Information om coronaviruset till dig som är vårdnadshavare eller elev

Här hittar du information och frågor och svar kopplat till coronaviruset. Informationen riktar sig till dig som är vårdnadshavare och har barn i Norrköpings förskola eller skola. Här kan du även ta del av de informationsutskick som du som vårdnadshavare har fått från ditt barns förskola eller skola.

Scroll down to find information in other languages.

Endast digitala aktiviteter på öppna förskolor

De öppna förskolorna är tillfälligt stängda och aktiviteterna sker just nu i digitalt format. Information och länkar till aktiviteter kommer att publiceras på öppna förskolornas gemensamma Facebook-sida.

Norrköpings öppna förskolor på Facebook

Nyhet 12 maj: Personal från öppna förskolan stöttar upp i förskolan

Gymnasieskolorna bedriver partiell distansundervisning

Gymnasieskolorna bedriver partiell distansundervisning till följd av coronapandemin enligt rekommendationer från Region Östergötland. En årskurs i taget och per vecka har närundervisning på plats i skolans lokaler. Övriga årskurser har distansundervisning.

Vad gäller för undervisningen i gymnasieskolan?

Gymnasieskolorna bedriver partiell distansundervisning till följd av coronapandemin enligt rekommendationer från Region Östergötland. En årskurs i taget och per vecka har närundervisning på plats i skolans lokaler. Övriga årskurser har distansundervisning.

Distansundervisning för dig som går i kommunal gymnasieskola

Folkhälsomyndighetens information till skolor och förskolor

Informationen ger råd om hantering av sjuka elever och förslag på åtgärder som skolan kan vidta för att minska risken för smittspridning.

Folkhälsomyndighetens information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19

Skolverkets information till förskolor och skolor

Samlad information om vad som gäller förskolor, skolor och vuxenutbildning med anledning av spridningen av det nya coronaviruset och covid-19.

Skolverkets information till skolor och förskolor

Kommer förskolor och skolor att fungera som vanligt under pågående pandemi?

Inom Norrköpings kommun följer vi de riktlinjer och rekommendationer som finns från myndigheter med syfte att minska smittspridning.

Regeringen har beslutat om att skolor som är öppna som vanligt ska få möjlighet till mer flexibla lösningar när det behövs. Skolor kan till exempel erbjuda distansundervisning eller förlänga terminen. Läs mer på Skolverkets webbplats.

Ansvarig huvudman kan efter samråd med smittskyddsläkare besluta om att stänga förskolor och skolor i ett område för att minska smittspridning av viruset som orsakar covid-19. Omfattning, villkor och eventuella undantag vid stängning beslutas då av huvudmannen och ansvarig smittskyddsläkare.

Verksamheten anpassas efter de rekommendationer och riktlinjer som råder. Mer information får du från ditt barns skola. Vid frågor, kontakta den aktuella skolan.

Hitta kommunala förskolor

Hitta fristående förskolor

Hitta kommunala grundskolor

Hitta fristående grundskolor

Hitta gymnasieskolor

Vilka anpassningar görs inom förskola, grundskola och gymnasieskola?

Exempel på anpassningar som görs inom förskolan och skolan:

 • Inga större samlingar genomförs vid mottagande av nya elever i samband med skolstart.
 • Föräldramöten och utvecklingssamtal kan hållas i andra former.
 • Vårdnadshavare som har barn i förskola eller fritidshem uppmanas att lämna och hämta sina barn utomhus så långt det är möjligt.
 • Inga aktivteter där hela skolan samlas genomförs, till exempel friluftsdagar. Alternativa friluftsdagar som enbart samlar en klass kan genomföras.
 • Extra städning genomförs på enheterna.
 • Så långt det är möjligt undviker man att samla större elevgrupper i matsal.
 • Om det behövs får eleverna äta i fler skollokaler.
 • Varje skolkök gör en förstärkt egenkontroll utifr¨ån sina förutsättningar och i dialog med rektor.
 • Idrottsundervisning anpassas och utformas för att minimera smittspridning. Undervisningen kan till exempel anpassas så att eleverna kan delta utan att behöva byta om eller duscha.
Vad kan jag som vårdnadshavare göra för att bidra till minskad smittspridning?
 • Du som vårdnadshavare behöver ta ansvar för att hålla ditt barn hemma om barnet är sjuk.
 • Om ditt barn har sjukdomssymtom kan personalen be dig hämta ditt barn. Var vänlig och respektera detta, se vidare information längst ner.
 • Om barnet har haft symtom mer än 24 timmar ska barnet stanna hemma. När barnet blivit bättre och allmän tillståndet är gott ska barnet vara hemma 48 timmar innan han/hon återgår till förskola eller skola. Barnet kan gå tillbaka även med milda symtom som lätt snuva och lätt hosta.
 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Prata med ditt barn om hur viktigt det är att tvätta händerna ofta.
 • Hosta eller nys i armvecket
 • Håll avstånd till andra och undvik att ta i hand eller kramas.
 • Många elever reser med kollektivtrafik till skolan. Om ni har möjlighet att resa på annat sätt vill vi uppmana er att göra det – gå, cykla eller välj ett annat sätt om du har den möjligheten.

