Förmyndare

Översikt - Steg 12 av 12

12. Fastighet och bostadsrätt

Köp och försäljning av fast egendom eller nyttjanderätt till fast egendom kräver normalt överförmyndarnämndens samtycke. Förmyndare måste alltid ha överförmyndarnämndens samtycke till att för den omyndiges räkning sälja eller köpa bostadsrätt eller fastighet.

För att överförmyndarnämnden ska ge samtycke till köp och försäljning av fastighet ska följande instruktion följas samt nedanstående handlingar insändas till överförmyndarnämnden:

  • Ansökan om överförmyndarnämndens samtycke ska sändas in i god tid av förmyndarna finns i blankettform eller som e-tjänst, se under Överförmyndaren. En beskrivning av omständigheterna varför fastigheten ska säljas/köpas ska fyllas i och även rätt kryssalternativ vad ansökan handlar om. Är den omyndige över 16 år ska denne få möjlighet att yttra sig. Till ansökan ska även värderingsintyg från (helst två) mäklare bifogas. Om e-tjänst för ansökan används kan handlingarna skannas och sändas elektroniskt till överförmyndarenhetens e-post.
  • Försäljningen ska ske på den öppna marknaden och inkludera annonsering. När köpekontraktet upprättas måste detta vara försett med villkor att överlåtelsen ska godkännas av överförmyndarnämnden. Till kontraktet ska även taxeringsbevis, budlista och gravationsbevis (som visar vilka pantbrev som är uttagna) bifogas. Om säljaren är delägare i ett dödsbo ska även en registrerad kopia av bouppteckning bifogas.
  • Förmyndarna ansvarar för att en bestyrkt kopia av köpekontraktet, med köpares och säljares namnteckningar, kommer överförmyndarenheten tillhanda tillsammans med ovan nämnda taxeringsbevis, budlista och gravationsbevis.
  • Överförmyndarnämnden fattar därefter ett beslut om samtycke till försäljning och beslutet sänds till förmyndarna som ansvarar för att detta kommer mäklaren tillhanda. Beslutet skrivs ut med besvärshänvisning.
  • Efter genomförd fastighetsförsäljning ska förmyndarna redovisa köpeskillingen till överförmyndarenheten senast två veckor efter tillträdet. Köpeskillingen ska vara insatt på konto med överförmyndarspärr och kopior av likvidavräkning och insättningskvitto sändas till överförmyndarenheten.