Förmyndare

Översikt - Steg 11 av 12

11. Samtycke och tillstånd

Som huvudregel gäller att föräldrar fritt bestämmer hur barnets tillgångar ska användas till barnets bästa. Vissa åtgärder som föräldrar företar för sitt barns räkning kräver dock alltid överförmyndarnämndens samtycke. Det gäller främst köp och försäljning av fast egendom eller bostadsrätt, utlåning och drivande av rörelse.

Även för inteckning, upptagande av lån eller annan skuldförbindelse för den omyndiges räkning krävs överförmyndarnämndens samtycke. Får den underårige arv ska arvskifte upprättas och ges in till överförmyndarnämnden för granskning och godkännande.