Socialtjänstlagen

I socialtjänstlagen finns bestämmelser om dina rättigheter till både ekonomiskt och socialt stöd.

De stöd- och hjälpinsatser som du kan få enligt socialtjänstlagen kallas bistånd. Biståndet ska utformas så att det stärker dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

Exempel på bistånd är hemtjänst och särskilt boende för service och omvårdnad. Bistånd får du för det du inte klarar själv eller när detta inte kan tillgodoses på annat sätt.

Lagen säger att din rätt till självbestämmande och integritet ska respekteras. Det är dina egna önskemål som ska vara utgångspunkt för utredningen om behovet av bistånd. Vad du behöver hjälp med och på vilket sätt det ska göras, bedömer biståndshandläggare tillsammans med dig.

Rätten till stöd och hjälp allmänt kan du läsa om i SoL 4 kapitlet 1§

Enligt socialtjänstlagen har kommunen ett särskilt ansvar för vissa grupper. Du kan läsa om kommunens uppdrag rörande:

  • äldre människor i 5 kapitlet 4-6§§.
  • människor med funktionshinder i 5 kapitlet 7-8§§.
  • anhörigvårdare i 5 kapitlet 10§.

Lex Sara

I socialtjänstlagen finns en paragraf som benämns Lex Sara, 14 kapitlet 2§. Denna innebär att personalen inom äldreomsorgen eller omsorgen om funktionshindrade är skyldiga att bevaka att den enskilde får tillfredsställande omvårdnad och lever under trygga förhållanden då det gäller den vård och omsorg som beviljats. Om det finns missförhållanden ska detta anmälas.

Senast ändrad februari 2014

Kontakt

Vård- och omsorgskontoret
Lindövägen 5A
601 81 Norrköping

Kommunens växel: 
011-15 00 00

Jourhavande biträdande enhetschef:
011-15 39 68

(Vid eventuella telefonstörningar:
011- 15 63 65)

Skicka e-post

Fler kontaktuppgifter

Kontakt

Kontakta kommunens biståndshandläggare för frågor om socialtjänstlagen och biståndsbedömning.

Biståndshandläggarna fattar beslut enligt socialtjänstlagen på delegation av politikerna i vård- och omsorgsnämnden.