Vårdnadshavare behöver tänka en extra gång i kontakt med förskola och skola

Vi uppmanar vårdnadshavare att vara extra försiktiga och uppmärksamma både på sina egna symtom och barnets vid lämning och hämtning på förskola och skola. Det har visat sig att personal vid flera tillfällen bemötts på ett otrevligt sätt i dialog med föräldrar när det handlar om barnets symtom och att hålla avstånd till personalen vid lämning och hämtning. Vi är tacksamma om vårdnadshavare tar ett större ansvar och hjälper personalen.

Har jag rätt till omsorg om förskolor och skolor stänger?

Endast de barn som har konstaterat särskilda behov eller vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet har rätt till omsorg. Vilka verksamheter och funktioner som är samhällsviktiga är nationellt övergripande och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har listat dessa:

Samhällsviktig verksamhet (MSB)

Det beslut som är taget i utbildningsnämnden för att kunna lösa den här svåra krissituationen bygger på ovanstående underlag och att det endast är dessa barn som erbjuds omsorg.

Kan jag få ersättning för vård av barn (vab) om en förskola eller skola är stängd på grund av covid-19?

Här kan du läsa vad som gäller kring vård av barn, vab, när en skola är stängd på grund av covid-19:

Vård av barn - kan jag få ersättning för vab? (Försäkringskassan)

Jag arbetar i en samhällsviktig verksamhet. Vad behöver jag göra?

Om ett beslut om stängning tas kommer vissa förskolor och fritidshem vara öppna för barn som har vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktiga verksamheter. Om det finns två vårdnadshavare och bara en av er arbetar inom samhällsviktig verksamhet är utgångspunkten att den andra vårdnadshavaren tar hand om barnet. 

 • Prata med din arbetsgivare
  Du som har barn som är upp till 12 år kan prata med din arbetsgivare och fråga om de anser att du har en tjänst i en samhällsviktig verksamhet samt om du behövs på ditt arbete vid en eventuell stängning.

 • Du behöver inte meddela behov av omsorg nu
  Du behöver inte kontakta kommunen nu om du har behov av omsorg. Om ett beslut om stängning tas kommer vi skicka ut information till dig. Där står hur du ska göra för att anmäla ditt behov av omsorg. Vid en eventuell stängning kommer vi behöva ett snabbt svar från dig. Då är det bra om du redan har pratat med din arbetsgivare.

 • Arbetsgivaren bedömer om du behövs
  Det är arbetsgivaren som bedömer om företaget eller organisationen bedriver samhällsviktig verksamhet. Bedömningen görs utifrån råd och vägledning från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Arbetsgivaren tar ställning till vilka medarbetare som behövs för att verksamheten ska kunna fortsätta.

Du kan läsa mer om samhällsviktig verksamhet på MSB:s hemsida.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Distansundervisning

Här har vi samlat material som kan fungera som ett stöd för dig som elev eller vårdnadshavare när skolan tillfälligt flyttat hem till er.

Distansundervisning

Frågor och svar utifrån skärpta restriktioner

Vad gäller för undervisningen i grundskolan?

Grundskolan har vanlig undervisning på plats i skolan. Utgångspunkten är närundervisning för grundskolan.

Vissa förskolor och skolor har möjlighet att övergå till distansundervisning om det blir en situation som kräver det. Det kan till exempel vara vid hög frånvaro av lärare eller elever eller vid en ökad lokal smittspridning. Högstadieskolor har möjlighet att ställa om till distansundervisning om det finns ett behov av att minska antalet elever som är på plats i skolans lokaler samtidigt.

Vad gäller för idrottsundervisningen på grundskolor?

Eleverna har idrottsundervisning, men vi fortsätter att följa rekommendationerna med avstånd och tänka på vilka aktiviteter som vi väljer att genomföra i idrottsundervisning.

Vad gäller för simundervisning?

Simundervisning bedrivs i restriktiv form. Rektor tar beslut om simundervisning kan genomföras på ett smittsäkert sätt och utan belastning på kollektivtrafiken.

Kan skolor eller elever genomföra studiebesök?

Studiebesök genomförs i dagsläget inte.

Vad gäller för skolbesök på bibliotek?

Skolbesök på biblioteken genomförs i dagsläget inte.

Har fritidsgårdar öppet?

Tonårsverksamheten håller tillfälligt stängt. Verksamheten för barn som är 10-12 år och korttidstillsynen har öppet måndag till fredag fram till kl. 17.00.

Läs mer om fritidsgårdar i Norrköping: Fritidsgårdar

Vad gäller för fritidsverksamhet och LSS?

Denna verksamhet bedrivs som vanligt.

Vad gäller för utvecklingssamtal och föräldramöten?

Utvecklingssamtal bör ske i digital form. Det gäller från förskoleklass till gymnasiet. Rektor kan ta beslut om att genomföra utvecklingssamtal i fysisk form om det finns en individuell situation som kräver det. Föräldramöten genomförs också digitalt och om det inte går ställs de in eller flyttas fram.

