Förbud mot att vistas på särskilt angivna platser

Status:

Just nu råder inga förbud mot att vistas på särskilt angivna platser i Norrköpings kommun.

 

För att minska risken för smittspridning har regeringen genom förordningen (2021:8) gett kommuner möjlighet att tillfälligt utfärda förbud att vistas i en park, på en badplats eller någon annan liknande särskilt angiven plats. Beslutet ska bara fattas om det finns en påtaglig risk för trängsel på platsen.

Förordningen ger kommunerna rätt att utfärda förbud att:

 • Vistas i en park
 • Vistas på en badplats
 • Vistas på annan liknande särskild plats

Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift om ett förbud är att:

 • Det ska finnas en påtaglig risk för trängsel på platsen
 • Föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket
 • Föreskrifterna inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet

Vem fattar beslutet?

 • Enligt beslut i kommunfullmäktige den 26 april har kommunstyrelsen i Norrköping rätt att utfärda föreskrift om tidsbegränsat förbud att vistas på särskilt angivna platser i Norrköpings kommun, för att förhindra smittspridning av covid-19. 
 • Inför ett eventuellt beslut om förbud sker samråd med aktörer inom Norrköpings kommun samt externt med Smittskydd Östergötland och Folkhälsomyndigheten

Hur vet jag vad som gäller?

 • Om ett beslut fattas, går kommunen ut med en nyhet om det på norrkoping.se, som även sprids i sociala medier. Skyltar kommer även att sättas upp på den eller de platser som det tillfälliga förbudet gäller. Under rubriken "status" på den här sidan finns också alltid uppdaterad information.
 • Mer information om förordningen:
  • Förbudet ska tidsbegränsas att gälla i max 14 dagar, med rätt till förlängning av 14 dagar till.
  • Det måste finnas en påtaglig risk för trängsel.
  • Om risken för trängsel på den specifika platsen upphör, ska kommunen upphäva föreskriften i förtid. Innan ett sådant beslut fattas bör Smittskydd Östergötland och Folkhälsomyndigheten höras.
  • Om risk för trängsel förekommer endast under vissa tider på dygnet, vissa årstider eller liknande, bör föreskriftens förbud enbart gälla under dessa tider.
  • Överträdelser av kommunala föreskrifter som meddelats med stöd av begränsningsförordningen kan leda till böter. Riksåklagaren har beslutat att man kan få ordningsbot på ett belopp om 2 000 kr.
  Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) information om rätten att förbjuda vistelse på allmän plats
Kontakt
Kommunstyrelsens kontor

Rådhuset
601 81 Norrköping