Uppföljning och utvärdering

LOKE - Lokal evidens

Loke (Lokal evidens) är en modell för lokal uppföljning som vi använder för att följa upp målgrupperna vi vänder oss till, de insatser vi erbjuder samt att beskriva utfall av insatserna på både individ- och gruppnivå. Den lokala uppföljningen innebär att vi kontinuerligt och systematiskt följer upp alla insatser vi erbjuder, oberoende om de är evidensbaserade eller inte.

Utvärderingsverkstad

I en utvärderingsverkstad träffas vi för att diskutera och få stöd i egna utvärderingsuppdrag. Träffarna utgår alltid från deltagarnas behov. Genom mini-föreläsningar, gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte byggs utvärderingskompetens som stannar kvar inom organisationen, samtidigt som utvärderingen blir gjord.

Utvärderingsverkstaden har hittills letts av Marie Gustavsson, från Centrum för kommunstrategiska studier och Pia Käcker, forskningshandledare på PUFF.

Exempel på utvärderingar

Utvärdering av Kunskap till praktik

Det har gjorts en utvärdering av länets arbete utifrån Kunskap till praktik, en satsning som utgått från Sveriges Kommuner och Landsting. Resultatet visar att både chefer och medarbetare varit positiva. Den utbildning som genomfördes har bidragit till ett gemensamt språk, en gemensam grund och en bättre samverkan.

Kunskap till praktik - Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i ÖstergötlandPDF (pdf, 179.1 kB)

Utvärdering av kompetensutveckling kring äldre psykisk ohälsa

För att möta det ökade behovet av kompetens genomfördes utbildningsinsatser för medarbetare inom hemtjänsten, sjuksköterskor, handläggare och chefer under åren 2011-2013. Satsningen omfattade totalt 937 medarbetare inom östra Östergötlands kommuner samt landstinget i Östergötland. Nedan presenteras den utvärdering som PUFF genomförde under 2014.

FoU-rapport nr2 2014 - Utvärdering av kompetensutvecklingsinsats kring äldres psykiska ohälsaPDF (pdf, 1.1 MB)

Kontakt

För mer information om uppföljning och utvärdering kontakta:

Erika Högstedt (kontaktperson för LOKE)
Telefon: 011-15 63 86

Skicka e-post

Pia Käcker
Telefon: 011-15 21 32

Skicka e-post


Annsofie Mahrs Träff
Telefon: 011-15 21 60

Skicka e-post

Kontakt

Besöksadress
Gamla Övägen 23
601 81 Norrköping

Postadress
Norrköpings kommun
Vård- och omsorgskontoret
PUFF
601 81 Norrköping

011-15 00 00

Fax 011-12 35 11

Skicka e-post

Fler kontaktuppgifter