Aktuellt från överförmyndaren

Överförmyndarenheten arbetar med tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare och har i uppgift att rekrytera och utbilda lämpliga gode män och förvaltare. Överförmyndarenheten har även ansvaret att utreda behov av god man eller förvaltare på uppdrag av tingsrätten. Överförmyndarenheten tillsätter också gode män för ensamkommande barn.

I Norrköpings kommun har cirka 800 personer uppdrag som god man eller förvaltare. Antalet ärenden hos överförmyndarenheten är cirka 2 000. Behovet av stöd är stort, främst för vuxna som kan behöva hjälp av en god man eller förvaltare.

Överförmyndarenheten har i dagsläget 15 anställda varav 10 är utredningssekreterare.

 

Information gällande kostnadsersättning

Överförmyndarnämnden/enheten får just nu många frågor kring beskattningen av kostnadsersättningen, framför allt i de fall en god man/förvaltare har fler än ett ärende och får kostnadsersättning som överstiger 2 % av prisbasbeloppet. Då det är inkomstskattelagen som styr beskattningen vill vi hänvisa till Skatteverkets rättsliga utredning där regelverket beskrivs för kostnadsersättningar till gode män, se länk nedan.

Skatteverkets regelverk gällande kostnadersättning gode män

Vi vill också förtydliga att ställföreträdare har rätt till skäligt arvode för sitt uppdrag och att detta präglas av ett betydande mått av ideell verksamhet. Arvodet kan inte jämställas med lön men ska täcka de kostnader man kan ha för att kunna utföra sitt uppdrag. Kostnadsersättning ska kunna täcka kostnader för kortare resor, telefon, porto mm.

Då det är överförmyndarnämndens intention att arvodet ska upplevas täcka de merkostnader man kan ha för att utföra sina uppdrag har nämnden gett överförmyndarenheten i uppdrag att se över arvodesriktlinjerna inför år 2019.

 

Kontaktuppgifter till överförmyndarenheten

Du som är god man, förvaltare eller förmyndare kan nå det team med behöriga handläggare för ditt ärende på deras gruppnummer. Vuxenärenden och ärenden som rör ensamkommande barn har delats upp mellan teamen efter de gode männens/förvaltarnas första bokstav i efternamnet:


Telefontid mellan 10.00-15.00 måndag till fredag

Team 1, ansvariga för A-K

Oscar Fredriksson: 011-15 31 08

Lise-Lotte Lekander: 011-15 31 08

Zana Terzic, telefon: 011-15 31 08


Team 2, ansvariga för L-Ö

Daniel Hartzelius: 011-15 31 09

Jessica Lidstedt: 011-15 31 09

Joakim Mässing: 011-15 31 09 

Simon Storm: 011-15 31 09

Sofia Tersmeden: 011-15 31 09 


Förmynderskapsärenden:

Linnea Nömtak: 011-15 35 56

 

Redovisningsfrågor:

Lotta Erlandsson: 011-15 26 77

Pauline Edenholm: 011-15 24 33

 

Rekrytering av ställföreträdare:

Tomas Köhler: 011-15 21 78

 

Administration:

Jari Nuutinen: 011-15 11 69

Jelena Nikolic: 011-15 21 77

 

Enhetschef:

Sofie Sommansson: 011-15 19 14

 

Verksamhetschef:
Ewa Gouranius: 011-15 13 72

Kontakt