Livsmedelsverksamhet

Mat ska vara god, näringsrik och av hög kvalitet. För att vara det måste den hanteras på rätt sätt.

Alla företag som hanterar livsmedel behöver registrera sin verksamhet. Det gäller butiker, restauranger, caféer, kiosker, matserveringar, producenter, företag som säljer eller hanterar kosttillskott, grossister, matmäklare, en del tillverkare, allmänna vattenverk och liknande.

Du som har en livsmedelsanläggning ska själv kontrollera och ha rutiner som gör att alla livsmedel du producerar, hanterar och säljer är säkra.

Kommunen ansvarar för att kontrollera verksamheter som hanterar livsmedel på ett säkert sätt.

Registrera livsmedelsverksamhet

Du ska registrera din livsmedelsverksamhet hos kommunen:

 • Innan du startar en ny verksamhet
 • Innan du tar över en befintlig verksamhet

Du som vill starta och driva en livsmedelsverksamhet måste ha kunskap om den verksamhet du vill bedriva. Du ska också ha kunskap i livsmedelshygien och du behöver också vara insatt i aktuell livsmedelslagstiftning.

Livsmedelslagstiftningen

Livsmedelsverkets branschriktlinjer

Registrera livsmedelsverksamhet i vår e-tjänst:

Registrera livsmedelsverksamhet

För att använda vår e-tjänst registrera livsmedelsverksamhet loggar du in med din e-legitimation. Du kan när som helst under din registrering spara och välja att fortsätta senare genom att gå in på "Återuppta sparade ärenden" längst upp på sidan.

Ska du registrera livsmedelsverksamhet för ett företag måste du först logga in med din personliga e-legitimation. I slutet av e-tjänsten får du ange att du söker som företag och får då fylla i företagets uppgifter. Du som loggar in och signerar ansökan blir därmed kontaktperson i företagets ärende.

När din registrering i e-tjänsten är genomförd kan du öppna din verksamhet. Du som använder blanketten får en bekräftelse från oss inom fem dagar och kan då öppna verksamheten. Om du inte fått en bekräftelse får du ändå öppna 10 vardagar efter det att du lämnat in din registrering till oss.

Om du inte har e-legitimation kan du kontakta miljo@norrkoping.se eller Kontaktcenter 011-15 00 00 för att få en blankett skickad till dig.

Avgift

Avgiften för att registrera en livsmedelsanläggning är drygt 1 600 kronor. Avgiften är indexreglerad och kan därför ändras från år till år.

Beräkning av kontrolltid och ungefärlig årsavgift vid olika livsmedelsverksamheter

Anmäl ändring i befintlig verksamhet

Kom ihåg att anmäla till oss om du gör väsentliga ändringar i din verksamhet. Det gör du i vår e-tjänst:

Anmäl ändring i befintlig verksamhet eller anmäl att din verksamhet ska upphöra


Om du inte har e-legitimation kan du kontakta miljo@norrkoping.se eller Kontaktcenter 011-15 00 00 för att få en blankett skickad till dig.

Det är avgiftsfritt att anmäla ändringar.

Ny riskklassning av livsmedelsverksamhet 2024

Från och med 2024 inför Livsmedelsverket en ny riskklassningsmodell för livsmedelsverksamheter. Under 2023 klassar därför livsmedelsenheten på Norrköpings kommun om alla befintliga verksamheter.

Vi riskklassar din verksamhet

För dig som driver en livsmedelsverksamhet betyder det att livsmedelsenheten på Norrköpings kommun kommer att hämta in uppgifter om din verksamhet för att kunna riskklassa verksamheten enligt det nya systemet. Vi kommer att hämta in uppgifterna i samband med ordinarie kontroll. Det finns en e-tjänst där du själv kan fylla i dina uppgifter. Beslut om din nya riskklassning skickas i slutet av 2023 och börjar gälla först 2024. Den nya riskklassningen leder till en tillsynsfrekvens som säger hur många tillsynsbesök verksamheten ska få under fem år.

Ska ge en mer rättvis bild

Målsättningen med den nya riskklassningsmodellen är att den på ett bättre sätt ska ta hänsyn till de olika typerna av hantering som kan ske inom samma verksamhet och därför ska ge en mer rättvis bild av hanteringen. Den är anpassad efter EU-rapporteringen och obligatorisk för alla kontrollmyndigheter.

