Samordnad individuell plan (SIP)

En samordnad individuell plan (SIP) är ett sätt att tydliggöra vem som ansvarar för vad när någon har behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Socialtjänsten och hälso- och sjukvården har ett lagstadgat ansvar för att upprätta en samordnad individuell plan (SIP). Planen ska upprättas om kommun och/eller region bedömer att samordning behövs för att den enskildes behov ska tillgodoses. Den enskildes samtycke krävs också. SIP är den enskildes plan och ska upprättas tillsammans med den enskilde. Några exempel på situationer då en samordnad individuell plan kan behövas är när:

  • samordning efterfrågas
  • kompetens behövs från flera verksamheter
  • ansvarsfördelningen behöver tydliggöras
  • olika insatser behöver ges samtidigt eller i en särskild ordningsföljd.

SIP ska innehålla vilka insatser som behövs, vem som ansvarar för vilka insatser och vem av huvudmännen som har det övergripande ansvaret för planen. Planen ska vara samlande och insatserna beskrivas konkret. Tänk på att det är barnets/familjens plan. 

 

Kontakt