Du som vill bli kontrakterat familjehem

Vad är ett kontrakterat familjehem?

Ett kontrakterat familjehem är en familj som kan öppna sitt hem för en eller två barn/ungdomar i ett visst åldersspann, till exempel 10-20 år. Placeringstiden kan variera men målet är att barnet/ungdomen med familjehemmets stöd och andra insatser ska kunna flytta hem eller till eget boende. Då uppdragen kan vara mer krävande, både i tid och engagemang, än vad som är normalfallet inom familjehemsvården, är det en förutsättning att en familjehemsförälder är hemma på heltid. Det kontrakterade familjehemmet ingår i ett team kring barnet/ungdomen, vilket innebär ett nära samarbete med vårdnadshavare och socialkontoret, dvs. socialsekreterare, familjehemssekreterare, familjehemskonsulent och eventuell annan behandlande personal.

Familjehemmet ska kunna erbjuda barnet/ungdomen en varm och trygg hemsituation och ett stabilt familjeliv. Uppdraget som kontrakterat familjehem passar personer som är flexibla, har god samarbetsförmåga och tycker det är inspirerande att finna nya lösningar. Det är positivt om familjen tidigare varit engagerade som familjehem alternativt har yrkesmässig erfarenhet av barn/ungdomar inom exempelvis vård, socialt arbete eller barnomsorg/skola. Geografiskt ska hemmet vara beläget nära Norrköping, högst fem mil i omnejd. Det spelar ingen roll om familjen bor i villa eller lägenhet, centralt i Norrköping eller på landet. Barnet/ungdomen ska ha tillgång till ett eget rum.

Utbildning och handledning

I uppdraget som kontrakterat familjehem erbjuds en grundutbildning för familjehem. Under uppdragets gång deltar familjehemsföräldrarna i regelbunden handledning och har kontinuerlig kontakt med familjehemssekreterare, familjehemskonsulent och ansvarig socialsekreterare. Därutöver kan vid behov andra externa kringresurser sättas in för stöd till barnet/ungdomen eller familjehemmet. Vid akuta situationer finns det utanför kontorstid möjlighet att nå familjehemskonsulent eller socialjour.

Ersättning

Arvodet i uppdraget motsvarar en heltidslön och är pensions- och sjukpenningsgrundande. Omkostnadsersättning utgår enligt Sveriges kommuner och landstings riktlinjer – se SKLs hemsida www.skl.se. Extra ersättning utgår för till exempel milersättning, möbelutrustning, dator och viss fritidsutrustning.

Mer information

Kontakta oss
Du är välkommen att kontakta familjehemsenheten så berättar vi mer!
Telefon: 011-15 61 71
E-post: familjehemsenheten@norrkoping.se

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats mininsats.se

Kontakt