Under 2023 kommer vi ha kvar det nuvarande riskklassningssystemet vilket innebär att du har samma antal kontrolltimmar som ditt senaste klassningsbeslut.

Vill du läsa mer om den nya riskklassningsmodellen kan du gå in på Livsmedelsverkets Kontrollwiki. Där finns också bra information om livsmedelshantering, lagar och regler och vad du kan tänka på vid olika typer av hantering.

Riskklassning av anläggningar och verksamheter – Livsmedelsverkets webbplats

Använd E-tjänst för att fylla i uppgifter

Avsluta livsmedelsverksamhet

Avsluta din livsmedelsverksamhet i vår e-tjänst:

Registrera livsmedelsverksamhet

För att använda vår e-tjänst loggar du in med din e-legitimation. Du kan när som helst under din registrering spara och välja att fortsätta senare genom att gå in på "Min sida" under ”Meny” längst upp på sidan.

Om du inte har e-legitimation kan du kontakta miljo@norrkoping.se eller Kontaktcenter 011-15 00 00 för att få en blankett skickad till dig.

Det är avgiftsfritt att anmäla avslutad verksamhet.

Mejeri, slakteri och styckningsanläggning ska godkännas

Planerar du att starta ett mejeri, styckningsanläggning eller liknande ska du ansöka om godkännande hos livsmedelsverket.

Registrering eller godkännande av livsmedelsanläggning på livsmedelsverkets webbplats

Du får betala sanktionsavgift om du inte registrerar din verksamhet

Om du startat, startar eller tar över en livsmedelsverksamhet utan att först registrera den hos samhällsbyggnadskontoret får du betala en sanktionsavgift.

Regler för privata aktörer

Startar du en ny livsmedelsverksamhet utan att först registrera den får du betala en sanktionsavgift som motsvarar en procent av din årsomsättning. Lägsta sanktionsavgift är 5 000 kronor och högsta möjliga avgift är 75 000 kronor.

Om du tar över en befintlig verksamhet utan att ha registrerat den får du betala en sanktionsavgift som motsvarar en halv procent av din årsomsättning. Lägsta sanktionsavgift är 2 500 kronor och högsta möjliga avgift är 40 000 kronor.

Regler för stat, kommun och landsting

Om staten, en kommun eller ett landsting startar en ny livsmedelsverksamhet eller tar över befintlig verksamhet utan att ha
registrerat den är sanktionsavgiften 40 000 kronor.

Om du ska sälja eller lämna över en verksamhet

Påminn köparen om att registrera verksamheten hos samhällsbyggnadskontoret så att den inte behöver betala en
sanktionsavgift.

Kom ihåg att också söka tillstånd hos andra

Registreringen sker enbart enligt livsmedelslagstiftningen. Många gånger behöver du också göra anmälningar eller ha tillstånd från andra myndigheter eller enheter innan du kan starta.

Enheten för bygglov behöver du till exempel kontakta om du vill starta en servering där det inte tidigare funnits en livsmedelsverksamhet. Även vid en del andra ombyggnationer behöver man få ett bygglov eller lämna in en bygganmälan.

Vill du ha en uteserving behöver du söka om markupplåtelse.

Nodra AB handlägger exempelvis ärenden om fettavskiljare.

Andra verksamheter som det kan vara bra att kontakta:

Räddningstjänsten

Polisen

Som företagare kan du alltid vända dig till näringslivsavdelningen för hjälp.

Livsmedelskontroll

När ditt företag är registrerat för livsmedelsverksamhet kontrollerar kommunen att ditt företag följer livsmedelslagstiftningen.

Livsmedelskontroll – så funkar det

Syftet med kontrollen är att se till att företaget arbetar på ett sätt så att konsumenterna får säkra livsmedel. Konsumenterna ska inte riskera att bli sjuka av maten eller bli lurade. Med korrekt märkta livsmedel ska konsumenterna kunna göra medvetna val.

Vi genomför till exempel tillsynsbesök hos företagen, kontrollerar företagens egenkontroll, märkning av olika livsmedel och spårbarhet. Ibland tar vi också livsmedelsprover som vi lämnar för analys hos laboratorier.

Läs mer om kontroll av livsmedelsföretag på Livsmedelsverkets webbplats.

Vad kostar det?

