Syftet med Social insatsgrupp (SIG) är att hjälpa ungdomar att bryta en kriminell livsstil och att stärka det sociala nätverket kring ungdomarna. Sociala insatsgrupper innebär samverkan på lokal nivå mellan berörda myndigheter och aktörer (socialkontor, skola, polis, arbetsmarknadskontoret, landstinget, frivården, med flera).

För att aktualiseras till Social insatsgrupp (SIG) behövs samtycke från den unge (samt vårdnadshavare om ungdomen är under 18 år). Ungdomen aktualiseras till en koordinator som tar kontakt med ungdomen och andra berörda. Efter samtycke och beslut av socialkontor och polis bildas en social insatsgrupp och en individuell plan upprättas utifrån varje ungdoms specifika behov. I planen ska framgå vad de olika myndigheterna och aktörerna ska bidra med.

En skillnad mellan SSPF och Social insatsgrupp är att samverkan inom ramen för SSPF genomförs med samtycke från vårdnadshavare medan Social insatsgrupp också kräver samtycke från den det berör.

Kontakt:
Nathalie Rubino, koordinator
Telefon: 011-15 61 34

SIG-info för unga och föräldrarPDF (pdf, 452.8 kB)