Vad gäller för hämtning och lämning i förskola och fritidshem?

Hämtning och lämning sker i allra möjligaste mån utomhus.

Vad gäller för modersmålsundervisning?

Modersmålsundervisningen följer skolans undervisning. Om skolan har distansundervisning sker modersmålsundervisning på distans.

Modersmålsundervisning och studiehandledning inom årskurs 7-9 sker genom distansundervisning.

Vad gäller för APL?

APL på gymnasiet fortsätter som tidigare. Enligt Skolverket är det möjligt för skolan att låta elever i gymnasieskolan genomföra APL, lärlingsutbildning eller andra praktiska moment på arbetsplatser om det fungerar utifrån de lokala förutsättningarna. Ansvarig skolpersonal finns tillgänglig för elever som är ute på APL. Detta gäller även om skolan helt eller delvis övergår till distansundervisning.

Minderåriga elever som är ute på APL ska inte utföra arbeten som kan medföra en risk för kontakt med smittämnen, enligt Arbetsmiljöverket.

Vad gäller för PRAO?

Prao för årskurs 8 fortsätter som tidigare. Enligt Skolverket är det möjligt för skolan att låta elever göra prao på arbetsplatser om det fungerar utifrån de lokala förutsättningarna. Det gäller även om en skola helt eller delvis övergår till distansundervisning.

Generellt kring prao gäller att alla elever i grundskolan ska erbjudas minst tio dagars prao från och med årskurs 8. Prao kan skjutas upp från årskurs 8 till årskurs 9. Skolan ska erbjuda alternativ till prao om en elev inte kan genomföra sin prao på en arbetsplats innan han/hon går ut årskurs 9, till exempel för att arbetsplatsen inte tillåter det eller för att eleven är smittkänslig.

Vad gäller för studenter som har sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i skolor?

Studenter räknas som ordinarie personal och kan vara i skolor på VFU. Samma regler gäller för dem som för oss andra, dvs man ska vara hemma vid milda symtom.

Frågor och svar kopplat till symtom och sjukdom

Norrköpings kommun följer råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Östergötland. Regionen beslutar om regionala riktlinjer om till exempel provtagning och hur länge man ska stanna hemma. De regionala råden kan därför skilja sig något från Folkhälsomyndighetens råd. På 1177.se finns information om vad som gäller för Östergötland. Besök därför 1177.se för information om provtagning, hur länge man ska stanna hemma, hemkarantän mm.

1177.se - Östergötland

När kan barn vara på förskolan eller i skolan och när bör de vara hemma vid olika besvär som kan vara ett tecken på covid-19?

Det är viktigt att barn är hemma från förskolan eller skolan om de är sjuka. Det gäller oavsett sjukdom. Infektioner kan vara kortvariga eller långvariga och hur länge barnet ska stanna hemma beror på om infektionen är kortvarig eller långvarig.

Lätta besvär som snabbt går över

Ibland har barn förskoleåldern, 1-6 år, lätta besvär som snabbt går över och som inte är tecken på sjukdom. Då behöver man inte vara hemma från förskolan eller dagbarnvårdaren. Det kan till exempel handla om en enstaka hostning eller att näsan rinner efter att man varit ute. Alltså besvär som snabbt går över.

Kortvariga sjukdomar

Ibland kan barn drabbas av kortvariga sjukdomar som är kortare än 24 timmar. Det kan till exempel handla om att man får hämta sitt barn på grund av milda förkylningssymtom. Om symtomen inte utvecklas till någon infektion och barnet är symtomfritt dagen efter, kan barnet återgå till förskolan.

Symtom som varar längre än 24 timmar

Om ett barn under 13 år har utvecklat en infektion som varar längre än 24 timmar ska barnet vara hemma. När barnet blivit bättre och allmän tillståndet är gott ska barnet vara hemma ytterligare 48 timmar innan han/hon återgår till förskola eller skola. Barnet kan gå tillbaka till förskolan eller skolan även om barnet har kvar lätt snuva eller lätt hosta efter en infektion.

Barn över 13 år som haft symtom på covid-19 i minst 48 timmar rekommenderas att provtas. Läs mer på 1177.se.

Provtagning i Östergötland

Råd om hur länge man ska stanna hemma

På 1177.se finns information om vilka råd som gäller för Östergötland. Här finns information om vad som gäller för vuxna som har bekräftad covid-19, vuxna som har symtom och som inte haft möjlighet till provtagning, vad som gäller för barn och unga som har symtom samt vad som gäller för barn och vuxna som bor med en anhörig som har bekräftad covid-19 eller har symtom på covid-19.

1177.se - Hur länge ska jag vara hemma?

Ska jag som vårdnadshavare meddela skolan om mitt barn har testat positivt för covid-19?

När en person testar positivt för covid-19 ska en lokal smittspårning på enheten ske. Skolan och utbildningskontoret kan vara behjälpliga i den smittspårningen. För att det arbetet ska vara möjligt och för att vi ska kunna stoppa smittan är det viktigt att vårdnadshavare meddelar skolan om barnet testat positivt. Då har vi möjlighet att stoppa smittspridningen i samhället.

