använda offentliga och allmänna platser, som till exempel parker, gator och torg, behöver du ett tillstånd (en markupplåtelse) från Polismyndigheten. Tillståndet utfärdas av Polisen i samråd med samhällsbyggnadskontoret.

Med ett tillstånd för markupplåtelse kan du vara med och bidra till ett levande Norrköping - genom evenemang, försäljning, uteservering med mera.

Översikt - Steg 1 av 4

1. Hur söker jag tillstånd?

Innan du lämnar in en ansökan om tillstånd kan du kontakta samhällsbyggnadskontoret för rådgivning. Till exempel för att kontrollera om tillstånd behövs eller inte, lämpliga platser för verksamheten eller vilka handlingar som ska bifogas ansökan. Du ska alltid kontakta Polismyndigheten som bedömer om verksamheten kan ske utan fara för trafiken eller för ordning och säkerhet.

Polisen granskar din ansökan med hänsyn till trafik, gångtrafik, allmän ordning och säkerhet och skickar sedan ansökan på remiss till kommunen. Det är oftast samhällsbyggnadskontoret som förvaltar marken och som därför alltid får remissen. Vid bedömningen av ansökan tar kommunen hänsyn till:

  • skötsel
  • markanvändning
  • stadsbild
  • miljöfrågor och trafik
  • framkomlighet och tillgänglighet

Om kommunen väljer att säga nej till ansökan får inte tillstånd ges av Polismyndigheten.

Utöver markupplåtelsen är det du som vill använda kommunens mark som är skyldig att hålla dig informerad om vilka andra tillstånd som krävs, som till exempel bygglov eller tillstånd för utskänkning av alkohol.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontorets företagslinje
Kontaktcenter
Polisen