Du som är företagare betalar för kommunens arbete med livsmedelskontroller. Avgiften betalas efter varje kontrolltillfälle av den som driver verksamheten utifrån hur många timmar kontrollen tagit.

 • Timavgift debiteras inte bara för den tid som våra inspektörer bedriver tillsyn på plats hos en verksamhet, utan också för förberedelser, restid och efterarbete samt den tid vi lägger ner på att exempelvis begära in handlingar och kompletteringar.
 • Timavgifterna betalas per påbörjad halvtimme när det inte finns någon fastställd fast taxa. De baseras på den faktiskt nedlagda tiden i ett enskilt ärende och betalas i efterskott.
 • Får din verksamhet anmärkningar som behöver följas upp blir kostnaden högre då ärendet kräver mer tid.
 • Ju bättre ordning man har på sin verksamhet och sina papper, desto mindre tid behöver vi lägga ner på kontrollen.

Beräkning av kontrolltid och ungefärlig årsavgift

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Pdf, 741.6 kB.

Dricksvatten

Vissa dricksvattenverk omfattas av livsmedelsverkets föreskrift om dricksvatten (§ SLVFS 2001:30) och måste vara registrerade i sin kommun. Det är den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten som är ansvarig för att verksamheten registreras.

En dricksvattenanläggning behöver vara registrerad om den producerar 10 kubikmeter dricksvatten eller mer per dygn, eller försörjer minst 50 personer med dricksvatten.

Eget dricksvatten som används i en kommersiell eller offentlig verksamhet omfattas alltid av dricksvattenföreskrifterna oberoende av verksamhetens storlek och ska därför registreras.

Exempel på kommersiella eller offentliga verksamheter

 • Livsmedelsföretag; till exempel kiosk, café, restaurang
 • Campingplatser
 • Uthyrning av bostäder; till exempel semesterboende eller året runt boende
 • Familjedaghem, skolor, förskolor, gruppboenden

Om du ska registrera en dricksvattenanläggning kontakta samhällsbyggnadskontoret så skickar vi en registreringsblankett.

Märkning av livsmedel

Ansvar

Den som serverar eller säljer livsmedel har ansvar för att maten är säker att äta och att märkningen:

 • är på svenska
 • är lätt att läsa och förstå
 • att den inte vilseleder konsumenten.

Teckenstorlek

Minsta tillåtna storlek är 1,2 mm på stora förpackningar och 0,9 mm på små förpackningar (mindre än 80 cm²).

Allergener (allergiframkallande ämnen)

Livsmedel som innehåller ämnen som kan ge allvarliga allergiska reaktioner ska vara särskilt märkta till exempel mjölk, nötter och gluten. Vid köp över disk av oförpackade livsmedel ska kunden få en skriftlig eller en muntlig information om allergener. Vid distansförsäljning ska kunden få informationen innan köpet avslutas.

Tänk också på

 • Djupfryst kött och fisk ska märkas med infrysningsdatum.
 • Kött från får, gris, get och fjäderfä ska märkas med ursprungsland.
 • Alla färdigförpackade produkter ska ha en näringsdeklaration. Med några få undantag.

Food Labelling Information System (FLIS) är ett verktyg för märkning av livsmedel.

Food Labelling Information System (FLIS) | Food Safety (europa.eu)

Företagets egenkontroll

Du som har en livsmedelsanläggning ska själv kontrollera och ha rutiner som gör att alla livsmedel du producerar, hanterar och säljer är säkra. De får heller inte lura konsumenten genom vilseledande märkning.

Nationella branschriktlinjer är branschens egna beskrivningar av hur företag kan göra för att klara lagstiftningens krav. Som företagare måste du följa bestämmelserna i lagar, förordningar och föreskrifter. Men nationella branschriktlinjer är frivilliga att följa.

Livsmedelsverkets branschriktlinjer

Frågor och svar om livsmedelskontroll

Vi får ofta frågor om man behöver vara registrerad och vad som gäller vid tillfällig hantering av livsmedel på festivaler, marknader, vid catering och liknande. Nedanstående frågor och svar kan förhoppningsvis hjälpa er att få svar på era frågor.

Jag har en bilfirma och vill ha en frysbox med glasspinnar att sälja. Behöver jag registrera mig?

Nej, du behöver inte registrera din verksamhet för livsmedelskontroll.

Jag bakar tårtor och smörgåstårtor mot beställning hemma i mitt kök. Behöver jag registrera min verksamhet?