Vad gäller vid långvarig torrhosta?

Du kan fortsätta att ha torrhosta efter att du blivit helt frisk från en covid-19-infektion.

Information om covid-19 från vårdguiden 1177

Ska barn och elever som bor med anhörig som har konstaterad covid-19 stanna hemma och vara i karantän?

För barn och elever som bor med någon som har covid-19 gäller hemkarantän i en vecka, dvs man ska stanna hemma. Som hushållskontakt till en person med bekräftad covid-19 betraktas man som ett misstänkt fall av sjukdomen. För att förhindra att man smittar andra måste man följa de förhållningsregler som meddelas av Smittskyddet.

På 1177.se finns mer information om hemkarantän i Region Östergötland.

1177.se - Hur länge ska jag stanna hemma?

Vad gäller för barn och elever som bor med sjuk person som inte har konstaterad covid-19?

Barn och elever som inte har symtom kan gå till förskola eller skola. Var uppmärksam på om barnen/eleverna får symtom och då ska de direkt stanna hemma.

1177.se - Hur länge ska jag stanna hemma

Kan vårdnadshavare som väntar på provsvar lämna på förskola eller fritidshem?

Vårdnadshavare som väntar på provsvar kan lämna på förskola och fritidshem så länge man är helt symtomfri. Hämtning och lämning bör i så stor utsträckning som möjligt ske utomhus. Vårdnadshavare som har symtom ska inte lämna på förskola eller fritidshem. Om vårdnadshavare har covid-19 gäller hemkarantän för hela familjen enligt Smittskyddets beslut.

Vad gäller för gymnasieelever som utsatts för smitta?

Gymnasieelever omfattas av Regionen provtagningsrekommendation. Det innebär att gymnasieelever som blir kontaktade i en smittspårning och därmed kan ha utsatts för smitta rekommenderas att boka tid för provtagning, även om de inte har symtom. I väntan på provsvar kan den som känner sig fullt frisk och inte har symtom vara i skolan. Det är viktigt att hålla avstånd, ha god handhygien och gå hem vid symtom. Elever som får ett positivt provsvar ska följa Regionens instruktioner.

1177.se - Du som har haft nära kontakt med en person som har covid-19

Tänk på att om du bor med någon som har covid-19 gäller hemkarantän.

1177.se - Hur länge ska jag stanna hemma

Vad gäller för barn och elever som känner av pollenallergi?

Om du som vårdnadshavare känner igen symtomen på ditt barns allergi så kan barnet gå till förskolan eller skolan.

Om personalen i förskolan eller skola bedömer att symtomen på barnen eller eleverna förändras kontaktas vårdnadshavare för att hämta hem sitt barn. Förändrade symtom kan vara att snuvan ändrar karaktär, allmäntillståndet försämras eller att barnet får feber och hosta.

Får elever ha munskydd i skolan?

Elever har möjlighet att ha munskydd i skolan om de vill. Munskydd tillhandahålls inte av skolan. Om man önskar bära till exempel munskydd ansvarar man själv för att införskaffa detta.

Viktigt att tänka på är att Folkhälsomyndigheten i nuläget inte rekommenderar en bred användning av munskydd. Detta är på grund av att kunskapen om hur munskydd påverkar smittspridning är osäker. Det kan finnas en risk att munskydd ger en falsk trygghet som leder till att man inte följer rekommendationer. Kom ihåg att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att hindra smittspridning:

 • Stanna hemma vid symtom.
 • Ha en god handhygien.
 • Håll avstånd.

Folkhälsomyndighetens information om munskydd

Frågor och svar om plats i förskola och fritids samt barnomsorgsavgifter

Vad gäller för introduktion till förskolan?

Förskolor inom Norrköpings kommun följer riktlinjer och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten med syfte att minska smittspridningen av covid-19.

Förskolor anpassar introduktioner utifrån möjligheter och förutsättningar på den enskilda förskolan. Mer information om hur ditt barns introduktion kommer att gå till får du från förskolan där ditt barn fått plats. Vid frågor kontakta förskolans rektor.

Vad gäller kring mitt barns plats i förskola eller fritids och barnomsorgsavgiften om jag är permitterad/arbetsbefriad från mitt arbete?

Du får behålla ditt barns plats i förskola eller fritidshem om du är permitterad eller arbetsbefriad. Om du är delvis permitterad/arbetsbefriad ska du ändra ditt barns schema och din inkomst i e-tjänsten för förskola, fritidshem och grundskola. Om du är permitterad/arbetsbefriad på heltid kan ditt barn vara på förskolan 15 timmar per vecka. Om du har ett barn som går på fritids kan ditt barn vara på fritids 8 timmar per vecka. Om du har frågor kring din specifika situation under permittering eller arbetsbefrielse kan du vända dig till din förskola. Du ska inte ändra typ av plats i e-tjänsten men du behöver ändra ditt schema och din inkomst.

Om förutsättningarna förändras ska du meddela förskolan eller fritidshemmet om det.

