Avslutade forsknings- och utvecklingsarbeten

Testmiljö Norrköping 2013-2016

Testmiljö Norrköping provar och utvärderar nya lösningar som underlättar för äldre. Testerna utförs i hemmamiljö hos ett antal frivilliga runt 80 år eller äldre. Som testperson kan du vara med och bidra till en utveckling som ökar dina valmöjligheter till oberoende. För företag och organisationer innebär testmiljön ett stöd till att utveckla produkter, tjänster eller metoder anpassade efter äldres behov.

Testmiljö Norrköping leds av Norrköpings kommun med finansiering av Sveriges Innovationsmyndighet VINNOVA och sker i samarbete med bland annat SICS Swedish ICT, Norrköping Science Park, Linköpings universitet, Pensionärsföreningar samt de företag och organisationer som deltar i testmiljön.

Filmer om Testmiljö Norrköping

Trygghet och välfärdsteknik
Filmen är gjord av Myndigheten för delaktighet

Delaktighet och välfärdsteknik
Filmen är gjord av Myndigheten för delaktighet

Projektmaterial

Studie av testbäddsverksamheter gjord på uppdrag Testmiljö NorrköpingPDF (pdf, 868.1 kB)

Utvärdering av Testmiljö Norrköping projektår 1PDF (pdf, 263 kB)

Kontakt

Vill du veta mer om Testmiljö Norrköping?

Ann-Christine Larsson
Telefon: 011-15 63 68

Skicka e-post

Lokala värdighetsgarantier

Projektet pågick under åren 2012-2014. Utgångspunkten var ett uppdrag från vård- och omsorgsnämnden om att införa lokala värdighetsgarantier för Norrköpings kommuns äldreomsorg. Bakgrunden till nämndens beslut var den nationella värdegrund som infördes 2011 enligt en ny bestämmelse i Socialtjänstlagen.

Under projektåret 2012 togs de lokala värdighetsgarantierna fram i dialog med äldre, anhöriga, medarbetare och medborgare. Under 2013 infördes de lokala värdighetsgarantierna och under 2014 följdes arbetet upp.

En nationell slutrapport ska vara framtagen under våren 2015.

Projektet finansierades av stimulansmedel från Socialstyrelsen. Läs mer om den nationella värdegrunden på Socialstyrelsens hemsida.

Bo vital

Projektet Bo vital pågick under åren 2011-2013 och handlade om att introducera ny teknik för äldre över 80 år samt deras anhöriga.

Projektet har bidragit med ny kunskap samt ökad användning av ny teknik som underlättar vardagen hemma. Det har även bidragit till ökad kännedom bland fastighetsägare om anpassningsåtgärder som främjar kvarboendet.

Projektet lever kvar som en del av ett nytt projekt: Testmiljö Norrköping, där tester sker i äldres hemmamiljö.

Projektmaterial

KUB - Kunskap, utveckling och lärande

Syftet med KUB-projektet var att utbilda och ge stöd till medarbetare inom äldreomsorgen så att attityder och värderingar kunde förändras, och så att personer med lindrig utvecklingsstörning kunde integreras i arbetet inom äldreomsorgens serviceområde.

KUB startade våren 2005. Namnet KUB är en förkortning av kunskap, utveckling och bemötande vilket var tydliga hörnstenar i projektet. Målgruppen var medarbetare inom äldreomsorgen med god social förmåga och stor empati, som kunde fungera som ambassadörer och förmedla förhållningssätt och förståelse för personer med lindrig utvecklingsstörning.

Projektmaterial

Slutrapport KUBPDF (pdf, 747.4 kB)

Kontakt

Vill du veta mer om våra avslutade forsknings- och utvecklingsprojekt?

Ann-Christine Larsson
Telefon: 011-15 63 68

Skicka e-post

Kontakt

Besöksadress
Gamla Övägen 23
601 81 Norrköping

Postadress
Norrköpings kommun
Vård- och omsorgskontoret
PUFF
601 81 Norrköping

011-15 00 00

Fax 011-12 35 11

Skicka e-post

Fler kontaktuppgifter