Ja, du behöver registrera din verksamhet eftersom det bedöms som en verksamhet som drivs kontinuerligt och inte endast inför exempelvis en marknad några enstaka tillfällen per år.

Jag tänker sälja korv och hamburgare i anslutning till en festival. Behöver jag registrera min anläggning (försäljningsstånd, foodtruck eller liknande)?

Försäljning av livsmedel under en kortare tidsperiod, till exempel vid en festival, kan ske utan att anläggningen behöver registreras hos kontrollmyndigheten. Det förutsätter att du inte annars bedriver livsmedelsverksamhet. Kom ihåg att du i de flesta fall behöver markägarens tillstånd för att få stå på platsen. I vissa fall krävs också polistillstånd.

Jag har en mobil försäljningsenhet för livsmedel och är registrerad i en annan kommun. Behöver jag registrera mig i er kommun?

Nej, om din livsmedelsanläggning är registrerad i en annan kommun behöver du inte registrera dig i vår kommun. Glöm inte att ta med dig ditt registreringsbevis, vilket ska kunna visas upp på försäljningsplatsen. Kom ihåg att du i de flesta fall behöver markägarens tillstånd för att få stå på platsen. I vissa fall krävs också polistillstånd.

Jag har en restaurangverksamhet i Norrköpings kommun och har fått en förfrågan om att tillhandahålla maten vid ett arrangemang som pågår från fredag till söndag. Jag kommer att bygga upp ett tält där jag kommer att servera grillspett, potatissallad och grönsallad. All mat kommer att förberedas i min restaurang. Grillspetten grillas på plats i tältet. Behöver jag registrera anläggningen?

Nej, du behöver i de flesta fall inte registrera en ny anläggning. En livsmedelsanläggning som tillfälligt utökar sin verksamhet, till exempel en restaurang som vid en festival sätter upp ett restaurangtält, kan fortfarande ses som en anläggning. Däremot behöver du informera miljö och hälsa på samhällsbyggnadskontoret om den tillfälliga verksamheten.

Kontakta miljö och hälsa

OBS! Ovanstående scenario är bara möjligt om restaurangverksamheten och den tillfälliga verksamheten drivs av samma bolag (med samma organisationsnummer). Men det kan behöva fattas beslut om fler kontrolltimmar. Detta för att säkerställa att det finns kontrolltid för att inspektera den tillfälliga verksamheten.

Jag har en restaurangverksamhet i Norrköpings kommun. Vi har perioder i verksamheten när det är ”lite lugnare” och skulle då kunna åta oss cateringuppdrag. Vi har fått en del förfrågningar från privatpersoner som skulle vilja anlita oss för bröllopsfester och liknande. Vi tänker att vi antingen kan hjälpa kunden med hela uppdraget inklusive dukning och servering eller också lämnar vi maten hos kunden så fixar de resten själva. Behöver vi registrera den utökade verksamheten?

Nej, ni behöver inte registrera er hantering med catering. Det enda ni behöver göra är att informera miljö och hälsa på samhällsbyggnadskontoret om att ni utökar verksamheten.

Kontakta miljö och hälsa

Vi har en restaurangverksamhet med förhållandevis stor cateringverksamhet. Det är fler och fler företag som hör av sig till oss och frågar om vi kan anordna företagsaktiviteter med tillhörande mat. Kunden väljer platsen för arrangemanget. Vi har till exempel vid några tillfällen grillat spädgris med upp till 100 gäster. Tillbehören till spädgrisen har vi förberett i vårt restaurangkök. Borde vi ha registrerat dessa arrangemang hos er?

Nej, ni behöver inte registrera er hantering med catering som ni beskrivit. Det enda ni behöver göra är att informera miljö och hälsa på samhällsbyggnadskontoret om att ni har utökat verksamheten.

Kontakta miljö och hälsa

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa, livsmedelsenheten

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Kontakta miljö och hälsa

I webbformuläret kan du skicka in dina frågor som handlar om miljö och hälsoskydds verksamheter.

Dukat bord

Behöver du hjälp med flera myndighetsärenden, som till exempel brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd eller serveringstillstånd? Norrköpings kommun kan erbjuda dig ett "dukat bord" där du får träffa fler handläggare vid samma tillfälle. Boka din tid genom att skicka e-post.