E-tjänsten för förskola, fritidshem och grundskola

Vad gäller för den som kompetensutvecklas under permittering?

Arbetsgivare har rätt att använda arbetstagarens tid även under permittering, detta gäller även för utbildning och kompetensutveckling. Vårdnadshavare har därför rätt till förskola även under kompetensutveckling.

Om du har frågor kring din specifika situation under permittering kan du vända dig till din förskola. Du ska inte ändra typ av plats i e-tjänsten men du behöver ändra ditt schema och din inkomst.

Om förutsättningarna förändras ska du meddela förskolan eller fritidshemmet om det.

E-tjänsten för förskola, fritidshem och grundskola: https://minasidor.norrkoping.se/oversikt/overview/643

Behöver jag betala barnomsorgsavgiften om förskolan eller fritidshemmet stänger eller vill att jag är hemma med mitt barn?

Ja, du behöver betala barnomsorgsavgiften.

Du betalar barnomsorgsavgift för den plats som du har, inte för tiden som ditt barn är på förskolan eller fritidshemmet. En eventuell stängning av förskolan eller fritidshemmet på grund av smittspridning eller hög personalfrånvaro påverkar därför inte barnomsorgsavgiften.

Förskolan eller fritidshemmet kan också vädja till dig att du ska hålla ditt barn hemma under enstaka dagar på grund av att många pedagoger är sjuka. En vädjan till vårdnadshavare påverkar inte heller barnomsorgsavgiften.

Kan jag ta ut vabb om förskolan eller fritids vädjar att jag ska vara hemma med mitt barn?

Du kan inte ta ut vabb om förskolan eller fritids vädjar att du ska hålla ditt barn hemma på grund av att många ur personalen är borta.

På Försäkringskassans hemsida finns information om vabb.
Försäkringskassans information

Jag har valt att hålla mitt barn hemma. Får jag behålla mitt barns plats i förskola?

Om förskoleplatsen inte nyttjas så kan du som regel behålla platsen i max 3 månader. Rektor kan göra undantag med anledning av coronaviruset och bevilja att ni får behålla platsen, även om ni just nu inte nyttjar den. Ta kontakt och kom överens med rektorn på ditt barns förskola om du vill hålla ditt barn hemma under en period. Inga platser i förskolan kommer att avslutas om vårdnadshavare väljer att inte lämna sitt barn i förskolan, på grund av coronaviruset.

Vad gäller för barnomsorgsavgiften om jag väljer att hålla mitt barn hemma?

Avgiften faktureras som vanligt. Du behöver lämna ett tillfälligt schema till förskolan där du anger noll timmar i närvaro. Du behöver inte ändra något i e-tjänsten för barnomsorg.

Frågor och svar om närvaro

Kan jag hålla mitt barn hemma på grund av oro för smitta?

Oro för smitta är inte en grund för att hålla barn hemma från skolan. Skolplikten gäller. Om barnen är friska ska de vara i skolan och få sin utbildning. 

Vårdnadshavare som har barn i särskola eller träningsskola kan välja att hålla sitt barn hemma om man känner oro för barnets hälsa. För att frånvaron ska registreras som giltig krävs läkarintyg eller bedömning av patientansvarig läkare.

Får vårdnadshavare ta ut vård av barn vid oro för coronasmitta?

Enligt Försäkringskassan kan vårdnadshavare inte ta ut vård av barn eller sjukskriva sig vid oro för smitta. Vårdnadshavare får ersättning för vård av barn om barnet är sjukt eller smittat.

Försäkringskassans information om Coronaviruset

Vad gäller för barn och elever som har en kronisk sjukdom som till exempel diabetes, immunbrist sjukdom eller kroniska hjärt- och lungsjukdomar?

Barn har en mycket liten risk för att bli allvarligt sjuka, även de som har något av de tillstånd eller sjukdomar som ökar risken för vuxna och äldre personer. Oro för smitta är inte en grund för att hålla barn hemma från skolan. Skolplikten gäller. Vid oro kan du som vårdnadshavare ta kontakt med patientansvarig läkare för enskild bedömning.

Vad gäller kring närvaro för elever i grundsärskola om vårdnadshavare väljer att hålla sitt barn hemma på grund av oro för barnets hälsa?

Barn har en mycket liten risk för att bli allvarligt sjuka, även de som har något av de tillstånd eller sjukdomar som ökar risken för vuxna och äldre personer. Utgångspunkten är att skolplikten gäller. Vid oro kan du som vårdnadshavare ta kontakt med patientansvarig läkare för enskild bedömning.

Vad gäller för elever som har vårdnadshavare i riskgrupp?

För elever i grundskola och grundsärskola är utgångspunkten att skolplikten gäller. Vid oro kan du ta kontakt med patientansvarig läkare för enskild bedömning. För elever i gymnasieskola är utgångspunkten att man ska vara i skolan om man är frisk. Prata med din mentor om du som gymnasieelev känner oro.

Hur arbetar skolorna med frånvaro under coronapandemin?

Utbildningskontoret har en rutin för hur skolfrånvaro kopplat till coronapandemin ska hanteras som är vägledande för hur skolorna arbetar med frånvaro under coronapandemin. Materialet innehåller bland annat en modell och en checklista som skolorna följer. Utgångspunkten är att skolplikten gäller och att friska barn ska vara i skolan. Är eleven sjuk eller har milda symtom ska eleven vara hemma.

Frågor och svar kring lämning och hämtning på förskola och fritidshem

Varför uppmuntrar utbildningskontoret till lämning och hämtning utomhus på förskola och fritidshem?

För utbildningskontoret är det viktigt att förskola och fritidshem fortsätter att vara en trygg plats för barn, vårdnadshavare och medarbetare. Därför har vi sett över hur vi kan bidra till att minska smittspridningen av covid-19 i våra verksamheter.

Lämning och hämtning på och förskola och fritidshem kan innebära att många människor samlas på en liten yta. Under vissa tider på dagen är det många personer som träffas samtidigt på våra förskolor och fritidshem. Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd bör större sammanhang undvikas.

Får jag som förälder gå in på förskolan/fritidshemmet?

Vårdnadshavare utan symtom är fortfarande välkomna att gå in på förskolan eller fritidshemmet vid behov för att till exempel kontrollera att saker finns på barnens hyllor, eller prata med pedagoger.

Hur ska lämning och hämtning utomhus gå till?

Förskolan eller fritidshemmet informerar om hur lämning och hämtning kan genomföras på ett så tryggt och bra sätt som möjligt för era barn.

Frågor och svar om möten och resor

Ska resor och internationella samarbeten för elever ställas in?

Alla planerade skolresor för elever eller personal ställs in eller flyttas framåt.

Vad gäller för ledighet och resor utomlands?

Precis som tidigare ska du lämna in en ledighetsansökan till skolan. Rektor tar beslut om ledigheten kan beviljas och utgår från elevens möjlighet att klara målen i utbildningen.

Ansökan om ledighet

Rekommendationen från Folkhälsomyndigheten säger att den som varit utomlands och rest ska testa sig för covid-19 så snart som möjligt efter hemkomst och sedan testa sig igen dag fem. Man ska också stanna hemma och undvika nära kontakter i 7 dagar. Det gäller även om testerna visar att man inte har covid-19. Rekommendationen gäller oavsett vilket land man besökt och de familjemedlemmar som varit ute och rest. Familjemedlemmar som inte varit ute och rest har inga restriktioner att vara hemma, men detta kan ändras om proverna hos den som rest visar på covid-19.

Mer information:

Folkhälsomyndigheten: Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet

1177 Östergötland: Du som varit utomlands de senaste 14 dagarna

Vad gäller kring PRAO?

Prao kommer att genomföras under läsåret i årskurs 8 för att uppnå målen i läroplanen. Hur praon utformas kommer se lite olika ut beroende vad som är möjligt på respektive skola. Din skola kommer ge dig mer information.

Frågor och svar kring öppna förskolor

Vad gäller för öppna förskolor?

De öppna förskolorna erbjuder aktiviteter i digitalt format.

Information om de öppna förskolorna finns här

Övergripande frågor och svar

Hur arbetar utbildningskontoret kring coronaviruset?

Utbildningskontoret arbetar kommunövergripande tillsammans med övriga kontor. Utbildningskontorets krisledningsgrupp träffas löpande.

Information in other languages

Här hittar du information till vårdnadshavare på olika språk.

Af soomaali

26th of April - Information in preparation for summer 2021 - IN SOMALIPDF (pdf, 65.3 kB)

7 April - Information for parents/guardians with children in preschool and school. What you do matters. Do your part to stop the infection! - IN SOMALIPDF (pdf, 111 kB)

11 Januari - Information to Parents of Children attending Primary School in Norrköping. Welcome to the 2021 Spring Term - IN SOMALIPDF (pdf, 344.5 kB)

11 Januari - Information to Parents of Children attending Preschool School in Norrköping. Welcome to the 2021 Spring Term - IN SOMALIPDF (pdf, 337.5 kB)

11 december - When someone falls ill with COVID-19 in the family - IN SOMALIPDF (pdf, 307.7 kB)

30 november - If your child’s pre-school or leisure centre closes due to the spread of infection - IN SOMALIPDF (pdf, 236.5 kB)

30 november - Do you have the possibility of keeping your child at home during the Christmas and New Year’s holidays? - IN SOMALIPDF (pdf, 137.1 kB)

23 november - To parents and carers of children in compulsory schools - How long to keep children at home when they have symptoms - IN SOMALIPDF (pdf, 402.4 kB)

23 november - How long to keep children at home when they have symptoms - IN SOMALIPDF (pdf, 338.6 kB)

23 november - Parents and carers need to follow the recommendations for contact with schools and preschools - IN SOMALIPDF (pdf, 482.8 kB)

3 november - Stricter general advice, information to pupils and guardians who have children in preschools, compulsory schools and upper secondary schools - IN SOMALIPDF (pdf, 393.7 kB)

What applies when your child is ill, information to guardians who have children in preschool and school - 14 septemberPDF (pdf, 331.6 kB)

Welcome to a new semester as a student and guardian in Norrköping's school - 14 AugPDF (pdf, 375.9 kB)

Information to guardians who have children in preschool - 13 AugPDF (pdf, 335.7 kB)

Information to parents of children attending school - 4 MayPDF (pdf, 302.4 kB)

Information to parents of children attending upper secondary school - 30 AprilPDF (pdf, 375.7 kB)

Information to parents of children attending school - 30 AprilPDF (pdf, 324.1 kB)

Information to parents of children attending preschool - 30 AprilPDF (pdf, 268.7 kB)

Information to parents of children attending preschool or school - 30 MarchPDF (pdf, 266.2 kB)

Information to parents of children attending preschool or school - 19 MarchPDF (pdf, 118.1 kB)

Information to parents of children attending preschool or school - 13 MarchPDF (pdf, 150.3 kB)

Arabic - العربية

26th of April - Information in preparation for summer 2021 - IN ARABICPDF (pdf, 129.8 kB)

7 April - Information for parents/guardians with children in preschool and school. What you do matters. Do your part to stop the infection! - IN ARABICPDF (pdf, 179.7 kB)

11 January - Information to Parents of Children attending a Preschool in Norrköping. Welcome to the 2021 Spring Term - IN ARABICPDF (pdf, 403.9 kB)

11 Januari - Information to Parents of Children attending Primary School in Norrköping. Welcome to the 2021 Spring Term - IN ARABICPDF (pdf, 409.7 kB)

11 december - When someone falls ill with COVID-19 in the family - IN ARABICPDF (pdf, 380.7 kB)

30 november - If your child’s pre-school or leisure centre closes due to the spread of infection - IN ARABICPDF (pdf, 351.3 kB)

30 november - Do you have the possibility of keeping your child at home during the Christmas and New Year’s holidays? - IN ARABICPDF (pdf, 343 kB)

23 november - To parents and carers of children in compulsory schools - How long to keep children at home when they have symptoms - IN ARABICPDF (pdf, 404.5 kB)

23 november - How long to keep children at home when they have symptoms - IN ARABICPDF (pdf, 368.8 kB)

23 november - Parents and carers need to follow the recommendations for contact with schools and preschools - IN ARABICPDF (pdf, 518.1 kB)

3 november - Stricter general advice, information to pupils and guardians who have children in preschools, compulsory schools and upper secondary schools - IN ARABICPDF (pdf, 388.7 kB)

What applies when your child is ill, information to guardians who have children in preschool and school - 14 septemberPDF (pdf, 372.2 kB)

Welcome to a new semester as a student and guardian in Norrköping's school - 14 AugPDF (pdf, 417.9 kB)

Information to guardians who have children in preschool - 13 AugPDF (pdf, 357.9 kB)

Information to parents of children attending school - 4 MayPDF (pdf, 369.5 kB)

Information to parents of children attending upper secondary school - 30 AprilPDF (pdf, 330.1 kB)

Information to parents of children attending school - 30 AprilPDF (pdf, 356.2 kB)

Information to parents of children attending preschool - 30 AprilPDF (pdf, 293 kB)

Information to parents of children attending preschool or school - 30 MarchPDF (pdf, 331.4 kB)

Information to parents of children attending preschool or school - 19 MarchPDF (pdf, 121.2 kB)

Information to parents of children attending preschool or school - 13 MarchPDF (pdf, 170 kB)

English

26th of April - Information in preparation for summer 2021 - IN ENGLISHPDF (pdf, 60.7 kB)

7 April - Information for parents/guardians with children in preschool and school. What you do matters. Do your part to stop the infection! - IN ENGLISHPDF (pdf, 110.8 kB)

11 January - Information to Parents of Children attending a Preschool in Norrköping. Welcome to the 2021 Spring Term - IN ENGLISHPDF (pdf, 338.2 kB)

11 Januari - Information to Parents of Children attending Primary School in Norrköping. Welcome to the 2021 Spring Term - IN ENGLISHPDF (pdf, 344.9 kB)

11 december - When someone falls ill with COVID-19 in the family - IN ENGLISHPDF (pdf, 304.6 kB)

30 november - If your child’s pre-school or leisure centre closes due to the spread of infection - IN ENGLISHPDF (pdf, 233.3 kB)

30 november - Do you have the possibility of keeping your child at home during the Christmas and New Year’s holidays? - IN ENGLISHPDF (pdf, 230.6 kB)

23 november - To parents and carers of children in compulsory schools - How long to keep children at home when they have symptoms - IN ENGLISHPDF (pdf, 230.2 kB)

23 november - How long to keep children at home when they have symptoms - IN ENGLISHPDF (pdf, 332.1 kB)

23 november - Parents and carers need to follow the recommendations for contact with schools and preschools - IN ENGLISHPDF (pdf, 480.4 kB)

3 november - Stricter general advice, information to pupils and guardians who have children in preschools, compulsory schools and upper secondary schools - IN ENGLISHPDF (pdf, 362.2 kB)

What applies when your child is ill, information to guardians who have children in preschool and school - 14 septemberPDF (pdf, 333.2 kB)

Welcome to a new semester as a student and guardian in Norrköping's school - 14 AugPDF (pdf, 377.5 kB)

Information to guardians who have children in preschool - 13 AugPDF (pdf, 337.8 kB)

Information to parents of children attending school - 4 MayPDF (pdf, 294.1 kB)

Information to parents of children attending upper secondary school - 30 AprilPDF (pdf, 326.6 kB)

Information to parents of children attending school - 30 AprilPDF (pdf, 321.4 kB)

Information to parents of children attending preschool - 30 AprilPDF (pdf, 264.5 kB)

Information to parents of children attending preschool or school - 2 AprilPDF (pdf, 331.4 kB)

Information to parents of children attending preschool or school - 30 MarchPDF (pdf, 302.8 kB)

Information to parents of children attending preschool or school - 19 MarchPDF (pdf, 101.9 kB)

Information to parents of children attending preschool or school - 13 MarchPDF (pdf, 168.3 kB)

Svenska

23 april - Information till vårdnadshavare som har barn i förskola och fritidshem. Information inför sommaren 2021PDF (pdf, 251.9 kB)

31 mars - Det du gör spelar roll. Gör din del för att stoppa smittanPDF (pdf, 131 kB)

17 februari - Information om resor utomlandsPDF (pdf, 316.1 kB)

11 januari - Information till vårdnadshavare som har barn i grundskola. Välkommen till vårterminen 2021PDF (pdf, 339 kB)

11 januari - Information till vårdnadshavare som har barn i förskola. Välkommen till vårterminen 2021PDF (pdf, 334.4 kB)

16 december - Information till elever och vårdnadshavare, årskurs 7-9: Distansundervisning för elever i årskurs 7-9 från och med torsdag 17 decemberPDF (pdf, 309.8 kB)

4 december - Det här gäller om någon i familjen blir sjuk i covid-19. Även symtomfria barn ska stanna hemma om det finns covid-19 i hemmet.PDF (pdf, 301.9 kB)

26 november - Om ditt barns förskola eller fritidshemmet stänger på grund av smittspridning. Information till vårdnadshavare.PDF (pdf, 332 kB)

26 november - Har du möjlighet att hålla ditt barn hemma under jul- och nyårshelgerna? Information till vårdnadshavare som har barn i förskola och/eller fritidshemPDF (pdf, 245.4 kB)

18 november - Så länge ska barnen vara hemma vid sjukdom. Information till vårdnadshavare med barn i grundskola.PDF (pdf, 130.9 kB)

12 november - Så länge ska barnen vara hemma vid sjukdom. Information till vårdnadshavare med barn i förskola.PDF (pdf, 330.8 kB)

11 november - Vårdnadshavare behöver bli bättre på att följa rekommendationer i kontakt med förskola och skolaPDF (pdf, 297 kB)

3 november - skärpta restriktioner, information till elever och vårdnadshavarePDF (pdf, 362.8 kB)

Det här gäller när barnen är sjuka, information till vårdnadshavare - 14 septemberPDF (pdf, 329.3 kB)

Välkommen till en ny termin som elev och vårdnadshavare i Norrköpings skola - 13 augustiPDF (pdf, 258.8 kB)

Välkommen till Norrköpings förskola - 13 augustiPDF (pdf, 333.1 kB)

lämning och hämtning utomhus, information till vårdnadshavare med barn i förskolan - 15 majPDF (pdf, 297.4 kB)

lämning och hämtning utomhus, information till vårdnadshavare med barn i fritidshem - 15 majPDF (pdf, 321.8 kB)

Elever i riskgrupp, information till vårdnadshavare med barn i grundskola - 4 majPDF (pdf, 296.3 kB)

Information till vårdnadshavare med barn i gymnasieskolan - 30 aprilPDF (pdf, 325.8 kB)

Tack för er förståelse, information till vårdnadshavare med barn i grundskola - 30 aprilPDF (pdf, 320.7 kB)

Tack för er förståeelse, information till vårdnadshavare med barn i förskola 30 aprilPDF (pdf, 262.6 kB)

Förändringar inom förskolan, information till vårdnadhavare med barn i förskolan - 7 aprilPDF (pdf, 336 kB)

Ändrade turer i kollektivtrafiken påverkar skolskjutsen, information till vårdnadshavare med barn i grundskolan - 3 aprilPDF (pdf, 329 kB)

Samhällsviktig verksamhet, information till vårdnadshavare med barn i förskola och grundskola - 2 aprilPDF (pdf, 332.5 kB)

Alla elever ska nå sina mål, information till vårdnadshavare med barn i grundskola - 30 marsPDF (pdf, 284.5 kB)

Patientsäkerhet, information till vårdnadshavare med barn i förskola och grundskola - 19 marsPDF (pdf, 304.3 kB)

Stanna hemma om ni är sjuka, information till vårdnadshavare med barn i förskola och grundskola - 13 marsPDF (pdf, 334.3 kB)

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping

Information på andra språk